Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, nov. 3. 1865.
 
  Kedves öcsém
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
!  
  „Sok bajnak utána az ősz dalia”
n
Jegyzet
„Sok bajnak utána az ősz dalia”
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
A hős sírja c. művének kezdősora
itt küldi a nyugtatványt 7200 forint lefizetéséről. Kérlek minél hamarább légy szives kitábláztatni, mert ez annak a rendeltetése.  
  Bizony keményen megdolgozta e pár hét a nélkül is zúgó-búgó, s
akad.
Szerkesztői feloldás: akadémiai
gondokkal most épen túlterhelt szegény fejemet! Elmondom „rövid summáját”
n
Jegyzet
Elmondom „rövid summáját”
– Ironikus célzás
Tinódi Lantos Sebestyén
Tinódi Lantos Sebestyén
históriás énekeinek bevezető formulájára (pl. „Summáját írom Eger várának”).
az itt történteknek.  
  Múltkori levelem elküldése után kerestem
H. Boldizsárt
Szerkesztői feloldás:
Horváth Boldizsár
Horváth Boldizsár
t
,
n
Jegyzet
H. Boldizsárt
Szerkesztői feloldás:
Horváth Boldizsár
Horváth Boldizsár
t
– l. a 2011. sz. levél magyarázatát
de az oda volt Szombathelyen, követkedni. Másnap
Tóth L-et
Szerkesztői feloldás:
Tóth Lőrinc
Tóth Lőrinc
et
n
Jegyzet
Tóth L-et
Szerkesztői feloldás:
Tóth Lőrinc
Tóth Lőrinc
et
– (1814–1903): az akadémia ügyésze, pénztárosa, jogtudós
fogtam el, s a kérdést, nevek nélkül, csupán A. B. C.-vel jelölve a három egymásra következő birtokost, adtam eléje, hogy egészen objectiv itéletet halljak. Minden habozás nélkül azt mondotta, hogy C-nek Á-n semmi keresete, A-nak semmijét le nem foghatja, csak B-n követelheti a betáblázottat. A. csak addig volt a kincstárnak solidaris
n
Jegyzet
solidaris
– egyaránt lekötelezett (lat.)
B.vel, mig a birtok az ő nevén állott; azután a solidaritas C-re ment át a birtokkal együtt. Szóval egészen úgy beszélt, mint
Görgei
Görgey István
.  
  A dolog ily állásában nem is volt több reményem, mint az, hogy
Fl.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
egészen kifizettetvén,
Geyer
Geyer Rudolf
ellen kereskedjünk. Elmentem még is a zsidóhoz, úgy 25-ike táján, ha birhatnám valamire.
Fleischl
Fleischl Dániel
nek csak a fia volt otthon,
n
Jegyzet
csak a fia volt otthon
Fleischl József, a családi üzlet egyik beltagja, cégjegyzői hatáskörrel is rendelkezett. ( Zsoldos 595. )
az öreg Bécsben gyógyíttatja magát, isten tudja meddig. Ezzel hát semmit sem végezhettem, csak megmondtam neki, hogy fizetnék 1-én, de egy kis nehézség van. Pár nap mulva elküldötte hozzám
Kralovánszky
Kralovánszky István
t, s ettől fogva szűntelen folyt a parlamentirozás.
n
Jegyzet
parlamentirozás
– tárgyalás. Ehhez kapcsolódik egy szerződésfogalmazvány készítése:„Alulirottak, ugymint egy részről
én
Beszúrás
Arany János
Arany János
, érdektársai
m
Beszúrás
nevében, más részről ifj
Fleischl
Fleischl József
Bécsben távollevő
[törölt]
« atyam »
szűleim Felischl Dániel és
Porges Zsuzsána
Fleischl Dánielné Porges Zsuzsanna
Beszúrás
nevében, következő egyességre
 [!]
[sic!]
léptünk. 1.
Arany János
Arany János
és érdektársai, mint az anthi h. t. k 183 sz. lapján bejegyzett birtok megvevöi készeknek nyilatkoztak a vételárból még hátralevő öszszes 7200 azaz hétezer kétszáz forintnak,
[törölt]
« oly modon »
most nov. 1.én, oly módoni letörlesztésére, hogy 6400 ftot készpénzben letesznek, 800 azaz nyolcszáz forintot pedig azon kincstári követelés fedezésére, mely Geyer Rudolf előbbi telekkönyvön kivüli birtokos ellen a birtokra bekebleztetett, a pesti takarékpénztárnál külön könyvecskén elhelyeznek; oly czélból, hogyha Geyer Rudolf a Fleisch Dániel által
[törölt]
« teendő »
rövid úton teendő törvényes lépések folytán a mondott terhet a birtokról letisztázná, Fleisch Dániel a letett 800 ftot
[törölt]
« kamatjával »
mostantól járandó kamatjával együtt
azonnal
Beszúrás
fölvehesse –
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
vagy
Arany János
Arany János
ra ugyanannyit világos adósság gyanánt bekövetelhessen; ellenkező eset
re
Beszúrás
birói eldöntés tárgya maradván kit illet
egy részről
Beszúrás
a hosszabb útoni eljárás terhe Geyer Rudolf ellen,
[törölt]
« és igy »
más részről a kérdéses 800 ft fölvétele.2.
Fleischl
Fleischl József
……………. szülei
[törölt]
« nevében »
Fleischl Dániel és
Porges Zsuzsána
Fleischl Dánielné Porges Zsuzsanna
nevében a föntebbi kiegyenlitést elfogadja s ily értelemben a nyugtatvány az összes 7200 ft törlesztéséről
mai napon
Beszúrás
elké-szíthetvén, felküldetett Bécsbe Fleischl Daniel és
Porges Zsuzsána
Fleischl Dánielné Porges Zsuzsanna
által leendő aláirás végett; önként értetvén, hogy miután
Arany János
Arany János
és vevő társai tartozásokat a fennirt módon 1865. nov. 1-ő napjára letisztázni ajánlkoztak, és csupán meghatalmazás nem létele késleltette a pénz fölvételét, ellenök, a vétel szerződvény 4-ik pontja szerént, semmi kamat követelés tétetni nem fog. Kelt
Pest
Budapest
en Előttünk:” (K: NSzAJEM 789. Fehér félbevágott fol. 17,1×12,1 cm. 1. grafittal átvételi elismervény tervezete, 2. fekete tintával részletek a Hamletből fonetikus írással:
 
