Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – RUDNAY JÓZSEFNÉ VERES SZILÁRDÁNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1865. április 2.
 
  Nagyon tisztelt Úrnő!  
  Kétszeresen udvariatlannak kell lennem, először, mert későn válaszok,
 [!]
[sic!]
másodszor, mert talán nem óhajtás szerint válaszolok becses soraira. Amazt mentse ki bokros foglalatosságom, ezt öszinteségem, melyet többre becsűlök az udvariasság bizonyos léha neménél. Én szeretem, ha valaki, főleg gyöngéd érzelmű nő, költészettel foglalkozik, mert ez nemessé képezi a szívet, fogékonynyá minden szépre, jóra, s a különben is nemes szíveknek ártatlan szórakozást és szellemi táplálatot nyújt. Nincs tehát szóm ellene, ha minél többen, kivált a kiknek helyzetök engedi, keresik a múzsák társaságát: ez az irodalomra nézve is hasznos, mert ilyenekből kerűlnek ki leglelkesb pártolói. De ha arról van szó, hogy egy ifju tehetség, kivált ha az nő, közönség elé lépjen műveivel: akkor, megvallom, nem vagyok oly engedékeny. Az önálló költői tehetségnek kétségtelen nyomait kell látnom, hogy a buzdító szó elröppenjen ajkamon. Az érzés nem kizárólagos tulajdona a költőnek: ő csak abban különbözik más emberektől, hogy érzelmeit a „szép” formáiban és oly hatályosan birja kifejezni, hogy az olvasóban is hasonlókat gerjeszthet. A mennyiben ez sikerűl, annyiban költő. E szerint valamely költeménynél nem azt vizsgálom, minő érzelmei lehettek irójának, hanem azt, miképen birta azokat kifejezni, vagyis nem vizsgálok semmit, hanem át engedem magamat a költemény hangulatának: ha az von, ragad magával, akkor a költő czélját érte s költeménye jó; ellenkező esetben nem sikerűlt az. Az iró, maga, e részben könnyen csalódhatik; ő tudja, minő érzelmeket vélt kifejezni művében, ő vissza is helyezheti magát azon érzelmekbe, úgy hogy költeményét minden újra olvasáskor jónak ítéli. De egészen máskép van az olvasó, a közönség, mely épen a költeménytől várja, hogy benne valamely határozott érzést, hangúlatot gerjeszszen, s ha erre az nem képes, közönnyel fogja félre tenni. Ezért bajos a közönség előtt boldogulni. Ama képesség, mely csak visszatükrözni birja a mások műveiből vett benyomásokat, sohasem elég arra hogy valaki költő lehessen; kell vagy a gondolatok eredetiségében, vagy a kifejezés hatalmában, vagy a formák kezelésében, vagy a nyelvben, vagy mindezekben összevéve, lenni olyasminek, a mi önállásra mutat, mielőtt valakinek csak némi sikert is igérhetnénk a költői pályán. Lehet, hogy ezek közűl eleinte egyik sem mutatkozik, s mégis valaki utóbb jeles költővé képezi, született hajlamai után, magát: de annál több ok, hogy puszta gyakorlatait ne bocsássa közönség elé.  
  Ha előfizetés hajhászó szerkesztő volnék, üdvözölve fogadnám kis költeményét, mert nem oly épen gyenge az, hogy el ne lehetne olvasni: de véleményem szerint nem egyéb, mint átalános gondolatoknak közönséges
n
Jegyzet
közönséges
– általános
kifejezése, kevés erővel, kevés bájjal. Bocsánat e szóért: de a költeménynek magáért kell felelni s nem kölcsönözheti el irónője egyéb tulajdonait, mint a melyeket belé lehellni képes. Igy tehát a művecskét csak magán emlékül tartom meg; de azért így is örvendek, hogy szeren- 45 csém volt, Kegyeddel, tisztelt Úrnő, ismeretlen ismeretségbe jutni.  
  Különös tisztelettel maradván  
 
Pest
Budapest
en, april. 2. 1865  
  alázatos szolgája  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 670.) Válasz Rudnay Józsefné Veres Szilárda 1865. febr. 6-i levelére (1920.)