Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – PETŐFI ISTVÁNNAK Pest, dec. 21. 1864.  
  Kedves öcsém uram!  
  A Kisfaludy-társaság elhatározta, hogy azon magyar
Shakspeare
Shakespeare, William
kiadásba, melyet közelebb meginditott,
Petőfi Sándor
Petőfi Sándor
Coriolánja is fölvet
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
ssék, valamint fölvétettek a régiebbek közül
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
fordításai. De minthogy a tulajdoni jog az árvát,
n
Jegyzet
az árvát
Petőfi Zoltán
Petőfi Zoltán
t (1848–1870),
Petőfi Sándor
Petőfi Sándor
fiát, aki ekkor anyjánál (
Szendrey Júlia
Szendrey Júlia
) és mostohaatyjánál (Horváth Árpád) nevelkedett
Pest
Budapest
en.
az ideiglenes kiadói jog pedig (a mennyiben még példányai el nem fogytak)
Pfeiffer
Pfeifer Ferdinánd
t illeti: a társaság ezek felszólitása s beléegyezése nélkűl Coriolánhoz nem nyúlhat. Én beszéltem e tárgyban
Pfeifer
Pfeifer Ferdinánd
rel,
n
Jegyzet
Pfeifer
Pfeifer Ferdinánd
rel
Pfeifer Ferdinánd (1833–1879): pesti könyvkiadó, könyvkereskedő
s
ö
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: ő
azt állitja, hogy a jog jelenleg őt illeti: azonban hajlandó beléegyezni, hogy a társaság
Shakspeare
Shakespeare, William
kiadásába fölvétessék Coriolán, ha az egyes darabokért meghatározott tiszteletdij, azaz 200
osztr.
Szerkesztői feloldás: osztrák értékű
forint, kifizettetik; mégpedig úgy, hogy ő ennek felét átengedi a Petőfi-árvának. E szerint a megszabott 200 ftból (melynek terhét
Tomori Anasztáz
Tomori Anasztáz
úr viseli) 100 ft jutna
Pfeiffer
Pfeifer Ferdinánd
nek, 100 ft pedig
Zoltán
Petőfi Zoltán
nak.  
  Fölkérem tehát kedves öcsém uramat, mint a
Zoltán
Petőfi Zoltán
gyámját, legyen szives nekem egy pár sor választ írni, beléegyezik-e az árva részéről a föntebbi alkuba, s ha lehet oly késedelem nélkül juttatni hozzám levelét, hogy a folyó december 28-án tartandó gyűlésen az
eredményröl
Szerkesztői feloldás: eredményről
jelentést tehessek,
n
Jegyzet
hogy a folyó december 28-án tartandó gyűlésen az eredményről jelentést tehessek
– Bár a levél hat napig hevert a postán (l.
Petőfi Zoltán
Petőfi Zoltán
levelét édesanyjának, AJÖM XIII. 577.),
AJ
Arany János
jelenthette a Kisfaludy Társaság dec. 31-i ülésén, hogy „ Pfeifer Nándor könyvárus és
Petőfi István
Petőfi István
úrnak, mint
Petőfi Sándor
Petőfi Sándor
örököse gyámjának engedélye” megszületett, és már csak
Tomori Anasztáz
Tomori Anasztáz
levele „várandó be” (l. az 1910. sz. levelet). A Coriolanus-fordítás 1865. máj. közepére megjelent a Shakespeare-kiadás IV. kötetében,
AJ
Arany János
szöveggondozásában és kisebb javításaival
annálinkább
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: annál inkább
, mert a nyomtatás csak e miatt van felakadva.  
  Szives üdvözlettel vagyok  
  igaz jó akarója  
 
Arany János
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  U. i.
Gyulai
Gyulai Pál
nak rég mondom már én, hogy igazítsa el ezt a dolgot, de se ő, sem a
Zoltán
Petőfi Zoltán
édes anyja
n
Jegyzet
a
Zoltán
Petőfi Zoltán
édes anyja
Szendrey Júlia
Szendrey Júlia
(1828–1868):
Petőfi Sándor
Petőfi Sándor
özvegye, ekkor Horváth Árpád neje és
Gyulai Pál
Gyulai Pál
sógornője.
Kegyed nélkül nem akarnak határozni. Én azt hiszem, jobb mint semmí: ha ott hever a mű, semmi hasznot nem hajt, és új forditásokért is csak 200 ftot adnak.  
 

Megjegyzések:

Petőfi István
Petőfi István
(1825–1880):
Petőfi Sándor
Petőfi Sándor
öccse, mészárosmester, aki ekkor Geiszt Gáspár békés megyei birtokának gazdatisztje;
Petőfi Zoltán
Petőfi Zoltán
gyámja és a Petőfi-kéziratok egyik gazdája.