Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZÁSZ KÁROLYNAK
Pest
Budapest
, jan. 31. 1865.
 
  Barátom
Károly
Szász Károly
!  
  Hogy te az én
akad.
Szerkesztői feloldás: akadémiai
megválasztatásomnak
örűlsz
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: örülsz
: azon örűlök, de a minek te örvendesz, annak én nem tudok örvendeni.
n
Jegyzet
a minek te örvendesz, annak én nem tudok örvendeni
– Ezt az fokozta, hogy
AJ
Arany János
megválasztása napján az Akadémia igazgató-tanácsa ülést tartott, amelyen – takarékossági okokból – úgy határoztak, hogy az épülőfélben lévő palota titkári lakását bérbeadják, és nem engedik át
Arany
Arany János
nak.
AJ
Arany János
ugyan nem mutatta, de az eljárás mélyen sértette (l. Ártatlan dac c. versét, és 1867. márc. 22-i levelét
Lónyay Menyhért
Lónyay Menyhért
hez: AJLI II. AJLev 223. 587–591.). Vesd össze még az 1918. és 2024. levél jegyzeteivel.
Kényszerűség, inkább erkölcsi mint anyagi
n
Jegyzet
Kényszerűség, inkább erkölcsi mint anyagi
– A komoly nehézséggel küzdő Ko mellett s a szalontai birtokvásárlás biztonságba tételének szándékából az akadémiai titkársággal járó anyagi stabilitás sem volt elhanyagolható szempont (vesd össze Új 2002. 64–65.).
– sodrott belé: most már úsznom kell.  
  Hogy leveleidre nem válaszoltam, csak onnan esett, mert a sürgetöbbekre
 [!]
[sic!]
nyilt postát irtam volt; egyre, a Gyula fordította regénykére nézve
n
Jegyzet
a Gyula fordította regénykére nézve
– l. az 1893. sz. levél jegyzetét
pedig akkor jött a kérdés, mikor a praenumeratiót
n
Jegyzet
praenumeratiót
– előfizetést (lat.)
lesve épen nem tudtam mi lesz a következő félévben – lesz-e valami vagy épen semmi. Aztán meg a dolgozatot látnom, hosszát pontosabban kiszámítnom lett volna szükséges, hogy hozzá szólhassak; mert igen hosszú dolgot 2 ik helyen nem szeretnék adni, vagy csak akkor, ha 1 helyen csupa rövideket közölhetnék. Aztán a dijazás is véknyan telik: s inkább van rá kilátás hogy három rövid beszély közt
n
Jegyzet
három rövid beszély közt
Arany János
Arany János
folyóiratában ekkor, Koszorú címen öt eredeti novella jelent meg egymás után, amelyek szerzői Berczik Árpád, Urváry Lajos, Albin, Csukássi József és Toldy István voltak: „E czím alatt különböző tárgyu öt novelletta küldetett be hozzánk, melyeket egymás után fogunk közleni. Öt fiatal beszélyiró önkénti versenye ez, kik ily dicséretes uton igyekeznek tökélyesítni magukat. Szerk.” ( Ko 1865. 5. sz. jan. 29. 100.)
kapok egyet, a miért nem kivánnak dijt, legfölebb lapot. Mindazáltal, ha beküldenéd, meglássuk, mit lehetne tenni vele legjobb módon.  
  Grammont herczeg… vagy is
Gyulai Pál
Gyulai Pál
n
Jegyzet
Grammont herczeg… vagy is
Gyulai Pál
Gyulai Pál
Antoine Hamilton
Hamilton, Antoine
(1646–1720) skót származású francia író, aki az Angliából száműzött Stuartokat követve menekült a XVII. század végén Franciaországba, írta meg sógorának, Grammontnak regényes életrajzát Mémories du chevalier de Grammont (Grammont herceg emlékiratai) címen (1713).
közölte velem, szerinte „igen hosszú leveledet,
n
Jegyzet
igen hosszú leveledet
– Ez a levél elveszett, nem szerepel a GyPLev-ben (l. róla még alább).
melyre ő hasonló hosszúsággal ’nem képes felelni”
 [!]
[sic!]
