Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – DESSEWFFY EMILNEK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1865. június 17.
 
  Méltóságos Gróf,  
  akad. Elnök úr!  
  Az ide mellékelt 3 rendbeli tárgyat méltoztatott vala, már jó régen,
Csengery Antal
Csengery Antal
jegyző úr s az én véleményünk alá bocsátni, de azóta más sürgetősb ügyek háttérbe nyomták.  
  Az archaeologiai bizottság kérelme iránt úgy vélekedtünk, hogy az Ügyrend illető (168-ik) szakasza elegendőleg gondoskodott ugyan a dolgozótársak ingyen példányairól; a mennyiben azonban e bizottságnak sokszor tétetik oly külső segítség idegenek részéről, mely
é
Beszúrás
rt egy-egy példánynyal kedveskednie illő: csupán erre lehetne egy kisebb számot, például 10-et, megállapítni. Egyébiránt megjegyezzük, hogy példányok szűke nincs, nyomatván az illető közlöny 500 példányban, s jelenleg kiosztás és eladás által mintegy 200 használtatván fel. E szerint ha Méltóságod a 30 példányt engedélyezi is, fogyatkozás nem lesz.  
  Petheö Dénes
n
Jegyzet
Petheö Dénes
– akadémiai írnok
bizonyitványát illetőleg: ez kényes tárgy annyiban, hogy a nevezett egyén, normalis állapotában, eszes, ügyes és hasznavehető irnoka volt az Akademiának: de jöttek rá szakonkint szenvedélyrohamok, midőn italnak adva magát, teljesen hasznavehetlenné lőn. Ajánlani tehát bajos; nem adni bizonyítványt szintén méltánytalan volna, de ebbe az igazat beléirni megint nem lehet, mert akkor nem kapna szolgálatot. Egyébiránt azóta nem is sürgette, talán nincs is nagy szüksége rá.  
  A mi végre Takács István
n
Jegyzet
Takács István
1863 óta az akadémia kiadója (expeditora) és könyvkötője,
AJ
Arany János
1870. márc. 27-i beszámolója szerint: „kinek az igtató és kiadó könyveket vinni, az expeditiókat általában végezni kellett volna, de kit főleg a szétküldendő könyvek expeditiója, a könyvraktár kezelése annyira igénybe vett, hogy a kiadó és igató munkák egy nagy része magamra szorult.” ( AJÖM XIV. 421. 361.)
folyamodását illeti: úgy vélekedünk, hogy miután az eddigi könyvkötőre
n
Jegyzet
eddigi könyvkötőre
Dobocsányi Ignácra
semmi panasz,
ett
ö
Beszúrás
l
Szerkesztői feloldás: ettől
,
Takács
Takács István
on segítní akarva is, csak azon esetben vehetné el az Akademia kiadványai befűzését, ha
szakértők
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: Szakértők
vizsgálata nyomán bebizonyúlna, hogy kérelmező képes e munkát oly jól és pontosan
véghez vinni
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: véghezvinni
, mint az elöbbi. S erre nézve döntő határozat már nagyon is szükséges volna, miután
T.
Szerkesztői feloldás:
Takács
Takács István
úr a kötendök egy részét már tettleg kezéhez ragadta, s már némely munkái árának utalványozását sürgeti is; más felől
Dobocsányi
Dobocsányi Ignác
, az eddigi befűző, nem szűnik kérelmekkel, folyamodásokkal, ügyességi bizonyítványokkal ostromolni a titoknokot, hogy minden úgy maradjon mint eddig. Egyébiránt alulirt titoknok nem mellözheti el megjegyezni, hogy a Méltóságodnak bejelentett sikkasztási kisérlet óta nincs tisztában az alája rendelt személyzet némely tagjára nézve;
n
Jegyzet
a Méltóságodnak bejelentett sikkasztási kisérlet óta
– ismeretlen adat
mit azonban miután bizonyitványokkal elő nem állhat, csak ovásul érinte meg.  
  Maradván teljes tisztelettel  
  Méltóságodnak  
  alázatos szolgája  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  titoknok.  
 
Pest
Budapest
en, jun. 17. 1865.  
 

Megjegyzések:

Dessewffy Emil
Dessewffy Emil
(1814–1866): 1843-tól az Akadémia levelező, 1858-tól tiszteleti tagja; 1855 óta megválasztott és 1858-tól kinevezett elnöke.