Aranysárkány fejléc kép
 
TOMORI ANASZTÁZ – ARANY JÁNOSNAK
Buda
Budapest
Császárfürdőben január 20. 865.  
  Édes barátom!  
  Egy hét óta májbajom miatt fürdőt kellvén használnom, a császárfürdőben lakom; leveledet eszerint csak most kaphattam meg.
Emich
Emich Gusztáv
nek
n
Jegyzet
Emich
Emich Gusztáv
nek
– A
Tomori
Tomori Anasztáz
által finanszírozott Shakespeare-fordításokat
Emich
Emich Gusztáv
nyomdájában készítették.
légy szíves megizenni hogy e hó utolsó napján a III ik kötetért
n
Jegyzet
a III ik kötetért
– A III. kötetben Macbeth
Szász Károly
Szász Károly
és a Velenczei kalmár
Ács Zsigmond
Ács Zsigmond
fordításában jelent meg (1864).
kielégítem, valamint Coriolanért is ugyanazon nap a honorariumot neked kézbesítendem.
n
Jegyzet
valamint Coriolanért is ugyanazon nap a honorariumot neked kézbesítendem
Petőfi Sándor
Petőfi Sándor
Coriolanusáért (vesd össze 1899).
Kérlek a „Koszorút” t.i. a legutolsó számát küldd el nekem ez alkalommal.  
  Még egy kérésem van; ha szüksegesnek
 [!]
[sic!]
látod, közöld a Kisfaludi-társasággal
 [!]
[sic!]
is. A gazdaemberekre nyomasztó körülmények jelenleg engem is érzékenyen érintenek; ezért kénytelen vagyok az általam évenként díjazandó fordítmányok és kiadandó darabok számát meghatározni. Az által, hogy a teljes kiadás 1–2 évvel későbbre nyúlik, talán benső értékben még nyerni is fog; időt nyerünk ugyanis arra hogy jelesb fordítmányokat adhassunk ki tehetségesb fordítóktól, valamint arra is, hogy a fordítmányok szigorúan megbiráltassanak s ujra átdolgoztassanak. Igen bölcsen mondottátok ki, hogy a czélunk: jó
[törölt]
« S »
m
Beszúrás
agyar Shakespeare-kiadás. Nekünk nem lehet egyhamar ismét uj kiadásra számítanunk;
n
Jegyzet
nem lehet egyhamar ismét uj kiadásra számítanunk
– Ilyen átfogó kiadás – a kísérletek ellenére – nem történt később sem, egészen az 1940-es évek második feléig ( Dávidházi 1989. ); majd Halász Gábor készítette elő – számos új fordítással kiegészítve – azt az összkiadást, amelyik 1948-ban jelent meg ( Kéry 1988. ).
tehát ezt ne hamarkodjuk el.  
  Számot vetvén magammal; évenként hat egyes mű dijazására és ugyanannyinak kiadására vagyis három kötet költségeire vállalkozhatom. Jobb időben talán többre is.
[szerkesztői feloldás]
Az utolsó mondat („Jobb időben talán többre is.”) valószínűleg későbbi beírás és a sort folytatva a 3. lapra került.Az utolsó mondat („
A kötetek 4 havonként jelenhetnének meg;
n
Jegyzet
A kötetek 4 havonként jelenhetnének meg
1865-ben két kötet jelent meg: a negyedikben a
Petőfi
Petőfi Sándor
fordította és
AJ
Arany János
által megigazított Coriolanus és a
Lévay
Lévay József
fordította Titus Andronicus, az ötödikben a
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
fordította (és
AJ
Arany János
által szintén átfésült) Lear király és a Két veronai ifjú
Arany László
Arany László
átültetésében. Hasonlóan két kötet látott napvilágot 1866-ban (a hatodikban: Antonius és Kleopatra
Szász Károlyt
Szász Károly
ól és a Szeget szeggel
Greguss Ágost
Greguss Ágost
tól; a hetedikben: a Makrancos hölgy
Lévay József
Lévay József
től és a Tévedések vígjátéka
Arany László
Arany László
tól). 1867-ben jelentősen megnőtt a darabok és kötetek száma: a nyolcadikban a Hamlet dán királyfi (
AJ
Arany János
-tól), továbbá a Felsült szerelmesek (
Rákosi Jenő
Rákosi Jenő
), a kilencedikben az Athéni Timon (
Greguss Ágost
Greguss Ágost
) és a Windsori vig nők (
Rákosi Jenő
Rákosi Jenő
), a tizennegyedikben
 [!]
[sic!]
János király (
AJ
Arany János
), illetve a II. Rikhárd király (
Szász Károly
Szász Károly
), a tizenötödikben a IV. Henrik király, két rész (
Lévay József
Lévay József
). 1868-ban jelent meg továbbá a tizennyolcadik
 [!]
[sic!]
kötet: a III. Rikhárd király (
Szigligeti Ede
Szigligeti Ede
) és a VIII. Henrik király (
Szász Károly
Szász Károly
). 1870-ben ismét megnő a kötetek száma: a tizedik kötetben található a Troilus és Kreszida (Fejes István) és az A hogy tetszik (
Rákosi Jenő
Rákosi Jenő
), a tizenhatodik kötetben az V. Henrik (
Lévay József
Lévay József
), a VI. Henrik (első része) Lőrinczy Lehr Zsigmondtól, valamint a tizenhetedik kötetben a VI. Henrik (második és harmadik része) Lőrinczy Lehr Zsigmond fordításában. 1871-ben két kötet jelent meg, a tizenegyedik kötetben a Romeo és Júlia (
Szász Károly
Szász Károly
), a Vihar (
Szász Károly
Szász Károly
), a Vízkereszt (
Lévay József
Lévay József
), a tizenkettedik kötetben a Sok hűhó semmiért (
Arany László
Arany László
), a Perikles (Lőrinczy Lehr Zsigmond). 1872-ben jelent meg a Cymbeline (
Rákosi Jenő
Rákosi Jenő
) és a Minden jó, ha vége jó (
Győry Vilmos
Győry Vilmos
). A Vegyes költemények című utolsó (tizenkilencedik) kötet 1878-ban jelent meg, Lőrinczy Lehr Zsigmond,
Szász Károly
Szász Károly
és
Győry Vilmos
Győry Vilmos
fordításában.
ennél gyorsabban – tudtomra – külföldön sem jelent még meg
[törölt]
« egy »
jó Shakespeare-forditás. Legyetek szigorúk a forditók és birálók irányában, amire ismét idő kivántatik.  
  Ezt csak nagyon bizalmasan akarom neked mondani édes barátom, nem pedig a Kisfaludi-társaságnak, melyhez így szólanom sem jog sem szerénység nem engedi. Ily irányadó hangom
 [!]
[sic!]
azonban te mint annak igazgatója beszélhetsz.  
  E hó utolsó napján meglátogatlak, addig is ölellek  
  szerető barátod  
 
TomoriAnaszt
Szerkesztői feloldás:
Tomori Anaszt
Tomori Anasztáz
 
  Légy szives a Koszorú utolsó számát elküldeni.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 611.) Válasz
AJ
Arany János
1865. jan. 10. és 15. között kelt elv. levelére (1907.)