Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZVORÉNYI JÓZSEFNEK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1865. március 7.
 
  87/V.K. 1865.  
  Főtisztelendő Ur!  
  Az Akadémia, folyó évi január 16-án tartott ülésében felolvastatván a nyelvtudományi bizottság jegyzőkönyvének azon pontja, melyben a néhai Machlovszkya József
[szerkesztői feloldás]
c és l ceruzával lehúzva
n
Jegyzet
Machlovszky József
Mahovszky József (1795–1862): bölcseleti és teológiai doktor, r. kat. plébános; etimológiai szótára kéziratban maradt, amelyből a Tudománytár IX. kötete 1836-ban mutatványt közölt
62 csomót tevő nyelvészeti jegyzékei a Nagy szótár
n
Jegyzet a
Nagy szótár
– vesd össze 1929.
szaporítására hasznavehetőknek véleményeztettek, az űlés elhatározá, hogy az iratok a kézirattárban megőriztessenek;
n
Jegyzet
az iratok a kézirattárban megőriztessenek
– A Ko erről a következőképpen számolt be Vegyes rovatában: „Ezután a jegyző olvasá a nyelvtudományi bizottság jegyzőkönyvének egy pontját, mely szerint néhai Machovszky József nyelvészeti jegyzeteiről a bizottság véleménye az, hogy azokban, kivált szótár szerkesztéshez, használható anyagok is találtatnak, annálfogva a kézirattárban megőrzendők.” ( Ko 1865. 4. sz. jan. 22. 94.)
Főtisztelendő Úrnak pedig, mint azok beküldőjének, az Akadémia köszönete fejeztessék ki.  
  Melyet midőn – bár a közbejött titoknoki változás miatt kissé elkésve – ezennel teljesítek: hazafiúi üdvözléssel maradtam  
  Főtisztelendő Úrnak  
  tisztelője  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  titoknok.  
 
Pest
Budapest
, marcz. 7. 1865.  
 

Megjegyzések:

Szvorényi József
Szvorényi József
(1816–1892): cisztercita szerzetes, tanár az egri főgimnáziumban; 1846-tól az Akadémia tiszteleti tagja. E korszakbeli művei: Igeragok és igeragozás átnézete (1863), Szvorényi József kisebb magyar nyelvtana (1865).