 
  Tu bí ar nat tu bí det is dhe questien
  Huedher t’is nóbler ind he mynd, tu soffer
 
 
  Tu be, ar nat tu bí, dhet is dhi questien
  Huedher t’is nóbler in dhi mynd, tu soffer)
 
 
Mindenek előtt én ahhoz ragaszkodtam, hogy levonom a 800 ftot, keressék ők
Geyer
Geyer Rudolf
en. Ha fölveszik jó, ha nem, birói kézhez megy a pénz.
Kr.
Szerkesztői feloldás:
Krralovánszky
Kralovánszky István
csakugyan nem érzette magát oly biztosan, mint a consultált „korona ügyész” urak; elismerte, hogy nem tud bélyegtörvényt,
n
Jegyzet
bélyegtörvény
– l. a 2012. sz. levél magyarázatát
mely szerint azt akár
Fleischl
Fleischl Dániel
re, akár mi ránk be lehetett volna táblázni; de tartotta magát
szerz
ö
[bizonytalan olvasat]
déséhez
Szerkesztői feloldás: szerződéséhez
, hogy „
Fl.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
irányában semmi tehernek előfordulni nem szabad” – s ebből következtette, hogy, miután be van táblázva, csakugyan a mi terhünk az. Én replicáztam: igen de, az itéletben, melyet
Fl.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
mostanában megkapott, ők ketten,
Geyer
Geyer Rudolf
és
Fl.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
mondatnak ki solidárisoknak: absurdum, a kettejök adásvevéséből származott terhet, egy harmadikra tolni. Ő erre ajánlá, hogy jól van, hisz ők a pénzt 800 ft hijával fölveszik, ne is tegyem birói kézhez; csak a 800 ftot hagyjuk fel birói eldöntés végett. Igen de, mondám én, akkor
Fleischl
Fleischl Dániel
majd az egésznek egy évi kamatját követeli, minthogy 1-jén nem fizettem le az összes tartozást. Erre
Kr.
Szerkesztői feloldás:
Krralovánszky
Kralovánszky István
biztatott, ő reményli hogy
Fl.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
nem formál ily követelést; de én tartottam tőle, még attól is, hogy a
Geyer
Geyer Rudolf
által állitólag meg igért felekamatból is nehézséget csinál, még akkor is, ha mind lefizetném 1-én a tőkét. Legnagyobb baj volt, hogy
Fleischl
Fleischl Dániel
és neje nem voltak itthon s nem lehetett tudni, mit mondanak mind ehhez. Én már attól féltem, kutya van a kertben,
n
Jegyzet
attól féltem, kutya van a kertben
– valami baj van, valami nincs rendben
mert a dolog napról napra húzódott, a fizetés formája iránt mégsem birtunk eligazodni. Attól tartottam, hogy ezek oda dolgoznak, hogy én 1.ső novemberre se ne fizethessek (nem levén ki fölvegye) se őket (mind folyván az alku) meg ne unszolhassam tanúk elött a pénzzel, se biróilag meg ne inthessem annak fölvételére. Így aztán, gondolám, ha elmúlik az 1-ső, könnyen beszélnek, követelik a pénzt levonás nélkűl és kamattal – s tudván ügyvéd-tanácsosimtól, hogy ez nekik meg fog itéltetni, nem kis tremában
n
Jegyzet
tremában
– félelemben (gör.)
valék. Oct. 31-én oda törekedtem tehát, hogy valami dóczé
n
Jegyzet
dóczé
– tanúsítvány (lat.)
