Aranysárkány fejléc kép
 
TÓTH ENDRE – ARANY JÁNOSNAK Vatta, január 22. ͞865  
  Kedves barátom! Hálát adok istennek, hogy végre csaknem egészen megjavult egészségben írhatok hozzád! Csak már örömtelen kedvem is kiépülne valaha hogy ne kellene mindig egy vagy más oldalról szenvedne
m
Beszúrás
.  
  Mult havi nyilt postád
n
Jegyzet
Mult havi nyilt postád
– „Vattára.
T. E.
Tóth Endre
E perczben kapom a szives sorokat. Ha lehetne ezer örömmel: de az illetők azon kezdik, hogy szóba sem állanak az emberrel, igy aztán nehéz megalkudni. Betegség itt is – quantum satis
[szerkesztői feloldás]
éppen elegendő, (lat.)
. Adjon isten jobb ujévet!” ( Ko 1864. 26. sz. dec. 25. 620.; AJÖM XII. 262., 586–587.)
részvétteljes hangj
a
Beszúrás
jól esett nekem, mert ha nem segíthetsz is rajtam, de nagy vigasztalásomra van, hogy nem rajtad mulik. Nem tudom én, nem fogadná-é el
Kemény Zs.
Szerkesztői feloldás:
KeményZsigmond
Kemény Zsigmond
lapja
n
Jegyzet
KeményZsigmond
Kemény Zsigmond
lapja
Kemény Zsigmond
Kemény Zsigmond
a Pesti Napló szerkesztője volt.
tárcájába
a
Beszúrás
ma beszélyt,
n
Jegyzet
ama beszélyt
– Közel egy éve
AJ
Arany János
-nál van
Tóth Endre
Tóth Endre
A férj c. elbeszélése, amelyet 1864 nyarán maga
AJ
Arany János
nézett át és javított ki, de kiadót nem talált számára.
AJ
Arany János
és
Tóth Endre
Tóth Endre
levelezésében 1864 tavasza óta állandóan visszatér e beszély sorsa. Vesd össze az 1796. és 1806. sz. levelet.
ha már máskép nem lehet vele tenni?.. Valamelyik gyűlésén a
Kisf.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy
társaságnak, ha helyesnek látod, említsd fel neki, kérlek.
n
Jegyzet
említsd fel neki, kérlek
AJ
Arany János
a Nyilt levelezésben válaszolt: „K. Zs-vel mihelyt beszélhetünk.” ( Ko 1865. 5. sz. jan. 29. 120.; AJÖM XII. 265., 588.)
Bizony mondom, nem kis okok visznek rá, hogy ily eljárást tegyek irkálásom mellett!
Szász Károly
Szász Károly
a napokban tudakozódott, hogy mi az a mű melyet
[törölt]
« a »
n
Beszúrás
yilt postádból sejt hogy kiadóra vár? mert, ugy mond, nem puszta kiváncsiságból érdeklődik. Nem tudom mit akar
Károly
Szász Károly
, mert még választ nem kaptam tőle. Irja azt is, hogy szeretne, de alig ha felmehet a társaság nagy gyűlésére, pedig proposituma
n
Jegyzet
proposituma
– indítványa, javaslata (lat.)
lenne valamelyik alapszabályra nézve, gondolom a tagok számát illetőleg. – Én meg ha szabad hozád
 [!]
[sic!]
e tárgyban, de nem mint igazgatóhoz, szólni, azt javasolnám itt „extra muros”
n
Jegyzet
„extra muros”
– szó szerint: a városfalakon kívül; értelemszerűen: kívülállóként (lat.)
hogy sokkal elevenebb szint és életet nyerne a társulat évenkint egyszer, ha februári nagy gyülését
péld.
Szerkesztői feloldás: például
Májusban tartaná.
n
Jegyzet
ha februári nagy gyülését
péld.
Szerkesztői feloldás: például
Májusban tartaná
AJ
Arany János
a szerkesztői üzenetben erre is kitért: „A májusi határidő jó volna, de febr. 6-ikához alapszabályilag van kötve a társaság s azt kegyeletből meg kell tartania.” (Ugyanott) –
Kisfaludy Károly
Kisfaludy Károly
1788. febr. 5-én született
Akkor a vidék is inkább képviselve lehetne… s ne maradna aztán el egy gyülésről se valamely versenyféle felolvasás. Nem vonná-é ez közelebb a közönséget szépirodalmunkhoz?… Reményem van, hogy nem sokára egy főrangu nő fog ismét az alapitók sorába lépni,
n
Jegyzet
egy főrangu nő fog ismét az alapitók sorába lépni
– Az elkövetkező félévben főrangú hölgy nem lépett a társasági alapítók sorába.
de midőn a napokban találkoztam vele, vagy is „beteglátni” volt nálunk: nem tudtam hirtelen neki kellő felvilágositást adni a befizetés öszvegéről. Ha lehetne szeretnék egy ívet, vagy e helyett egy pár szó fel
v
Beszúrás
ilágositást.  
  Ide zárok egy – magam se tudom mi féle költeményt.
n
Jegyzet
Ide zárok egy – magam se tudom mi féle költeményt
– A két nappal későbbi leveléből (1912.) az derül ki, hogy ez feltehetőleg a Jövevény c. vers, amely azonban nem jelent meg a Ko-ban.
Valahol a lap saroglyájában talán megjárja, ha nem találod itt ott élesnek.  
  Isten veled, kedves aranyom! te annál is kedvesebb vagy nekem s szeress mint én tisztellek  
  igaz barátod  
 
T. Endre
Tóth Endre
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 667.)