Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – Dr S. T. K. L. J. URAKNAK
Pest
Budapest
,
[szerkesztői feloldás]
1864.
nov. 14.
 
  Tisztelt Uram vagy Uraim!  
  Midőn Önök névtelen levelére
válaszok
ok
Beszúrás
Szerkesztői feloldás: válaszol
ok
Beszúrás
, azt azért teszem, hogy kijelentsem őszinte sajnálatomat, ha az általam szerkesztett lapban olyasmi jelent meg, a mi valakinek személyes megbotránkozásul szolgálhatott.
n
Jegyzet
az általam szerkesztett lapban olyasmi jelent meg, a mi valakinek személyes megbotránkozásul szolgálhatott
Tóvölgyi Titusz: Különös végrendelet (Ko II. 12–15. sz. szept. 18. 276–282., szept. 25. 301–308., okt. 2. 324– 328., okt. 15. 348–353.)
Önök helyesen irják levelök elején, hogy a szerkesztőnek semminemű mellék czélzásról tudomása nem lehetett, máskép nem teszik fel róla, hogy a kérdéses novellát kiadta volna. Valóban, ha egyéb nem, az önmaga iránti kötelesség is azt parancsolja minden szerkesztőnek, hogy ne adjon ki olyat, a mi által nemcsak másnak, de főleg magának is kellemetlenséget okoz. A jelen esetre sem mondhatok egyebet azon őszinte kijelentésnél, hogy előttem mind a személyek, kikre czélzás állíttatik, mind azok viszonyai teljesen ismeretlenek voltak, és így részemről a sértő szándéknak mégcsak lehetsége sem volt. Hogy akarjon valaki sérteni olyanokat, a kiknek létezéséről sincs tudomása? Ez merő képtelenség.  
  Ha vajon a szerző részéről történt e szándékos és igy sértő indiscretio: annak megítélésére még jobban kellene ismernem a személyeket és viszonyokat, a mint
e
Beszúrás
zt az Önök leveléből kivehettem. Önök szerint az
M.
Miskolc
betű nem jelenthet mást mint Miskolcz, a
Mindszenthy
Doleschall Gábor
álnév nem lehet más, mint az azon város részben lakó orvos neve, s amannak leánya ennek hasonló nevű kisasszonya.
n
Jegyzet
Mindszenthy
Doleschall Gábor
álnév nem lehet más, mint az azon város részben lakó orvos neve, s amannak leánya ennek hasonló nevű kisasszonya
Doleschall Gábor miskolci orvosról és leányáról, Doleschall Gabrielláról van szó. ( Gálos 1916. 364.)
De a vád megállapítására tudnunk kellene, ha vajon a novellában elbeszélt költött eseményekben, a jellem-rajzban és egyéb leirásokban van-e valami, a mi, bár eltorzítva, a szándékos czélzást igazolja az irónál: mert különben amaz álnevek összetalálkozása véletlen is lehet, vagy bosszús képzelet könynyen kiegészítheti. Annyival kevésbbé
 [!]
[sic!]
gondolom pedig, hogy szerzőnek „pellengérre állitás” lett volna czélja, mert mind
Mintszenti
Doleschall Gábor
nek
 [!]
[sic!]
mind leányának – már az ő felfogása és tehetsége szerint – nemes jellemet igyekezett adni, a mi bizonyosan nem történik, ha a kigunyolást vette volna czélba.  
  De
ak
Beszúrás
ármint legyen is ez: nem tudom, én mint szerkesztő, micsoda elégtétellel tartozom és minő elégtételt adhatnék Önöknek, vagy a magát sértve hitt félnek, annak egyszerű kijelentésén kivűl, a mi úgyis tudva van, hogy távolról sem ismervén a mondott személyeket sőt létezésekről sem tudván semmit, ama novella kiadásával sértést irányokban el nem követhettem. Önök megnyomják a felelős szót: de vajon a szerkesztői felelőség
[szerkesztői feloldás]
a további előfordulásoknál is egy s-sel írva
 [!]
[sic!]
kiterjed-e a mindentudóságig? A novella nem megtörtént tényekről való tudósítás, nem olyan mint például egy vidéki levél: de még ez utóbbinál is miképen ellenőrízheti valamely szerkesztő, hogy valótlant ne irjanak neki való helyett? S ha valótlant közölt, mi egyéb elégtételt adhat, mint hogy felvilágosíttatván megczáfolja vagy megigazitja az előbbi hamis közleményt. De a novella nem vidéki tudósítás: hanem (kivált ha a jelenben játszik) oly mű, melyről mind a szerkesztő mind olvasói azt teszik fel, hogy költött személyek és események szerepelnek benne. Vajon mikép gondolják önök ez esetben a szerkesztői felelősséget arra nézve, hogy semmi oly álnév, oly költött esemény ne forduljon elő, a miben valaki, országszerte, czélzást találhat magára vagy viszonyaira? Mit tegyen a szerkesztő? Soha egy novellát is ki ne adjon míg végire nem jár, nem lét
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
zik e a két magyar haza valamely pontján oly egyén vagy család, ki a költött viszonyokat magára veheti s magát sértettnek képzelheti. Ily felelőséget embertől követelni nem lehet: quia ad impossibilia nemo obligatur.
n
Jegyzet
quia ad impossibilia nemo obligatur
