Aranysárkány fejléc kép
 
ERCSEY SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK
Szalonta
Nagyszalonta
, Jul. 3. 1865  
  Kedves bátyám!  
  Bármint elrestül is az ember a dologtalanság és a sok gond miatt mint a hogyan jelenleg én vagyok – mégis irtam volt én bátyámnak minap azon levelére, melyben a telekkönyvi végzés megkapásáról értesit, nehány sornyi választ; és pedig, ha jól emlékezem,
Juliská
Arany Juliska
ék valamelyik levelében küldtem azt el. Miután pedig, a mint látom, azon evelem kézhez nem jutott, s valószinüleg a postán elveszett, – megujitom annak tartalmát, mely is annyiból áll: hogy mivel szerintem is nagyon jó lesz, ha a vett birtok telekkönyvileg is külön lapot nyer, – irjon bátyám egy ilyen forma nyilatkozatot, minő a mellékelt nehány sorban foglaltatik, hogy azt én majd Janival is aláiratván, a mellett a telekkönyvhöz beadott térvázlatot kivehessem, s Bodoki- és Hajduskától, mint a birtok másik felének tulajdonosaitól egy nyilatkozatot vehessek,
n
Jegyzet
Bodoki- és Hajduskától, mint a birtok másik felének tulajdonosaitól egy nyilatkozatot vehessek
– vesd össze a 2000. sz. levéllel
s annak alapján aztán majd egy külön telekkönyv lap nyitására folyamodhassak. A telekkönyvi végzéssel és eredeti szerződvénynyel pedig nem kell egyebet csinálni, mint azoknak gondját viselni.  
  Hogy a szerződésre írott telekkönyvi végzés szerint még 11,000. f͞o͞r͞t van a megvett birtokra teherképen betáblázva: – az nagyon természetes – és a
[törölt]
« dolog »
z ügy
Beszúrás
folyamából származott dolog. Mihelyt ugyanis, a mult évi Septemberben, a szerződvény létrejött, a birtok-átirásért azonnal folyamodtunk, és ezen folyamodás, mint rendesen szokás, egy pár hónap alatt referáltatott
n
Jegyzet
referáltatott
– bejelentetett; itt: iktattatott (lat.)
is. S minthogy még e folyamodás referálásakor a 11. ezer forint hátrányban volt, önként következik: hogy azt, teherképen a birtokra be kellett kebelezni. Egyébiránt pedig, a későbben fizetett összegnek kitáblázásaért, mindjárt akkor, mihelyt bátyám, az arról nyert nyugtatványt hozzám küldötte volt, folyamodtam, s ez is már valószinüleg ki van táblázva; de a telekkönyvnél, mint átaljában mindenütt, a lehető leglassabban menvén a dolgok: – még egy év is eltelhetik, mig az e tárgyban hozott végzés expediáltatni
n
Jegyzet
expediáltatni
– kiadatni, postára adatni (lat.)
fog. Azért csak türelem és várakozás. Különben ugy emlékezem: hogy az ezen kitáblázás végett beadott kérvény felzetét megküldtem volt bátyámnak.
n
Jegyzet
az ezen kitáblázás végett beadott kérvény felzetét megküldtem volt bátyámnak
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
az 1864. november 18-i levélhez csatolva ezt megtette (vesd össze 1880.)
 
