Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁSZ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Szabadszállás, 1865. augusztus 29.
 
  Bizonyisten nem tehetem, édes
János
Arany János
om, hogy ezúttal a Nádasdy-féle birálóságot elvállaljam.  
  A mit irsz, hogy egyenes beleegyezésemre neveztettél ki engem a birálók közé, ígaz is, nem is. Igaz a tény; de a mód, mellyel tőrtént, elveszi minden nyomatékát. Oly félvállról volt téve kérdésed: „hátha téged neveznénk egyik birálóvá?” a mily félvállról, és semmi következésre nem gondolva én feleltem „nem bánom”. S ebben maradt. Azután eltelt két és fél hónap, mig én a kineveztetés
[törölt]
« ről »
t
Beszúrás
megtudtam. Mondtam már minapi levelemben hogy ezalatt ismerkedtem meg egyik pályaművel.  
  Könnyü azt mondani, hogy az nem zsenirozhat a mű visszavetésében. Tudom én mit tesz jó barátaink munkáját szigorún bírálni vagy épen visszavetni. Tennapelőtt, leveleddel egyszerre kapok barátaink legkomolyabbikától, leg csöndesebbikétől,
 [!]
[sic!]
Ács Zsigmond
Ács Zsigmond
tól,
n
Jegyzet
Ács Zsigmond
Ács Zsigmond
tól
– (1824–1898): műfordító. Nagykőrösön együtt tanított
AJ
Arany János
-sal, majd szülőfalujában, Laskón lett ref. lelkész. Főleg spanyol és angol költeményeket, valamint francia regényeket fordított; részt vett a Shakespeare-fordításban: Velenczei kalmár, Sok hűhó semmiért (őnála: Sok zaj semmiért).
levelet. Igy kezdi:  
  „Édes Barátom!
[szerkesztői feloldás]
 
  „Talán e pár szót is bárgyuság volt tőlem soraim fölé irni, hiszen leveled leplezetlenűl megmutatta: hogy részre hajlatlan ellenségnél roszszabbnak bizonyúltál irántam.”  
  s igy végzi, ¾ ivnyi dühösködés után:  
  „De miért irjak tovább? Nekem maradt a fájdalmas levertség hogy számos rongyos gyermekeim sorsán irodalmi dolgozgatás által sem enyhithetek: neked pedig az a dicsőség, hogy úgy nevezett barátodnak a Parnassusról ledorongolása által a magyar irodalom szent ügyének halhatatlan szolgálatot tettél.”  
  S tudod miér
t
Beszúrás
? mert Hamletjét csak feltételesen véltem elfogadhatónak
n
Jegyzet
Hamletjét csak feltételesen véltem elfogadhatónak
AJ
Arany János
és
Szász Károly
Szász Károly
a drámabírálók (1865. jan. 25-i jegyzőkönyv szerint). Az okt. 25-i jegyzőkönyvben az áll, hogy
Egressy Gábor
Egressy Gábor
és
Szász Károly
Szász Károly
a bírálók, s
Ács
Ács Zsigmond
fordítását nem fogadják el. Vesd össze Bayer 1909. I. 224. A Hamlet végül nem
Ács
Ács Zsigmond
, hanem
AJ
Arany János
fordításában jelent meg (VIII. kötet, 1867). L. erről Géher 2005. ; Kállay 2007. Vesd össze még
Tomori
Tomori Anasztáz
AJ
Arany János
-hoz írt 1865. jan. 20-i levelével (1910.).
a
Magyar Sh̄[a]k̄[e]spe[a]re
Szerkesztői feloldás: Magyar Sh̄ak̄espeare
-ba, ha t.i. mástól jobb forditásra kinézés nincs, és ha igen igen sok hibáín egy újabb átdolgozással segítend.  
  Igy vesd vissza barátid munkáit!  
  De ismétlem, bizonyisten lehetetlen nekem most Nádasdy-birálónak lennem.  
  Szolgáljon mentségeműl még az is, hogy világosan úgy volt hirdetve, hogy a jutalom a jövő évi Nagygyülésen adatik ki, s igy azt hogy az idő sürgető lehetne, meg sem álmodhattam.  
  De nézetem szerint ez igy sem oly nagy baj. Ott van elég aestheticus és critikus;
Gyulay
Gyulai Pál
,
Salamon
Salamon Ferenc
,
Greguss
Greguss Ágost
,
Bérczy
Bérczy Károly
,
n
Jegyzet
Bérczy
Bérczy Károly
– A pályaművek harmadik bírálója
Bérczy Károly
Bérczy Károly
lett (vesd össze 1988.), akit
AJ
Arany János
szept. 2-án, hivatalos levélben kért fel ( AJÖM XIV. 669. regesta).
Pákh
Pákh Albert
,
TóthKálmán
Szerkesztői feloldás:
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
stb – egyiket akármelyiket fogd meg; elolvassa azt a hat rigmust septemberben, kinevezik (utólagosan bár) az Oct. elején tartandó ülésben; a
NagyGyülés
Szerkesztői feloldás: Nagy Gyülés
nem lesz October vége elött s igy minden rendben.  
  Én már csak azért sem vállalnám el a bírálatot, mert már tudom hogy a két biráló ellenkező nézetben van,
Fábián
Fábián Gábor
egekig magasztalván, te semmit érőnek mondván egyik művet s igy nekem kellene döntenem. Brr!  
  Még egyszer kérlek, ne neheztelj reám; legalább ne nagyon és ne komolyan. Személyesen mentem volna kiengesztelésedre, de káplán
n
Jegyzet
káplán
– segédlelkész
nélkül vagyok s egyházamat egy napig se hagyhatom.  
  Isten veled; ölelünk, feleségeddel együtt, s vagyok  
  bünbánó barátod  
 
Sz Károly
Szász Károly
 
 
SzSz.
Szerkesztői feloldás:
SzabadSzállás
Szabadszállás
Aug. 29k .  
 

Megjegyzések:

Válasz
Arany János
Arany János
1865. aug. 26-i levelére (1994.)