– mivel lehetetlen dologra senkit nem lehet kötelezni (lat.)
S mint tettem volna én a jelen esetben? Hogyan járhattam végére, nincs e czélzás valakire a költött nevek alatt? Kihez fordultam volna, hogyan kezdtem volna hozzá? Gondolják meg ezt: létezhetik-e ily neme a felelőségnek!  
  De önök azt mondják: nem kellett volna egy ily – szerintök rosz – munkát kiadnom. Lehet: e téren elfogadom a felelőséget. De nem gondolom, hogy Önök sérelme abban áll, s azért kivánnak fenyegetve elégtételt, mivel a munkának csekély aesthetikai becse van. Lehetne a kérdéses novella akár remekmű is: és még is történhetnék, hogy valaki czélzást talál
na
Beszúrás
vagy képzel
ne
Beszúrás
benne. Sőt minél hi
[törölt]
« t »
v
Beszúrás
ebb a jellemrajz, minél élethűbbek az események, szóval minél jobb a novella: annál valószinűbb hogy valaki czélzást vél
jen
Beszúrás
benne rejleni saját viszonyaira. Tehát a mű becse nem nyujt garantiát arra nézve, hogy a szerkesztő minden czélzástól ment művet fogad el kiadásra. Hogyan feleljen olyasmiért, a mit megelőzni vagy elháritni teljességgel nem volt hatalmában!  
  Én a kérdéses novella szerzőjét nem ismerem, csak aláirt nevéről, mely álnév is lehet. Azt fogják Önök mondani, miért adtam ki művet ismeretlen vagy álnevű szerzőtöl. Ha csak egy báli tudósítás vagy akármely tényleges viszonyokat érdeklő közlemény lett volna: bizonynyal tudnom kellene az iró igazi nevét. De szépirodalmi műveket, verset, novellafélét kiadunk a nélkűl, hogy a szerző kilétét kutassuk. Hiszen nagy írók léteznek, kik teljes életökben ál név
 [!]
[sic!]
alatt irtak: az pedig hogy kezdő álnév alatt lép fel, nagyon közönséges
n
Jegyzet
közönséges
– általános
dolog. Hogy kezdőtől, ismeretlentől ne közöljünk semmit: azt sem lehet szabályul felállitni, mert kezdőkből válnak a mesterek és ismeretlenből az ismertek. Szóval semmi
útmód
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: út-mód
[szerkesztői feloldás]
(sor végi elválasztás)
hasonló kellemetlenségek kikerűlésére.  
  Most már azt nem tudom, miféle elégtételt adhatnék önöknek, a mi jobbá, és ne roszabbá tenné a dolgot. Ha például ilyenforma nyilatkozat jelennék meg:  
  Miskolczról, Többen aláirással levelet vettünk, melynek folytán kijelentjük, hogy a lapunk X számá
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
]ban ’Különös végrendelet’ czím alatt megjelent novella kiadása által egy ottani tisztes család
[törölt]
« viszonya »
magán viszonyait érinteni annál kevésbbé akarhattuk, mivel azon beszély kibocsátásakor ama családnak nemhogy viszonyairól de még léteztéről sem volt tudomásunk” –  
  Ha, mondom, ilyen forma nyilatkozatot bocsátnék közre: a minthogy részemről egyebet nem is mondhatnék: vajon mi czél lenne elérve általa? Én, Önök vagy az illető helyzetében, kétszer is meggondolnám: tanácsos-e a dolognak nagyobb nyilvánosságot adni; tanácsos-e a közfigyelmet nemcsak Miskolcz környékén, hanem az egész hazában, arra az észre is alig vett, s azóta elfeledett szerencsétlen novellára fordítani; tanácsos-e oly műre, melyet minden olvasója (talán egy-két miskolczinak a kivételével) csupa képzelet szüleményének gondolt, némileg a valóság bélyegét ütni s czáfolgatás által oly fontosságot adni neki a mivel nem bir? Én azt hiszem, nemes ignoratio
n
Jegyzet
ignoratio
– figyelembe nem vétel, tudatlanság, itt: figyelmen kívül hagyás (lat.)
lenne reá a legillőbb czáfolat, s legméltóbb megtorlás.  
  Ezeket kivántam a dolog érett megfontolása után közölni Önökkel. Tehettem volna, hogy egyszerűen nyilatkozzam a lapban:
n
Jegyzet
Tehettem volna, hogy egyszerűen nyilatkozzam a lapban
– Ott csak a levél írását ígérő szerkesztői üzenet jelent meg: „Miskolczra. S. T. K. L. J. Magánválasz ment, poste restante
[szerkesztői feloldás]
postán maradó küldemény (fr.)
.” ( Ko 1864. II. 21. sz. nov. 20. 504.; AJÖM XII. 261., 584–585.)
de tanácsosbnak látám ez útat követni, mert a tüzet nem gerjeszteni hanem oltani kivánnám. Hivatkozom Önök higgadt belátására, s ezzel maradok  
  tisztelőjök  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  a „Koszorú” szerkesztője.  
 

Megjegyzések:

A kéziratot Xantus János Temesvárott élő özvegye (szül. Doleschall Gabriella) 1914. febr. 26-án adta át Szabolcska Mihálynak, felajánlva azt az Arany János Társaságnak. Válasz Dr. S. T. K. L. J. 1864. nov. eleji, elveszett levelére (1878.). A levélírók személye ismeretlen.