Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOMPA MIHÁLYNAK
Pest
Budapest
, nov. 21. 1864.
 
  Kedves barátom!  
  Szomorúság, nyomorúság minden felé. Leveled azon ohajtással végzéd: adja isten, hogy az baj nélkűl találjon bennünket: és ime, talált engem feleségem betegágya mellett, adva neki be orvosságot, és lángoló homlokát vizes ruhával borogatva. Három nap óta folytonos forróhideg láza van, három nap óta nem aludt egy pillantásig; talán most szunnyad a sötét szobában, mikor ezt irom. Meg voltam ijedve kegyetlenűl: mert a betegségnek története van. Azt tudjátok, hogy tavasz óta (fején, nyakán, homlokán) valami kütegben
n
Jegyzet
küteg
– kiütés
szenved, mely daczol orvosa minden tudományával, s melyet a rudas fördő, a légváltoztatás
Szalontá
Nagyszalonta
ra stb. csak enyhített, de meg nem szüntetett. Minapában orvosa – mint vérbaj ellen – jod cura alá fogta; de félben kellett szakasztania néhány napra. Midön most ujra kezdte, elkezdett a feje fájni mind jobban jobban, míg kegyetlen föfájással párosult lázban tört ki. Én azért ijedtem hát meg, hogy jodmérgezés: de orvosa azt állítja pusztán meghűlés, úgy látszik igaza lesz. Legalább ma már némi könnyebbség mutatkozik és remény, hogy talán nem fog valami
na
Beszúrás
gyon veszedelmes bajba (typhuszba a mitöl szintén remegtem) menni át.
n
Jegyzet
talán nem fog valami nagyon veszedelmes bajba (typhuszba a mitöl szintén remegtem) menni át
Arany Jánosné
Arany Jánosné Ercsey Julianna
tífuszos lett: vesd össze 1894.
– Így vagyunk, édes barátom, nem jobban mint ti, s ha vigasztalás a „socios habuisse malorum”
n
Jegyzet
„socios habuisse malorum”
– szó szerint: „olyan társakkal rendelkezni, akikkel osztozunk a bajban” (lat.); értelemszerűen: „a bajban nem vagy egyedül”
bezzeg lehet részünk a kölcsönös vigasztalásban.  
  A mi a
Szalontá
Nagyszalonta
ra költözést s kapcsolatban a lap megszűnését illeti: azt hiszem, e hir olyanoktól
került
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: kerűlt
, vagy legalább olyanok terjesztik nagy buzgalommal, a kik innen szeretnének engem
akárhovatenni
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: akárhova tenni
, csakhogy nekik egy falat kenyérrel, egypár előfizetővel több maradjon. Igaz, hogy én, szalontai házamat (mely lakhatlan rongyos volt, de a helyét aránylag jól fizették, mert kitűnő helyen van a piacz legszebb részén) eladva, s egyebet is,
mínt
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: mint
a Buda halála diját,
n
Jegyzet
Buda halála diját
– Az 1864-es Nádasdy-pályázat bírálói
Kemény Zsigmond
Kemény Zsigmond
,
Jókai Mór
Jókai Mór
és
Gyulai Pál
Gyulai Pál
voltak; a nyertes
AJ
Arany János
pedig 100+100 aranyat kapott (ha a korábbi kiírás eredménytelennek bizonyult és a díjat nem adták ki, akkor a díjat kettős összeggel hirdették a következő alkalommal). L. Fekete 1988. 183–185
aranyaimat stb. összekaparva, egy darabocska földet vettem ott – leányom vejem ott van, hihetőleg
Laczi
Arany László
is oda kerűl:
n
Jegyzet
hihetőleg
Laczi
Arany László
is oda kerűl
Arany László
Arany László
nem került
Szalontá
Nagyszalonta
ra, hanem 1866-tól, záróvizsgái végeztével, a Magyar Földhitelintézet alkalmazásába állt, amelynek 1880-tól igazgatója lett
tehát jó lesz valami az igen szűk patrimoniumon
n
Jegyzet
patrimoniumon
– birtokon, családi örökségen (lat.)
kivül
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: kivűl
nekik: de én ezt itt
Pest
Budapest
en még legjobb barátímnak se mondtam, s te vagy az első kinek említem; épen azért nem mondtam pedig, nehogy lármát üssenek vele, a mint szoktak mindennel, szúnyogbol
 [!]
[sic!]
elefántot csinálva. Most már én nem tudom, erről hallottak-e
Szalonta
Nagyszalonta
környékéről valamit, s úgy kapcsolták össze a Koszorú rögtöni megszüntetésével: vagy a mi hihetöbb „előfizetési” manöevre
 [!]
[sic!]