  A vételár hátrányának, a novemberi terminuskori befizetése s a dolog végképeni tisztába hozatala épen ugy szivemen fekszik mint magoknak bátyáméknak. Janinak még többnyire kötelezvényekben fekvő pénze ugyan, azon kivül hogy ennek egy része törvényesen behajtandó, és a mostani „igazságszolgaltatás
 [!]
[sic!]
mellett egy évtized folyhatik le egy kötelezvényes tiszta adósság behajtásában is: – nem üti ki azon 3000. f͞o͞r͞tnyi összeget, mely általa fedezendő; – de én, minden erőmmel rajta leszek, hogy ha szintén kölcsön kérek is Jani kisegitéséül, – az ő illetménye, a kivánt időre, meg legyen.  
  Hogy a házépités ez évről elmarad, az talán jól van. Valóban oly nyomorult helyzetben vagyunk pénz dolgában
is
Beszúrás
, mint minden egyébben. Én magam sem nagyon bántam volna, ha az általam tett épitkezés jobb időben történendett, mert most igen sok nemü kiadásaim mellett igazán a készből kell élnem; és nemcsak hogy semmi jövedelem nincs, de az általam vett földbe fektetett összeg, vagyis tulajdonképen a föld, ha bejön is belőle azon termény, melyre ez idő szerint kilátás van, – a szó teljes értelmében egy
k͞r
Szerkesztői feloldás: k͞ajcár
jövedelmet sem ad. Megköszönöm, ha a cselédbért s egyéb efféle kiadásaimat visszakapom. Szóval, gonosz időket élünk.  
  Azt hiszem hogy azért, mert az akadémia ünnepélye Augustus 19én lesz,
n
Jegyzet
Azt hiszem hogy azért, mert az akadémia ünnepélye Augustus 19én lesz
– Az Akadémia székházát 1865. dec. 11-én avatták fel. L. az 1981.XVIII.1981 sz. levelet.
az akadémiai szünidőből marad valami fenn. S teljes reményünk van, hogy akkor, vagyis Augustus vége felé, ha csak egy pár hétre is, lejőnek közénk bátyámék „cum gentibus”.
n
Jegyzet
„cum gentibus”
– a rokonsággal együtt (lat.)
– Ez annyival kivánatosabb volna, mert akkor mind a házépitésre – ha az nem ejtetett el végképen – mind más efféle dolgokra, nagy bölcsen megállapodhatnánk valamiben.  
  A kilátásban lévő politikai változásokra nézve, hogy minő reményben van a világ, vagy helyesebben falusi és kisvárosi világ, – nem tudom. A kikkel én itt érintkezem, azok ugy veszik, mint vennie kell minden eszélyes embernek, annyi csalódás és csalatások után. S ámbár tudjuk azt, magán emberekül
is
Beszúrás
, mily nagy baj, midőn az embernek sem pénze, sem annyival inkább hitele nincs; –
[törölt]
« mindamellett »
és hogy a kilátásba helyezett változásokat is, a Statusnak ilyetén állapota idézte elő: – mindamellett nem táplálnak valami rendkivüli vérmes reményeket. Annyival kevésbé, mert a dolgok, mint látszi
k
Beszúrás
, egy kissé nagyon is conservative kezdenek haladni.
n
Jegyzet
egy kissé nagyon is conservative kezdenek haladni
1865 nyarán nagy átalakulások indultak a magyar és birodalmi politikai életben, amelyek fő célja a kiegyezés előkészítése. Ebben
Deák Ferenc
Deák Ferenc
mellett (Húsvéti cikk, a közös ügyek rendszerének tisztázása a Die Debatte und Wiener Lloyd című német nyelvű bécsi lapban) a magyar konzervatívok jártak elől kezdeményezően, különösen
Apponyi György
Apponyi György
vagy Sennyei Pál (a Die Debatte kiadását maguk is támogatták).
– No de adja isten, hogy a pessimismus valahára csalatkozzék, és hogy valami becsületes stabilitas-formára juthassunk.  
  A
köetválasztást
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: követválasztást
illetőleg, most talán még egy kissé korán is volna
c
Beszúrás
ombinalgatni. De ugy alakulhatnak a dolgok, miszerint bátyámnak, e tekintetben, hazafiui és önfeláldozást kell hoznia.  
  Az akademia követelését illetőleg tájékozásul ennyit irhatok. A különben is alig 5–6. tagból álló szalontai becsületes inteligentia, azon körülmény alkalmából, mert
Eszterházy
Esterházy Pál
herczegnek, a város elleni birtokrendezési ügyében,
n
Jegyzet
Eszterházy
Esterházy Pál Antal
herczegnek, a város elleni birtokrendezési ügyében
Nagyszalontát 1702-ben I. Lipót császár herceg
Esterházy Pál
Esterházy Pál
nádornak adta zálogba, 1745-ben pedig
Mária Terézia
Mária Terézia
Esterházy Antal Pál hercegnek adományozta. 1762-ben a földesúr megszerezte a szalontaiak által ősi jogon birtokolt pusztákat, amibe a város lakói nem tudtak beletörődni: pert indítottak az Esterházy család ellen. A pereskedés 1848-ig tartott, amikor is Nagyszalonta visszanyerte egykori jogait. Rozvány 1870. I. 119, 127–133.; 1889. II. 217– 225.
egy pár ostoba és malitiosus
n
Jegyzet
malitiosus
– rosszindulatú (lat.)
egyén tolta magát a dolog élére; s ez uszit valami értelmetlen tömeget, – mostanában visszavonult a város ügye
[törölt]
« védel »
vezényletétől. S e miatt az akadémia követelésének becsületes utoni lefizetését sem eszközölheti. Miért is nincs egyéb hátra, hogy ha van még valami megintés-formának helye és alkalma, – intessék meg a város a fizetésre; és ha fizetni nem fogna, idéztessék meg.
n
Jegyzet
nincs egyéb hátra, hogy ha van még valami megintés-formának helye és alkalma
– vesd össze az 1976. sz. levéllel
Másképen aligha ki lesz a követelés fizetve; gyöngéd kiméletet pedig nem érdemel a nemes város.  
 
romságot
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: A háromságot
ölelve, vagyok  
  szerető öccse  
 
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
 
 

Megjegyzések:

Válasz
Arany János
Arany János
1865. jún. 29-i levelére (1981.)