legyen kezemben, melylyel ha szükség talál lenni, bizonyithassam, hogy én nov. 1-re kész voltam fizetni, és csupán a köztünk folyó alkudozás, meg
Fleischl
Fleischl Dániel
távolléte okozza, hogy nem fizettem pontban a határidőre. October utolsó napján, sok parlamentizálás után, már annyira haladtunk volt az alkuban, hogy
Kr.
Szerkesztői feloldás:
Krralovánszky
Kralovánszky István
egy kétoldalú egyességformát tett föl, mely szerint én elismerem,
1.
Beszúrás
[törölt]
« h »
H
Beszúrás
ogy
Fleischl
Fleischl Dániel
az egészet nyugtatványozta, jóllehet 800 ft hiával vette föl. 2. E 800 ftot kötelez
te
Beszúrás
tem a pesti takarék pénztárba 60 letenni. 3., Ha
Geyer
Geyer Rudolf
2 hó alatt a kincstári tartozást le
[törölt]
« nem »
tisztázná, vagy a kincstár más-kép le
[törölt]
« nem »
venné, akkor e 800 ftot, kamatjával együtt
Fl.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
kapja. 4., Ha ez nem történnék, két hónap múlva az
alap
Beszúrás
szerződvényben
[szerkesztői feloldás]
alap a lapszélen besz.
kijelölt (pesti) biróság dönti el, kinek a dolga
Geyer
Geyer Rudolf
rel eligazitni a pört. – Ennek a két hónapnak megértésére tudnod kell, hogy
Kr.
Szerkesztői feloldás:
Krralovánszky
Kralovánszky István
meg igérte
[bizonytalan olvasat]
megigérte
[szerkesztői feloldás]
a sor végén az elválasztójel hiányzik
, hogy rövid úton, azaz a kincstárhoz folyamodás, vagy a
[törölt]
« financz »
pénzügyi ügyészség megintetése utján, ő
Fleischl
Fleischl Dániel
nevében procedálni
n
Jegyzet
procedálni
– eljárni (lat.)
fog
Geyer
Geyer Rudolf
ellen, de ezt szerződésbe tenni nem hagyta, nehogy elismerni láttassék a szavatosságot. – Én tehát ez alkut elfogadtam, követelve azonban, hogy addig is, míg ennek egyik példánya megjárja Bécset, a másikat az ifjú
Fleischl
Fleischl Dániel
még az nap irja alá; s adja át nekem; – oda czélozva ezzel, hogy ha a vén
Fl.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
csakugyan nem akarna tudni semmit az egészről, bizonyithassam, hogy ő nem volt honn a fizetés napján, és hogy
[törölt]
« k »
fia, ügyvéde és köztem egyre folyt az alkudozás. Megkapván így az ifju aláirását, a nyugtatványt, elkészítve a mint látod és stemplizve, én is átadám nekik; az ifju
Fl.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
mégazon
 [!]
[sic!]
éjjel felküldötte Bécsbe, s midőn nem is vártam, tegnap délután, hozzák diadallal
Kralovánszky
Kralovánszky István
és az ifj.
Fl.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
s viszik el a 6400 ftot; a 800 ftos takarék pénztári könyv
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
t nálam hagyván, valamint az erre vonatkozó egyességnek Fleischlék (az öregek) által aláirt példányát ís.  
  Tantae molis erat…!
n
Jegyzet
Tantae molis erat…!
– Vergilius-idézet az Aeneis I. énekéből: „Tantae molis erat
[szerkesztői feloldás]
Romanam condere gentem
”; szó szerint: „ilyen nehézséggel jár
[szerkesztői feloldás]
megalapítani a római nemzetet
 