– de másol
[törölt]
« á »
a
Beszúrás
tát nem hagyta nálam. Talán legjobb is lesz annak tárgyát élő szóval eligazitni. Annyi áll; hogy az abban felhozott kétszeri megsértésedet általam,
n
Jegyzet
kétszeri megsértésedet általam
– Az első 1859-ben történt.
Szász Károly
Szász Károly
a Bánk bánról készült akadémiai székfoglalót írni, de amikor
AJ
Arany János
hasonló terveire figyelmeztette, ő – a megírt kétívnyi munka ellenére – rögtön felhagyott vele (l. levélváltásukat az AJÖM XVII. kötetében: 1075. és 1076., 282–285.). A második eset: a VIII. Henrik, amelyet
Egressy
Egressy Gábor
n keresztül a Nemzeti Színház kért
Szász Károly
Szász Károly
tól a Shakespeare-évfordulóra (1756.), de helyette az
AJ
Arany János
fordította A Szent Iván-éji álmot mutatták be ( Kéky 1936. 115.; Dávidházi 1989. 170.), közel egy évig várt az elfogadásra, ami csak 1864 szeptemberében történt meg.
soha soha az napig észre nem vettem, és nem csak akaratomon, hanem teljesen tudtomon kivűl történt.
Egressi
Egressy Gábor
men̅y̅re földre esküdött, hogy az ő dolguk eligazítni VIII Henriket veled;
n
Jegyzet
Egressi
Egressy Gábor
menyre földre esküdött, hogy az ő dolguk eligazítni VIII Henriket veled
– Ez 1863. dec. közepén meg is történt
Egressy Gábor
Egressy Gábor
és
Szász Károly
Szász Károly
levelezésében – bár
Szász
Szász Károly
neheztelését az eljárás jogosan váltotta ki: VIII. Henrikjét már az újságok is beharangozták; ha tud a helyzet változásáról, akkor maga, nyilvánosan mondott volna le A Szent Iván-éji álom javára ( Bayer 1909. II. 216–218.; Dávidházi 1989. 170., 182.; Egressy 1908. 150., 151.).
és hogy nekik látványos darab kell. – Zrinyit pedig rögtönözve vettem elő,
[törölt]
« c »
C
Beszúrás
[törölt]
« i »
y
Beszúrás
senger
biztatására, kinek egyenesen a Szemlébe akartam adni.
n
Jegyzet
Zrinyit pedig rögtönözve vettem elő,
Csengery
Csengery Antal
biztatására, kinek egyenesen a Szemlébe akartam adni
Zrínyi és Tasso (1859–1860). Vesd össze Voinovich 1931. 399.; AJÖM XVII. 1001. sz. levél (185.) és jegyzete (763.).
Úgy maradt el Bánk-bán.
[szerkesztői feloldás]
Az „Egressi menyre földre esküdött” résztől idáig *) jeggyel megjelölt beszúrás a lap aljárólAz „
Hanem sértésnek számítottam a kritikákat, mert azt tapasztaltam kritikai pályamon,
 [!]
[sic!]
hogy soha egy iró is meg nem bocsátotta, nem csak ha megróttam, de még azt se, ha nem úgy dicsértem meg, mint ő szerette volna. A hirnöki birálatot
n
Jegyzet
A hirnöki birálatot
– A Buda haláláról szóló névtelen bírálat a PHírn-ben jelent meg (1864. ápr. 2., 5., 7.), amelyet valószínűleg Földi Géza írt ( Szinnyei III. 679.). Erre a PH szerkesztője, Török János bujtotta fel a szerzőt ( Voinovich 1938. 167.), de többen (így
AJ
Arany János
is)
Szász Károly
Szász Károly
t gyanították mögötte, aki
Gyulai
Gyulai Pál
hoz írt levelében tisztázta magát ( Voinovich 1938. 167– 168.). A levél teljes szövegét (amely nem szerepel a GyPLev-ben) Vértesy Jenő idézi cikkében, és a levél végén keltezésként jan. 18. szerepel ( Vértesy 1911. ). Vesd össze 1914.
