Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, jul. 13. 1865.
 
  Kedves öcsém!  
  Vasárnap már épen hozzá fogtam készűlni, hogy választ irok leveledre, azaz fölkutatni az „actákat” – midőn
Bugát
Bugát Pál
halála hirét vettem
n
Jegyzet
Bugát
Bugát Pál
halála hirét vettem
1864. júl. 9-ére virradóan hunyt el (vesd össze 1983.).
s ez kivert sodromból, mert ily alkalommal én vagyok az akadémia „harangozója”
n
Jegyzet
én vagyok az akadémia „harangozója”
– Vesd össze „a vén harangozó” (
AJ
Arany János
levele
Szász Károly
Szász Károly
hoz, 1865. ápr. 29., 1957.);
AJ
Arany János
: Naturam furcâ expellas…
és temetésrendezője (halálmadár). Azóta egyik gyűlés a másikat érte, csak most jöhetek lélekzethez.  
  Leveled pontjai közt azt találom legsürgetőbbnek, hogy a telekkönyvhöz adandó bizonyítványt leküldjem. Már le is tisztáztam, alá is irtam, csak még tanúk hiányzanak: de nem küldöm el most. Ugyanis élek a gyanúpörrel, hogy ama térvázlat, melynek kinyerését a bizonyítványnyal eszközleni akarod, nem más lesz, mint ez, a melyet én ide zárva küldök. Ezt nekem a szerzödéssel együtt küldötte meg a telekkönyvi hivatal, s hogy eredeti, onnan gondolom, mert a te irásod van rajta, s mert a hátán levö 3% jegy arra mutat, hogy folyamodványhoz volt mellékelve. Ha így van: akkor ne keressük tovább, s nem szükség folyamodnunk kiadásaért.  
  Kálmánnak azt irta tegnap a feleségem, hogy a
M.
Szerkesztői feloldás: Miklósi
telek iránt
n
Jegyzet
a
M.
Szerkesztői feloldás: Miklósi
telek iránt
AJ
Arany János
házépítési terveihez és szalontai letelepedéséhez keresett telket – ennek a teleknek megvásárlása többéves huza-vona után kútba esett (vesd össze kötetünkből 2000. és 2024. ).
AJ
Arany János
a papi lakás mellett szeretett volna telket vásárolni és építkezni: a két kert közötti kerítésen ajtót terveztek, hogy ne kelljen az utcára menni, ha egymáshoz át akarnak jutni. ( Szily 1893. 331. és Gyöngyösy 1904. 763.)
nem akarok döntő szót mondani addig, míg ő náluk el nem válik, széna-e vagy szalma? Ehhez most is ragaszkodom – mert ha Isten valamikép csapást találna bocsátni rám, minek akkor nekem
Szalontá
Nagyszalonta
n „telek! –” azonban reméljük a legjobbat!… Hanem
Kálmán
Széll Kálmán
megint irt, és meggyőzött, hogy előnyösök a kilátások – s így – ama „legjobb” reményt fentartva – kimondom, hogy 500 ftig hajlandó vagyok verni a telket. Mihelyt
Kálmán
Széll Kálmán
bennünket a szerencsés fordolatról
 [!]
[sic!]
értesít: azonnal
meg írom
Szerkesztői feloldás: megírom
ezt neki: addig várjunk és – imádkozunk. A mi a feltételeket, a fizetésre nézve, illeti, azok sem sulyosak; az árverés napján csak ⅓ részét kellvén lefizetni. Szeretném, ha
Geyer
Geyer Rudolf
addig a mult angáriábol
n
Jegyzet
angariábol
– negyedévi földbérből (lat.)
felmaradt részt meg a julius elejével
fizetendö
[bizonytalan olvasat]
t
Szerkesztői feloldás: fizetendőt
megadhatná, hogy
[törölt]
« k »
ne kelljen itten kamatozó pénzt felmondanom: azonban, ha nem cselekszi, küldök a mennyiből az ⅓ telekár kitelik. Nagyon szeretném, ha az árverésen te is jelen lehetnél.  
  Tegnap mondottam fel (nagyobb biztosság okáért, mert különben azt mondják ott, hogy ők azt első szóra, s egy füttyentésre is akármikor lefizetik) 4200 ftot a takarékpénztárnál, october 31-ére. E szerint az én illetékem tökéletesen „folyóvá van téve” mint a fináncznyelven mondanák. Nem tudom
Fleischl
Fleischl Dániel
elég szemtelen lesz-e követelni a fél-kamatot, ha Jani ís lefizeti a maga részét? S nem tudom, kereken megtagadjam-e neki, a szerződésre hivatkozva, melyben egy betű sincs erről? Ha igaz, hogy
Geyer
Geyer Rudolf
kötelezte magát erre helyettünk: akkor őt nem ronthatjuk meg: de hisz mutassa elő a zsidó. Azonban erről még van idő értekezni.  
