Aranysárkány fejléc kép
 
ERCSEY SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK
Szalonta
Nagyszalonta
, Octob. 16. 1865.  
  Kedves bátyám!  
  A Jani részéről járuló 3000.
a. é.
Szerkesztői feloldás: a.usztriai é.rtékű
f͞o͞r͞tot,
n
Jegyzet
a. é.
Szerkesztői feloldás: ausztriai értékű
fortot
– ausztriai értékű (vagy osztrák) forint (l. az 1708. sz. levél jegyzetét)
melyet vagy 800. forttal csakugyan sajátomból kellett pótolnom, ezennel küldeni sietek.  
  Sietek pedig ennek küldésével azért, mert, mint a szintén idemellékelt hiteles telekönyvi kivonatból kitünik, a Geyer-féle 703. f͞o͞r͞t százalék,
Fleischl
Fleischl Dániel
ellen
, a szalontai
cs. k.
Szerkesztői feloldás: császári királyi
adóhivatalnak 1864. Sept. 17én
[törölt]
« kelt »
beadott kérvénye folytán, a birtokra csakugyan bekebeleztetett.  
  Most már, mint önként értetik, sem ideje, sem részünkről helye, nincs annak, hogy mi azt vitassuk, miszerint a
Geyer
Geyer Rudolf
re kivetett százalék, jogosan,
Fleischl
Fleischl Dániel
ellen sem lett volna betáblázható. –
Hanem
Beszúrás
miután ez megtörtént, – nincs egyéb mód, mint
Fleischl
Fleischl Dániel
t ugyan előbb magán uton szólitni fel, a vételárból hátrányban lévő összegnek ezen 703 f͞o͞r͞t 80. k͞r, ugy ennek 1862. Sept. 22től járó 5% kamatjai hiányával, leendő felvételére, és az egész vételár-hátránynak nyugtatására; és ha ezt tenni
von
Beszúrás
akodnék, arra törvényesen utasittatni.  
  Egyébiránt
Geyer
Geyer Rudolf
a hátrányban lévő – és most már, a septemberi angariával
n
Jegyzet
angariaval
– negyedévi földbérrel
900. f͞o͞r͞tot (: miből bátyámékat, ha jól számitottam
[törölt]
« ) »
700. ͞ o͞r͞t
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
[szerkesztői feloldás]
a pecsét kivágása miatt szakadás
illetné :) rugó bérleti összeget sem fizetvén meg mindeddig, én őt már
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
[szerkesztői feloldás]
szakadás
többször, de utoljára 3. vagy 4. nappal ezelőtt szólitám fel, hogy ha folyó hó 15ére nem fizet mulhatlanul beperlem. S ugyanakkor egyszersmind figyelmeztettem, a 703. f͞o͞r͞t százaléknak és az adóhivatal által attól követelendő 5%. kamatnak letisztázására. De biz annak sikere nem lévén, én ellene, holnap az idézőlevelet mulhatlanul beadandom. S ha aztán ennek következtében mostanában meg fog is fizetni; a legkomolyabban figyelmeztetendem őt,
[törölt]
« hogy »
mikép
Beszúrás
ha gondolja, hogy jövőben is ily rendetlen lesz a fizetésben, jobb lesz a birtokot, ha mindjárt kárával is, másnak, – például bizonyos zsidóknak, kik azt, előttem, kivenni hajlandóknak nyilatkoztak, s kiknél elég biztositék van, kiadnia. Mert azt különben, a
Geyer
Geyer Rudolf
kárára is, én fogom tenni. Nem akarván már a
Geyer
Geyer Rudolf
rendetlenségeit tovább sem én türni, sem bátyámékkal türetni. Meglehet, hogy ő azon százalékot is tisztázandja mostanában, mi ha megtörténik, mind ezt azonnal tudatni fogom, mind a lefizetendő bérhátrányt elküldendem bátyáméknak.  
 
Laczi
Arany László
t kérem egyrészről arra, hogy az idemellékelt levelet
Czégély Feri
Czégély Ferenc
nek
n
Jegyzet
Czégély Feri
Czégély Ferenc
nek
Czégély Ferenc (Nagyszalonta, 1826–?): számvevő hadnagy
minélelőbb
 [!]
[sic!]
juttassa kezéhez, – másrészről pedig hogy a
Lajos
Ercsey Lajos
n
Jegyzet
Lajos
Ercsey Lajos
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
fia, Ercsey Lajos (1855–1874)
részére venni kért tankönyveket szintén minélhamarébb
 [!]
[sic!]
[törölt]
« juttassa »
küldje le.  
  Szokott jó indulattal vagyok  
  szerető öccse  
 
ErcseySándor
Szerkesztői feloldás:
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor