Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, oct. 17. 1865.
 
  Kedves öcsém Sándor!  
  Tegnap sietve irtam nehány sort és boszúsan mert
akad.
Szerkesztői feloldás: akadémiai
űlésbe kellett volna mennem, s itt űlt rajtam a zsidó meg B. Ákos
n
Jegyzet
B. Ákos
– ismeretlen személy
(ki a követség ügyében valami nyilatkozatra akart birni).  
  Azóta higgadtan megfontolva az ügyet, megbocsátasz, ha
[törölt]
« n »
némi kérdést intézek hozzád.  
  Nem feledtem én el, mit irtál és mondtál azon esetre,
n
Jegyzet
Nem feledtem én el, mit irtál és mondtál azon esetre
– vesd össze az 1880. sz. levéllel.
ha a
Geyer
Geyer Rudolf
százalékát csakugyan betáblázva találnók october végeig, midőn nekünk fizetni kell. Megkinálni Fleischl uramat a 7200 fttal, a
Geyer
Geyer Rudolf
százaléka híján, ha fölveszi, jó; ha nem – meginteni és letenni a pénzt birói kézbe. Mind jó, ha ezzel megmenekültünk.  
  Azonban engedd meg, hogy némely dolgokra figyelemeztesselek. A szerzödés mása nincs meg nálad, ugy-e? Szeretném ha ott volna; de mivel nem vagyok bizonyos iránta, extrahálom
n
Jegyzet
extrahálom
– kivonatolom (lat.)
egy kissé.  
  Tehát, az egész szerzödésben egy betű sincs arról, hogy mi tiszta, adósságmentes birtokot veszünk át, melyen nincs egyéb teher, mint a
Fleischl
Fleischl Dániel
javára betáblázott összeg. Tudom, hogy benne volt az elsö fogalmazványban, még az is, hogy netaláni ily teher irányában bennünket
Fleischl
Fleischl Dániel
evincálni tartozik:
n
Jegyzet
bennünket
Fleischl
Fleischl Dániel
evincálni tartozik
Fleischl
Fleischl Dániel
nek érvényesíteni kell a mi jogunkat (evinco: elperel, lat.)
de épen ez az a mit
Kralovánszky
Kralovánszky István
kihagyatott, mibe akkor mi is belényugodtunk. – Sőt ellenkezőleg azt iratta belé, hogy
Fleischl
Fleischl Dániel
irányában semmi tehernek előfordulni nem szabad. De ime az illető pontok egész terjedelemben:  
  „4er. A vételárnak ekkép maradandó hátraléka, 11600 azaz tizenegyezer hatszáz ausztriai
értékü
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: értékű
forint – egyenesen és egyedűl Fleischl Dániel és
Porges Zsuzsánna
Fleischl Dánielné Porges Zsuzsanna
hitestársakat illeti, – s kötelesek lesznek a vevők 4400 azaz négyezernégyszáz ftot f. évi november 1. napjáig birtokuk és addig tett fizetésük arányában minden kamat nélkül nekik itt
Pest
Budapest
en megfizetni. – Az ezen
fölűli
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: fölüli
7200 azaz stb. forintnak felét, vagy is 3,600 azaz stb. forintot pedig 1865-ik évi nov. 1. napjára, másik felét,
szinte 3600 stb. ftot 1866. nov. 1. napjára
Beszúrás
, szintén bírtokuk és arra eső fizetésök arányában Fleischl Dániel és neje
Porges Zsuzsánná
Fleischl Dánielné Porges Zsuzsanna
nak, egyetemleges kötelezettség terhe mellett, pontosan megfizetni köteleztetnek, különben, bármely választandó biróság, – és a sommás szóbeli perútnak az 1832/6 XX cz. értelmében magukat egyetemleges kötelezettséggel alávetik oly formán hogy ha csak az első részlet is pontosan meg nem tartatnék, Fleischl Dániel és hitvesének joga legyen az egész hátralevö követelést egyszerre bekövetelni. – Az 1865k nov. 1. és 1866-ik nov. 1-ső napján két egyenlő részben fizetendő 7200 azaz stb. forintnak a kitűzött határnapig járó 6% kamatját is kötelesek fizetni; – de ha azon egész összeget t.i. 7200 stb. ftot az
elsö
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: első
határidőre, vagy is 1865. nov. 1. napjára hiány nélkül lefizetni hajlandók és képesek volnának, ez esetben Fleischl Dániel és neje az azon ideig különben járandó kamatot elengedik.”  