  Hát bizony megküldted volt nekem a nyugtatvány
benyújtása kori
Szerkesztői feloldás: benyújtásakori
fölzete
t
Beszúrás
, de én azt úgy eltettem volt, az „anthi acták” közé, hogy eszembe sem jutott azóta. A szerződést illetőleg pedig nem azon ütköztem meg, hogy a 11 ezer be van rá táblázva, hanem hogy még most is be van; az az jobb szeretném, ha már nem volna annyi.  
  Panaszaidat a nehéz időkre, méltó részvéttel olvastam. Valóban sajnos, hogy még az ís alig tud megélni, a kinek volna valamije – hát még a kinek nincs! Én nem adhatok elég hálát istennek, hogy belé nem másztam az építésbe, csúful belé tört volna a késem. De ha most a telekhez olcsón juthatnánk – s a megenni valón kivűl valami mást is lehetne kaparni össze tavaszig: akkor talán beszélhetnénk róla.  
  Az akadémia gyűlése már nem lesz octoberig: de annál veszettebb, mert addig mindig foly rá az előkészűlet. Így bajosan lesz abból valami, hogy én a szűnidő alatt lemehessek, hosszabb időre bizonynyal nem.
n
Jegyzet
bajosan lesz abból valami
– Bár
Tompa
Tompa Mihály
pesti utazása meghiúsította a szünidei utat (vesd össze 2000.), de szept. második felében mindhárman elutaztak
Szalontá
Nagyszalonta
ra (vess össze 2006.).
Ha egy hetet lophatnék – hiszen majd meglátom.  
  Leveled egy passusára sajnálva kell kijelentenem: „nem alakulhatnak úgy a dolgok”
n
Jegyzet
„nem alakulhatnak úgy a dolgok”
Nagyszalonta országgyűlési képviselőjelöltnek kérte fel
AJ
Arany János
-t, aki ezt elutasította. „S ekként nagyon megkönnyítette
T. K.
Szerkesztői feloldás:
Tisza Kálmán
Tisza Kálmán
fáradozását, – ki már ekkor pártvezér volt, – midőn ez az 1865. évi választások kezdetén személyesen fölkérte, hogy egy barátja javára, a jelöltségről mondjon le: egyszerűen azon választ adva: ’ő a jelöltséget el sem fogadta s így nincs is miről lemondania’.” ( AJÉ
[szerkesztői feloldás]
150.
115.), vesd össze 1981.
hogy én azt a terhet elfogadjam, mely mostani hivatalommal sehogy össze nem fér. Tehát úgy számitsatok, hogy engem kihagyva is, jól üssön ki a dolog!  
  Az akadémia követelését illetőleg
n
Jegyzet
Az akadémia követelését illetőleg
– vesed össze 1976., 1981. és 1982.
sajnálom,
ha
Szerkesztői feloldás: hogy
úgy áll a dolog. Legfölebb
 [!]
[sic!]
azt mondhatom Dess
[törölt]
« e »
ö
Beszúrás
vffynek
 [!]
[sic!]
hogy 1861-ben alkotmányos tanács tette az igéretet, s most a provisorius
n
Jegyzet
provisorius
– ideiglenes, átmeneti (lat.)
tagadja meg. De azért a behajtás el nem marad.  
  Vissza kell kanyarodnom levelem elejére. A telekkönyvi szám 65 8000/1864; ezt szükséges lesz tudnod. Aztán meg a hátirt vagy fölzött végzésben az is benne foglaltatik, hogy Fleischl Dániel aláirása is kell a térvázlatra. Ezt én meg nem foghatom, miután ő nem birtokos többé, se osztályos se szomszéd. Hihetően tévedés lesz. Ha azonban lényeges volna e clausula,
n
Jegyzet
clausula
– záradék (lat.)
és a Telekkönyvi hatóságot nem lehetne capacitálni
Fleischl
Fleischl Dániel
úr minősége iránt e birtok irányában: akkor természetesen még visszaküldöd
evázlatot
Szerkesztői feloldás: e vázlatot
, hogy ő is irja alá. Addig nem láttam czélszerűnek nyugalmát háboritni. – Ezeket a telekkönyvi végzéseket el akartam én küldeni másolatban neked: de úgy gondolám, hogy a Jani példányát közelebb éred. Ha azonban szükséged van rá, t
[törölt]
« ú »
u
Beszúrás
dósits, és lekörmöltetem
Laczi
Arany László
val.  
 
Juliska
Arany Juliska
hálásan irja, mennyire biztatólag hatott ő rá kedves Lina húgom naponkinti szíves látogatása. Add át részünkröl is a legforróbb szülei köszönetet. Szegény kis
Juliska
Arany Juliska
, csak túl volna már minden bajon!
n
Jegyzet
Szegény kis
Juliska
Arany Juliska
, csak túl volna már minden bajon
Arany Juliska
Arany Juliska
1865. júl. 24-én adott életet leányának,
Piroská
Arany Piroska
nak.
Egészséges, de oly kicsiny, oly gyenge idegzetű…  
  Fogadjátok legszívesb ölelését a „háromságnak.”  
  szerető rokonod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Válasz
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
1865. júl. 3-i levelére (1982.)