  Én azt hiszem, e szerződés valamivel előnyösebben ütött
[törölt]
« , »
ki, mint ha
Fleischl
Fleischl Dániel
t egyszerűen kifizettem volna. Ha
Kr.
Szerkesztői feloldás:
Kralovánszky
Kralovánszky István
igéretét (melyet a pénz fölvételekor is ismételt) beváltja s folyamodik hogy
Geyer
Geyer Rudolf
en a kincstári követelés hajtassék be: talán lesz valami sükere, vagy
Geyer
Geyer Rudolf
addig máskép is letisztázza; mindenesetre nyereség az, hogy nem kell nekem (a közgyűlés ezer gondja és terhe közt) szaladgálni most mindjárt, hogy a pénzügyészség szorítsa meg
Geyer
Geyer Rudolf
t. Két hónap múlva, ha akarom, a dolgot birói eldöntés tárgyává tehetem, s ha van csakugyan egy kevés jog az én részemen, nem mondtam le róla. Az említett egyességlevél
 [!]
[sic!]
(melyet ha látni kivánsz, elküldöm) csak anynyit constatál, hogy „
Fl.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
azt véli mi tartozunk szorítni
Geyer
Geyer Rudolf
t, mi pedig ellenkező meggyőződésben vagyunk” – tehát a lehető jogot mindenik félnek fentartja.  
  Ime „kibeszéltem magamat” mint bármelyik peres asszonyod. Most elvárom jóvá hagyó vagy kárhoztató válaszodat, és ölelve mindnyájotokat maradok  
  szerető sógorod  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
  U.I.
Laczi
Arany László
nak egy hozzád irt levele, ugy látszik, elveszett, az, a melyikben elmondja a Lajos könyvei esetét, s én tudósítlak a 3000 ft megérkeztéről.
n
Jegyzet
Laczi
Arany László
nak egy hozzád irt levele, ugy látszik, elveszett
– Ez okt. 20. körül keletkezhetett (
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
a pénzt 1865. okt. 16-án elindította, majd okt. 23-án aggódva érdeklődött küldeménye érkezése felől: 2008., 2013. sz. levelek). Ő kérte meg
Arany László
Arany László
t, hogy tankönyveket szerezzen be Lajosnak. A küldemény megérkezését a november 10-i Ercsey-levél (2016.) igazolta.
 
 

Megjegyzések:

Válasz
Ercsey sándor
ifj. Ercsey Sándor
1865. okt. 23-i levelére (2013.)