Aranysárkány fejléc kép
 
NYÁRI PÁL – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1865. szeptember 27.
 
  Tekintetes Bizottmányi tag Úr!  
  Az országgyülési követek választására szükséges előintézkedések megtétele végett közelebb összehivandó 1861-ki megyei bizottmányi gyűlést megelőzőleg, egy megyei magán-értekezlet tartását időszerűnek vélvén, tisztelt bízottmányí
 [!]
[sic!]
tag urat
[szerkesztői feloldás]
a formanyomtatványban kipontozott helyre beírva: bízottmányí tag urat
a czélzott értekezletről van szerencsém azon kéréssel értesiteni: hogy a megyei bizottmány működésére kitüzendő napot megelőző napon
Pest
Budapest
en, a városi lövölde-épület
n
Jegyzet
lövölde-épület
– A pesti lövészegyesületnek a mai Lövölde téren található impozáns épülete, melynek egyik szárnyában maga a lövészet zajlott, a másik pedig vendéglőnek adott helyet.
nagyobb termében délelőtt 10 órakor megjelenni sziveskednék.  
  Kelt
Pest
Budapest
en, 1865-ki september 27-kén.  
  Nyári Pál m. k.
n
Jegyzet
m. k.
– maga kezével
 
 

Megjegyzések:

a kézirat Nagyszalontára került, de a NSzAJEM-ban nem található Nyári Pál (1806–1871): az 1848-49-es forradalom idején országgyűlési követ, a szabadságharc alatt az OHB tagja. (Nevét a szabadságharc után kezdte i-vel írni y helyett.) A határozati párt tagjaként részt vett az 1861-es országgyűlésen. 1865-ben tevékeny szerepet töltött be a pesti vármegye szervezésében,
Tisza Kálmán
Tisza Kálmán
nézeteit osztva kapcsolódott be a megélénkült politikai életbe.
AJ
Arany János
-sal való kapcsolatára l. AJÖM XVII. 776.