  „5ör Fleischl Dániel, és neje
Porges Zsuzsánna
Fleischl Dánielné Porges Zsuzsanna
hites társak, úgy
[törölt]
« Geyer Anna és »
Geyer Rudolf és
Geyer Anna
Geyer Rudolfné Deimel Anna
ezennel jogot és engedélyt adnak, hogy a megvett birtok ugymint stb… a vevők
Arany János
Arany János
és neje
Ercsey Juliánna
Arany Jánosné Ercsey Julianna
, úgy
Ercsey János
Ercsey János
ra, – minden további kihallgatásuk nélkül, tulajdoni joggal bekebeleztessék, – s valamint magától értetődik, hogy Fleischl Dániel és neje irányában semmi tehernek előfordúlni nem szabad, – úgy a tulajdoni jognak a vevők részére leendő átkebelezése mellett Fleischl Dániel és hitvese 11,600 a.é. forintnyi vételár követelésének egyidejűleg jelzálogilag bekebeleztetni kell. (A pont többi része a megvett birtok külön telekkönyvi lapra vezettethetéséről szól.)  
  7-er. A birtokot terhelő álladalmi adók és minden egyéb közterhek, úgyszintén a vizszabályozási költségek f. 1864k évi sept. 29-étől fogva a vevőket – a netaláni hátrányok pedig Geyer Rudolfot és nejét illetik. (E czikket tévedésből irám ide, a
következ
ö
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: következő
, 8-ik helyett)  
  8or. A birtok átruházásával járó mindennemű költséget, valamint a hátralékos vételár bekeblezési százalékot és törlési nyugtabélyegeket, – a
vevök
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: vevők
víselendik;
 [!]
[sic!]
oly megjegyzéssel azonban, hogy a mennyiben a birtok előbbeni megvevői és tényleges
[törölt]
« birtokosai »
használóira Geyer Rudolf és nejére a fentebbi szerződvény folytán már az átruházási százalék a közelebbi
1863.k
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: 1863-k
évben kivettetett: ezen mostani százalék törvényszerűleg mérséklett leend.
 
  Ime kiirtam mind azt, a mi a fenforgó kérdésben ellenünk vagy mellettünk dönthet. Már most légy szives megfontolni, mennyiben alaposak aggodalmaim.  
  Tehát elkövetkezik a nov. 1-je. Mi megkináljuk
Fleischl
Fleischl Dániel
t a 7200 ft helyet
 [!]
[sic!]
6400 egynehány forinttal. Nem veszi fel. Mi megintetjük biróilag s leteszszük a 6470 ftot birói kézbe. Nov. 1-e elmúlt, s mi nem fizettük meg se a 7200 ftot hiány nélkűl, tehát kamattalan; se a 3600 ftot kamatostul, mint szerződési rátát.
Fleischl
Fleischl Dániel
mit csinál? – Azt hiszem, világos szerződése értelmében, rövid szóbeli perbe fog (ha tetszik engem magamat) a pesti biróság előtt, 7200 ftig (mert nem fizettük az első rátát) – s annak törvényes kamatja 432 ft erejéig. A szóbeli biróság nem vizsgálhatja a jogi oldalt, mellőzi a kincstári követelést, a bonyúlt
 [!]
[sic!]
telekkönyvi viszonyt,
Geyer
Geyer Rudolf
t és minden ördögöt; előtte csak az áll tisztán hogy mi
Fleischl
Fleischl Dániel
nek vagy 3600 vagy 7200 ftot tartoztunk volna fizetni, de mivel az elsőt nem fizettük, most az egész 7200 ft bekövetelhető, s elmaraszt. A mi dolgunk és bajunk aztán 7632 ftban és perköltségben elmarasztalt szegény pörös félé, jogperrel megtámadni
Fleischl
Fleischl Dániel
t, hogy evincáljon (mire a szerződés nem kötelezi) a birtok tehermentessége iránt; vagy
Geyer
Geyer Rudolf
t, hogy fizesse az ő rárótt adosságot;
 [!]
