Aranysárkány fejléc kép
 
GAETANO GHIVIZZANI – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1865. március közepe
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
1865. március közepe
– Az Akadémia márc. 20-i összes ülésén jelentette be
Arany
Arany János
a firenzei Dante-bizottság felkérését: „a titoknok jelenti, hogy a Dante-bizottság által Florenczből a halhatlan
Alighieri
Dante, Alighieri
hatszázados születési évfordulójára vonatkozó költemény irására szólittatván fel: a levélben egyszersmind az az ohajtás is ki van fejezve, vajha ez ünnepélyen a magyar akadémia is képviseltetné magát: ez utóbbira az épen Olaszországban időző Lukács Móricz lev. tag határoztatott felkéretni. ( Ko 1865. 13. sz. márc. 26. 310.)
 
 
[szerkesztői feloldás]
Gaetano Ghivizzani
Ghivizzani, Gaetano
személyesen
Arany
Arany János
tól kér művet a
Dante
Dante, Alighieri
születésének 600. évfordulójára kiírt pályázatra és összeállított albumba.
n
Jegyzet
Arany
Arany János
tól kér művet a
Dante
Dante, Alighieri
születésének 600. évfordulójára kiírt pályázatra és összeállított albumba
– A firenzei Dante-bizottság 1865-ben,
Dante
Dante, Alighieri
születésének 600. évfordulója alkalmából pályázatot hirdetett a nagy költőről megemlékező, dicsőítő költeményekre. Erre küldte el az Akadémia
AJ
Arany János
1852-ben írt
Dante
Dante, Alighieri
ódáját, amely nem vett ugyan részt a pályázaton, mert az magyarul írt művekre nem vonatkozott (latin, olasz, spanyol vagy francia nyelvűekre csupán), de bekerült a közös albumba. Később, amikor Rádl Ödön a firenzei Santa Croce templom sekrestyéjében végiglapozta a Dante-albumot, rábukkant a lefordított AJ-műre, amely alatt álló olasz jegyzet sajnálta, hogy „a költemény nem vett részt a pályázaton, mert ilyen klasszikus formában, ennyi mélységgel s ily tömören és találóan a beküldött művek egyike sem jellemezte
Danté
Dante, Alighieri
t. ” ( Horváth 1990. 38.; vesd össze Kaposi 1911. 131. és AJÖM XIV. 615.)
 
 

Megjegyzések:

elveszett. – Utalás a levélre:
AJ
Arany János
1865. áprilisi levelében: „Tisztelettel vettem Uraságod udvarias levelét, amelyben abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy felszólítottak: írjak néhány verssort anyanyelvemen egy olyan kötet számára, amelyet az Önök halhatatlan költőjének
Dante Alighieri
Dante, Alighieri
nek 600 éves évfordulójára fognak kiadni; megemlítették ezen túl azt a kívánságot is, hogy Akadémiánk más tagjai is, különösen pedig tiszteletre méltó elnökünk,
Eötvös József
Eötvös József
báró szintén vegyenek részt e minden nyelvet és nemzetet felölelő szellemi találkozón, végül pedig hogy a Magyar Tudományos Akadémia is képviseltesse magát Firenzében ugyanezen ünnepségen, vagy általam vagy pedig bármelyik más tagja által.” (1950.)
Gaetano Ghivizzani
Ghivizzani, Gaetano
– (1840?–1903) újságíró, tanár; ekkor a Giornale La Gioventù szerkesztője (vesd össze 1950.). 1867-es kötetében (Versi. Pistoia, 1867. 224.) megjelenteti az eredeti nyelvű és az olaszra fordított
Dante
Dante, Alighieri
ódát. (
Arany
Arany János
és
Ghivizzani
Ghivizzani, Gaetano
kapcsolatáról még: Lőrinczi 2006. 13. és 30.)