csak különnyomatban, s akkor is késő nyárban olvastam először: s valamint addig ezt illetőleg (ostoba pápista papos dolognak hallván) terád legtávolabbról sem gondoltam: oly rögtön ütött meg olvasás közben az eszme, s gyarapodott, külső benső jelenségekből mind végig – hogy te irtad. Ez utóvégre nem volna baj: kritikát irni mindenkinek, mindenkiről szabad: de a föllépés körülményeiben volt valami olyan, a mit „barátunktól” nem szoktunk várni.
n
Jegyzet
valami olyan, a mit „barátunktól” nem szoktunk várni
– A bírálat a következőképpen zárult: „Ilyen az epos, melylyel most oly zajt ütnek lapjaink, s melynek a t. akademia azt jósolá, hogy korszakos mű leend, a mi meglehet, ha elhibázott alakok, érdektelen, gyermekesen indokolt események, helytelen irály, nem tiszta nyelv és kitalálhatlan technika nem szolgálnak akadályul.” ( PHirn 1864. ápr. 7. )
Adja isten, hogy mielőbb teljesen meggyőződjem az ellenkezőről, és szerethesselek ismét úgy mint előbb, mert fáj nekem a harag
t
Beszúrás
artás.  
  Leveleid
b
Beszúrás
ől nem vettem észre hogy tudnád, hogy szegény nőm typhuszban volt. Hét egész hétig feküdt, és bizony nagy volt miatta kétségbe esésem. Új év első napján kelt föl, azóta, istennek hála, szépen lá
b
Beszúrás
adoz, de még nem volt künn a szobából. Köszönti kedves nődet, mihez én is csatolván az enyémet, maradok  
  volt és leendő barátod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  Miután
Gyulai Pali
Gyulai Pál
kimondotta, hogy tárczába nem ír, míg
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
életét be nem fejezi,
n
Jegyzet
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
életét be nem fejezi
Gyulai
Gyulai Pál
1864–1865 során rendezte sajtó alá
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
minden munkáit (I–XII. kötet,
Pest
Budapest
1863 ) kiegészítő, annak pótkötetéül megjelenő
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
életrajzát. Ez utóbbit közel egy éven át készítette (1864 őszén a Ko-ban is megjelent a költő gyermek- és ifjúkorát feldolgozó ismertetés), ami miatt mind a kiadó (a precizitásáról, határidőkhöz ragaszkodásáról híres Ráth Mór), mind a Vörösmarty-árvák gyámja (Deák Ferenc) rendszeresen sürgette. A sokirányú elfoglaltsággal (a Ko segédszerkesztője, a színi tanoda friss oktatója, az Irói Segélyegylet titkára) terhelt
Gyulai
Gyulai Pál
ra mázsás súlyként nehezedett a feladat. A családi hagyomány szerint előfordult, hogy
Gyulai
Gyulai Pál
t „bezárták”
Csengery
Csengery János
lakásába, és megtiltották neki, hogy bármi mással foglalkozzon addig, míg a biográfiával nem végez ( GyPLev 676.). Vesd össze 1927.
(ebből pedig már nem sok van hátra, mert már négy ívet megirt és még csak 4-et szándékszik) igen szivesen fogadnék tőled tárczába való
n
Jegyzet
fogadnék tőled tárczába való
– A tárcában nem jelent meg
Szász Károly
Szász Károly
tól aláírt munka, s levél is csak hónapokkal később, hiába biztatta nyílt postájában
AJ
Arany János
: „Szabadszállásra. Magánlevelet irtunk.” ( Ko 1865. 6. sz. febr. 5. 144.)
„külföldi irodalmi ismertetéseket” vagy akármi curiosumot; csak ne a mi nagyratörő poétáink bírálatát; mert ez utóbbiak ízével már torkig vagyok, s nem akarok több elevenszenet gyüjteni az én szegény fejemre.
n
Jegyzet
nem akarok több elevenszenet gyüjteni az én szegény fejemre
– „Aki ezt míveli, az eleven szenet gyűjt a gonosz fejére” (Róm 12:20–21.).
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 607.) Válasz
Szász Károly
Szász Károly
1865. jan. 27-i levelére (1914.)