[sic!]
vagy a kincstárt, hogy kebeleztesse ki a mi birtokunkról a más adósságát, e kakuktojás módra odacsempészett i
[törölt]
« g »
d
Beszúrás
egen terhet. – Nem gondolod, hogy e féle stikk
n
Jegyzet
stikk
– Stich: döfés (né.)
eshetik rajtunk? a mi egyértékü lenne annak a birtoknak teljes megsemmisítésével.  
  Quid consilii
n
Jegyzet
Quid consilii
– értelemszerűen: mi tévők legyünk (lat.)
már most!  
  Tegyük fel, hogy
Fleischl
Fleischl Dániel
nek megfizetnők pontosan az egész 7200 ftot. Először is megnyertük a 432 ft kamatot, melyet
szerzödvénye
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: szerződvénye
értelmében mirajtunk soha nem követelhet. A
Geyer
Geyer Rudolf
féle 731 (vagy hány) forintból tehát már csak 300 volna födözetlen. Talán az sem desperalt
n
Jegyzet
desperalt
– reménytelen (lat.)
ügy még, hogy Geyer kifizesse az egész 731 ftot, s igy birtokunkról
e
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: a
teher kikeblezhető lesz; vagy hát e 300 ft kárpotlására sikerűl rászorítnunk; legroszabb esetben vesztjük ezt is: de a kamatban már nyertünk valamit. De megmenekedtünk egy borzasztó és költséges pertől, a szóbelitől, melynek a nyakunk is utána veszhetne, meg a jogperektől melyekre kényszerit helyzetünk; s melyek er
e
Beszúrás
dménye mégis kétes.  
  Azt mondám kétes. Isten és ember előtt nem tartozunk azzal a 731 fttal. Olyan mintha rablók vennék el. De, mondám, sehol nincs a szerződésben, hogy a birtok tehermentes. A birtok átkebeleztetik a mi nevünkre 1865. jan 4-kén kelt végzéssel. A 731 ft bekebleztetik a
Fleischl
Fleischl Dániel
birtokára 1864. nov. 9-iki végzéssel. Igaz, hogy sept. 20. mikor a mi szerzödésünk kelt, (?) még nem volt rajta. De
Fleischl
Fleischl Dániel
a szerződésben salválja magát:
n
Jegyzet
salválja magát
– mentesíti magát (lat.)
ő irányában semmi tehernek (ily általános kifejezéssel!) elő fordúlni nem szabad. Ő neki csak tiszta követelése marad 11600 ftig, szóbeli per utján megitélendő. S mi ezt a birtokot, átvesszük, 1865. jan. 4.én bekebleztetjük. – Van ugyan szerződésünk 8-ik pontjában annyi, hogy a mostani százalék mérsékelt fog lenni, miután az előbbi
Geyer
Geyer Rudolf
re már kivettetett; de semmi óvás tétel az iránt, hogy mi az előbbit nem fizetjük, vagy hogy az előbbinek a birtokon betáblázva lenni nem szabad. Nem fogja-e a jogperben itélö
 [!]
[sic!]
biró azt mondani: A kincstár követelésének biztosittatnia kell. Biztosítva lőn 1864 novemberben úgy, hogy bár
Geyer
Geyer Rudolf
tartozott vele, mégis a
Fleischl
Fleischl Dániel
nevén álló birtokra kebeleztetett be „mert ily tartozásra nézve (ezek ama végzés szavai) vevő és eladó solidarisan köteleztetnek az 185.. nemtudom
 [!]
[sic!]
hanyadik évi ez s ez rendelet szerint” most
Fleischl
Fleischl Dániel
a birtokot el nem adhatta úgy, hogy a teher is át ne menjen az új birtokosokra – ergo a 731 ft a birtok terhe marad. Nem fog-e igy itélni a jogperben a biró?  
  Bocsáss meg hogy ily hosszúra nyújtám levelemet. Kérlek, hogy közelebbi válaszodban világosits föl engem ezek iránt. Ha kell, az egész szerzödést lemásoltatom
Laczi
Arany László
val, és leküldöm  
  Addig ís isten áldjon meg. Ölelünk mindnyájan mindnyájotokat.  
  szerető bátyád  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János