Aranysárkány fejléc kép
 
SZABÓ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK Kolozsvár aug. 26. 1865.  
  Kedves barátom!  
  Ide mellékelve küldöm az Akadémia részéről könyvtárunknak küldött nyomtatványok
n
Jegyzet
az Akadémia részéről könyvtárunknak küldött nyomtatványok
– Ezekről nincs adat.
vételéről szóló nyugtatványt, a
ref.
Szerkesztői feloldás: református
collegiuméval együtt, valamint a magam
f.
Szerkesztői feloldás: folyó
évben megjelent munkái jegyzékét.
n
Jegyzet
a magam
f.
Szerkesztői feloldás: folyó
évben megjelent munkái jegyzékét
– A készülő akadémiai kalendárium számára (vesd össze 1992.).
 
  Hiszem, megbocsátasz nekem, hogy tengersok hivatalos elfoglaltatásom mellett magán levelezésre alig érkezhetve több mint egy év óta csak e hivatalos és igy kénytelen levél irása alkalmával intézem hozzád e néhány sort. Tudom hogy a hivatalszoba lélekölő s nálam még nagyon is gépies foglalkozásának terhét te is csak ugy érzed mint én, s igy tudod, hogy a sok kötelességbeli irkafirka után nem lehet az embernek sem ideje sem kedve a régi jó szokásbeli magán barátságos levelezésre.
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
t
n
Jegyzet
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
t
Kazinczy Ferenc
Kazinczy Ferenc
et (1759–1831)
roppant terjedelmű levelezéséért nem győzöm eléggé bámulni, de követni képes nem lehetnék.  
  Hogy akadémiai titkárrá választatásodnak, mint megtiszteltetésnek örültem, azt hiheted, de e hivatal terheivel való elhalmoztatásodon igazán sajnálkoztam. Az óra
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
számra kitüzött örökösen egyforma hivatalszobai foglalkozás lehetetlen hogy a költői lelket el ne zsibbaszsza. S nem tudom elgondolni, hogyan szakaszthass magadnak időt, hogy lehessen kedved és erőd a költői munkásságra, melyhez nyugalom és jó kedv kellene. Magamról tudom, mily zaklatás és kapkodás közt irom, mikor irhatom, apróbb történelmi dolgozataimat is, mely prózai kritikai foglalkozáshoz, még az összeállitáskor alkotáskor sem kell a lélek azon nyugalma s önmagába mélyedése, mely nélkűl én egy éposz conceptióját
s kivitelét
Beszúrás
lehetetlennek tartom. Hidd el, hogy ha te a költői téren kénytelen lennél elhallgatni, vagy ahoz képest, a mit a nemzet tőled vár, keveset tenni, a nemzet nem köszönné meg pártolóid csaknem az egész Akadémia bölcsességét, mely a fárasztó lélekölő hivatalos munka halmazával valódi hivatásod teréről leszorit. De hiszem
zt
Szerkesztői feloldás: azt
, hogy nem lesz ez mindig igy, s az Akadémia, a nemzet, ha igazán pártolni akar, azt ugy is meg tudja s meg fogja tenni, hogy a megtiszteltetéssel a hivatal rabjává nem tesz.  
  Én már megszoktam az én gépies lélek
[törölt]
« k »
z
Beszúrás
sibbasztó foglalkozásomat; az
erd.
Szerkesztői feloldás: erdélyi
Muzeum könyvtárával, melynek összeszerzésében is van némi érdemem, csaknem összenőttem; állásomat sok oknál fogva nem is cserélném egyik pesti közkönyvtár őrségével sem: de mégis nagyon érzem, hogy a naponkénti 6 óra terhe mellett korántsem dolgozhatok annyit, a mennyire kedvem és tehetségem volna. De már ez az én sorsom s az igazhivő mahumedán fatalismusávald megnyugszom benne. Örvendek ha családom mindennapi szükségére a mulhatatlant megszerezhetem s igy legalább ezen erkölcsi kötelességemnek eleget tehetek.  
  Családom most, két kis fiam elhaltával, 2 fiú s 2 leányból áll. A legkissebb
Jenő
Szabó Jenő
3 hónapos eleven, erős egészséges fiú.
Gyula
Szabó Gyula
, ki képedet nézve nagyon jól tudja hogy külömb keresztapja van mint
Gizá
Szabó Giza
nak, a mult évben csaknem magától megtanult olvasni, most már collegista s egy hét mulva az elemi II-dik osztály tagja. Esze jó van a fiúnak, de többre becsülöm benne a characternek már is világosan mutatkozó nyomait; akarata erős, kitartása nagy, jó szóval mindenre vehető; testalkata olyan, hogy irigylem tőle. Bátor, életra
 [!]
[sic!]
való fiú. –
Giza
Szabó Giza
két év óta tanúl a leánynöveldébe; annyit stickol,
n
Jegyzet
stickol
– hímez (ném.)
hogy fele sem kellene; de az anyjának is apródja a konyha, kamara, kert körűl; nem félek tőle, hogy ebben a prózaibb de hasznosabb tudományban eminens ne legyen.
Jolán
Szabó Jolán
pedig folyvást kaczagja a világot, mely rá nézve még csupa játék. – Ezekben van a sok gond mellett mind nekem mind nőmnek igazán örömünk, s ha olykor estvénként jó társaságban, leginkább a professorok s afféle emberek közt néhány órát jól tölthetek, elfelejtek minden bajt.  
  Hogy én téged Kolozsvártt,
Pest
Budapest
hez csak másfél nap távolra láthassalak, nem is merem reményleni s igy csak akkor láthatjuk egymást, ha én
Pest
Budapest
re megyek. Az
Akad.
Szerkesztői feloldás: Akadémia
ünnepéről
n
Jegyzet
Az
Akad.
Szerkesztői feloldás: Akadémia
ünnepéről
– Az akadémia székházát (amelyet 1862 és1865 között
Friedrich August Stüler
Stüler, Friedrich August
tervei alapján Ybl Miklós és Skalnitzky Antal alkotott meg) a dec. 11-i ünnepséggel avatták fel.
nem akarok elmaradni;
Thierry
Thierry, Amédée Simon Dominique
n
Jegyzet
Thierry
Thierry, Amédée Simon Dominique
Amédée Simon Dominique Thierry (1797–1873): francia történetíró. Főleg a római kor és a kora középkor volt fő kutatási területe; Attiláról írt műveit
Szabó Károly
Szabó Károly
fordította magyarra: Attila. Történeti kor- és jellemrajz (1855), Attila-mondák (1863), Attila és utódai történelme a magyarok Euró- pába telepedéséig (1865).
is igérte, hogy akkorra lejön.  
  Az akkori találkozásig is Idával együtt magadat s kedves nődet a legszivesebben s minden jót kivánva maradok  
  igaz barátod  
 
SzabóKárolymk
Szerkesztői feloldás:
Szabó Károly
Szabó Károly
mk
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 603.)