Aranysárkány fejléc kép
 
TÓTH ENDRE – ARANY JÁNOSNAK Vatta,
April
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: april
30. ͞865.
 
  Kedves barátom! alig ha tisztelőid közűl nem én vagyok az utolsó ki
akad.
Szerkesztői feloldás: akadémiai
titoknokságodhoz
n
Jegyzet
akad.
Szerkesztői feloldás: akadémiai
titoknokságodhoz
– Az Akadémia 1865. jan. 26-án választotta titkárául
AJ
Arany János
-t, az elhunyt
Szalay László
Szalay László
utódául.
szíve mélyéből szerencsét kiván. Az e hír hallattára
 [!]
[sic!]
támadt öröm lelkemben most is ép olyan friss s hogy az óta ezt nem nyilvánítottam, bizonynyal inkább akár hány más dologban lelem fel okát, mint a közönyben. Folyton tartó betegeskedésem, ezer gazdai bajom hallgattattak ily sokáig. Pedig mind e miatt, mind beszélyem sorsa miatt
n
Jegyzet
beszélyem sorsa miatt
Tóth Endre
Tóth Endre
közel egy éve felküldte
AJ
Arany János
-nak A férj c. elbeszélését, amelynek megjelentetését nem sikerült elintézni; erre utal
AJ
Arany János
szerkesztői üzenete is: „A régebben itt levőre semmi kilátás nem nyilik. Veszett idő.” ( Ko 1865. 19. sz. máj. 7. 456.; AJÖM XII. 271. 592.)
már rég ohajtottam hozzád írni, de nem akartam üres kézzel se jőni s mig e költeményem
n
Jegyzet
e költeményem
– Címe ismeretlen.
AJ
Arany János
szerkesztői üzenete is bizonytalanságban hagy: „erősen ohajtunk magán választ irni, de sehogy sem jut rá idő. Azonban igyekszünk kimódolni.” (Ugyanott) – A chilloni formáról
Tóth Endre
Tóth Endre
is írt 1862. jan. 11-i levelében (1392.), de nem abban az értelemben, mintha azt
AJ
Arany János
ajánlotta volna. Ez esetben vagy az ő emlékezete téved, vagy újabb elveszett levélre kell gondolnunk.
Tóth Endré
Tóth Endre
től ezt követően csak a Két fogoly c., Rákóczi-témájú ballada jelent meg a Ko-ban (1865. 20. sz. máj. 7. 461– 463.); vesd össze 1796.
el nem készült, vártam az irásra.  
  Ama szép emlékü támogatásomból, melyben csak az fáj hogy azt gyakran nem ismételhetem, – egy megjegyzésed maradt a többi között emlékemben: Zrínyi Boldizsárról beszélve, ugy mondád, hogy azt legjobb volna a Chiloni fogoly
n
Jegyzet
a Chiloni fogoly
– Ez
Byron
Byron, George Gordon
monológszerű elbeszélő költeménye.
szerint feldolgozni. Ime, telhetőleg akartam az ide mellékelt költeményben e megjegyzésednek megfelelni. – Az első egy nehány sor megakarja
 [!]
[sic!]
értetni hogy
[törölt]
« a »
Z
Beszúrás
rínyi
Zrínyi Boldizsár
nem beszéli csak gondolja mind azt mit úgy amint vissza adok s az utolsó sorok is ennek felelnek meg. Legalább annyiban akartam hű lenni a történethez, melyben az állittatik hogy a szerencsétlen csakugyan elfelejtett hosszu börtönideje alatt beszélni. Elébb ugy gondolkoztam, hogy e beszélykét leadom majd a
Kisf.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy
társaság ez idei pályázatára.
n
Jegyzet
a
Kisf.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy
társaság ez idei pályázatára
– A pályázat az elégia elmélete mellett költői beszély elkészítésére is szólt: „Kivántatik rövid, költői beszély: akár komoly, akár víg s humoros nemben; akár történeti, akár mondai tárgyu.” ( Ko 1865. 7. sz. febr. 12. 165.)
De i
s
Beszúrás
mét ugy találtam hogy a kiírt feltételekhez képest talán hosszu volna? Szeretnék erre nézve tisztába jőni, mert a
Greguss
Greguss Ágost
ur körülirása a jelentésben, e tekintetben határozatlan
. Meglehet, ha addig valami tárgyat lelek: én is küldök a pályázatra.  
  Azért, azt hiszem lapodnak nem teszek egészen rosz szolgálatot ha azt abba szánva küldöm kezeidbe. Utána néztem s ugy találtam: nem foglal el épen nagy helyet.  
  Ha a lap sorsa financialiter megengedi – jól fog esni a honorarium is, de a te megerőltetésednek nem szabad ahoz
 [!]
[sic!]
járulni.  
  Most már a panaszra kerülne a sor s legelébb is a szárazságon kezdeném … de hogy a ’gazda könye’ ne legyen a vége:
n
Jegyzet
hogy a ’gazda könye’ ne legyen a vége
Bolond Istók II. 7. vsz. (Ko 1863. 26. sz. jún. 28. 616.):
 
 
  És engem akkor oly érzés fogott el…
  A szőllősgazda is, az egyszeri,
  Magánkívül s őrjöngve kaczagott fel
  Látván hogy szőllejét a jég veri,
  Dorongot ő is hirtelen kapott fel,
  Paskolni kezdé, hullva könyei:
  „No csak, no !” igy kiált „én uram-isten!
  Csak rajta! hadd lám, mire megyünk ketten !”
 
 
hallgatok.  
 
László
Arany László
fiadnak add át meleg üdvözletemet ama szép tanulmány fejébe, mi
[törölt]
« n »
t
Lermontoff
Lermontov, Mihail Jurjevics
ról írt
n
Jegyzet
mi
[törölt]
« n »
t
Lermontoff
Lermontov, Mihail Jurjevics
ról írt
– Ez a BpSz-ben jelent meg,
Lermontoff
Lermontov, Mihail Jurjevics
. Irói élet- és jellemrajz címmel. ( 1864. 21. köt. 240–275.)
s mely nékem igen sok élvezetet nyujtott.  
  Isten veled, kedves barátom! fogadd el őszinte s mindig uj szeretetemet! ölellek lelkemből, szerető  
  barátod  
 
T. Endre
Tóth Endre
 
  U.I Ha valami elsiklott szemeim előtt irásközben
 [!]
[sic!]
a beszélyben: kérlek szépen, igazítsd ki!  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 667.)