Aranysárkány fejléc kép
 
RUDNAY JÓZSEFNÉ VERES SZILÁRDA – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Vonyarc, 1865. február 6.
 
  Tekintetes Úr!  
  Költészeti csekély kísérletemet, idezártam, őszinte bizalommal közölni szerencsém lévén, egyetlen forró óhajtásom az: hogy fölötte néhány sorban sajátkezüleg irott véleményt birjak válaszúl, s legyen e becses kézirat, keblemben kegyed iránt élő hazafiúi tiszteletem mintegy látható birtoklása; ha azontúl, bölcs itélete e kis költeményt a „Koszorú”ba használhatónak találandja,
n
Jegyzet
ha azontúl, bölcs itélete e kis költeményt a „Koszorú”ba használhatónak találandja
AJ
Arany János
nem közölte a verset (l. az 1948. sz. levelet).
méltóztassék azzal tetszése szerint rendelkezni.  
  Különös tisztelettel  
  Vonyarcz, Febr 6kán 1865.  
 
Rudnay–VeresSzilárda
Szerkesztői feloldás:
Rudnay–Veres Szilárda
Rudnay Józsefné Veres Szilárda
 
  sk.  
  U.i. fordítassék  
  U.i. Az idemellékelt 6 ft.ért kérem a „
ú
Beszúrás
Koszort” f. é. Jan–Jun. félévre e czím alatt küldetni:  
 
Rudnay Józsefné szül: Veres Szilárda
Rudnay Józsefné Veres Szilárda
 
  u.p. Szirák. Vonyarczon.  
 
Leggyakrabban hol találod?…  
 
  Leggyakrabban hol találod –
  Azt kérded – a boldogságot?
  Lent-é a szerény kunyhóban,
  Vagy a magas palotában?
  ––
 
 
  Kérded, ottan felleled-é
  Hol két szív vonz egymás felé,
  Szerelmükről meggyőződve,
  Más egyébbel nem törődve?
  ––
 
 
  Vagy inkább van-é honn ottan,
  Hol agg szülők magzatjokban
  Ifju koruk reményeit
  Teljesűlve szemlélgetik?
  ––
 
 
  Azt hiszed, hogy megtalálod
  A keresett boldogságot
  Falun, ha meglátogatod
  Az egyszerű kis családot
[törölt]
« ? »
!
Beszúrás
  ––
 
 
  Meg is leszesz majd lepetve
  Boldogot fény közt is lelve,
  Hiszen az a hit él benned:
  Boldogság fényben megdermed!
  ––
 
 
  Nincs az kötve helyiséghez,
  Állás s külső körülményhez,
  Létezhetik palotában,
  Mint a szerény kis kunyhóban
  ––
 
 
  A pompa vagy egyszerűség,
  Szerelem és örök hűség,
  Boldoggá nem tehetnek még
  Ha benned honol ir
i
Beszúrás
gység.
  ––
 
 
  Ne keresd a boldogságot
  Bejárván a nagyvilágot,
  Ha magadban fel nem leled
  Soh’ sem érzendi kebeled.
  ––
 
 
  Kívánatod szerény legyen,
  Bizodalmad az istenben,
  És szivedben legfőbb érzés,
  Legyen a megelégedés!
 
 
 
Rudnay-Veres Szilárda
Rudnay Józsefné Veres Szilárda
sk.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 671.) Rudnay Józsefné Veres Szilárda (1841–1929): a magyar nőnevelés aktív alakja. Anyjával, Veres Pálnéval dolgozott az Országos Nőképző Egyesület megalapításáért, majd anyja halála után átvette az Egyesület vezetését.