én nem tudom, de annyi bizonyos, hogy rám nézve igen kellemetlen és káros: mert rontani fogja az előfizetést a Koszorúra. Száz ember közzül 99 a fejébe ve
tt
Beszúrás
e, hogy én már elmegyek,
[törölt]
« a »
h
Beszúrás
ogy a „Koszorú” megszűnik; a Pesti Napló, Magyar Sajtó hiába czáfolta meg,
n
Jegyzet
a Pesti Napló, Magyar Sajtó hiába czáfolta meg
– l. az 1885. sz. levél jegyzeténél
az a 99 nem olvassa a czáfolatot, és annak daczára ma is kérdezi tőlem minden ember: igaz-e? Hiszen, hogy ne ohajtsak e bábelből kimenekülni: abból semmi sincs, de csak akkor, ha némí valószínűség mutatkozik a
Szalontá
Nagyszalonta
n megélhetésre: de hogy ez mikor lesz, és lesz-e valaha? isten tudja. Elég az hozzá: nekem az irók nem küldenek munkát, hogy már megyek; kéziratokat kérnek vissza, mivel „már úgy sem kell” – s majd az előfizetők is, gondolom, seregestől csapnak át a Fővárosi Lapokhoz, vagy a többi divatközlönyök
[törölt]
« pártjára »
mellé. Tagadhatatlan, hogy a Koszorút oly pártolás mellett, mint
[törölt]
« a kö »
ez a fél év volt, nem soká lehetne fo
[törölt]
« j »
ly
Beszúrás
tatni: de valahogy csak kibírom és kihúzom, lealkudva, levonva amit lehet s néha selejtesebb – persze dijazatlan – munkát is adva. Nem is épe
n
Beszúrás
gunyos csekély volna még az előfizetők száma – hiszen lassankint felgyűlt, felyűl 700-on, – csak az a baj, hogy engem nyomda, expeditio kiállitás
n
Jegyzet
expeditio kiállitás
– a szétküldés szervezése
stb rettenetesen húz, nem úgy mint az
Emich
Emich Gusztáv
v.
Szerkesztői feloldás: vagy
Heckenast
Heckenast Gusztáv
féle kiadót, a kinek nyomdája van, s ha bukik egyen, helyreüti 10 más vállalat. Nekem nincs több ez egynél, s borsosan kell fizetnem mindent, márcsak azért is: hogy mertem az ő üzletökbe vágni.  
  De mindennek daczára megindítom, meg kell indítnom: mert nem látok egyéb m
o
Beszúrás
dot az elélésre. Ha aztán nem megy: akkor kénytelen leszek fölhagyni vele. A lapot sokfelé szeretik: kivált az iskolai ifjuság nagyon kap rajta: minden önképző társulat, casino stb. hordatja: igy annak is volna értelme, hogy az irodalom érdekében feltartsam. Előfizetőim közt igen tekintélyes nevek vannak: szóval az igazi értelmiség még most sem únt rá: csakhogy egypár százzal több kellene, ha én adom ki, mint most van. Ezt a pár százat reméltem, hogy egy kissé jobb világ fordúltával, még helyre köszőrűlöm:
 [!]
[sic!]
addig
sántíkálunk
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: sántikálunk
, a hogy lehet. De ez a mennykő hir most tönkre tesz; még ha kibocsátom az előfizetési felhivást sem fogja hinni sok ember, hogy én itt vagyok, szerkesztek: azt fogják gondolni csak a nevemet kölcsönöztem másnak, magam pedig
Szalontá
Nagyszalonta
n pipázok. De mit tegyen az ember, hogy megtartsa a maga iránti méltóságot? Azt csak nem irhatom ki: hogy engem a kenyéririgység akar megbuktatni.  
  Akartam, édes barátom, sok mindent irni, apróságokról, körülményimről: és ime beléestem a szerkesztői panaszokba. Most hát kénytelen vagyok végezni – és sietek beteg feleségem mellé. Végzem hát, mint szerkesztő, és arra kérlek: ha a múzsa téged valamivel megajándékoz: te is ajándékozz meg engem valamivel. Új évre legalább. Való, hogy sokat nem igérhetek; nem annyit se, mint a többiek, kik paradéra
 [!]
[sic!]
vesznek tőled egy-egy költeményt: de annyit, mint a Figyelő korában, még mindig adhatok – aztán meg tudom, hogy te előtted, én irányomban ez a legmellékesbl dolog.  
  Kedves komám asszonynak jobbulást kivánva, beteg nőm részéről expresse
n
Jegyzet
expresse
– határozottan (lat.)
kifejezett üdvözlést és forró csókokat küldve – téged ölelve maradtam  
  igaz barátod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 666.) Válasz
Tompa
Tompa Mihály
1864. nov. 16-i levelére (1885.)