Aranysárkány fejléc kép
 
ERCSEY SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK
Szalonta
Nagyszalonta
, Nov. 10. 1865.  
  Kedves bátyám!  
  Utolsó levelére, pár szóval csupán annyit kivánok válaszolni: mikép,
Fl.
Szerkesztői feloldás:
Fl.eischl
Fleischl Dániel
irányában, a fenforgó
 [!]
[sic!]
körülmények között, a százalékot illetőleg, sem eszélyesebben, sem okosabban eljárni nem lehetett, mint a hogyan az megtörtént.  
  Jó lesz azonban, majd későbben megsürgetni
Kralovánszky
Kralovánszky István
t, hogy ő, a pénzügyi ügyészséget sürgesse. S ha a pénzügyi ügyész
Geyer
Geyer Rudolf
nél, a foglalást eszközöltetni fogja, akkor a 703. f͞o͞rt baján nagy részben tul leendünk.  
  Jelen alkalommal egyszersmind küldök ké
t
Beszúrás
felzetet,
n
Jegyzet
felzetet
– a hivatalos irat tartalmát összegző fedőlap
melyek
[törölt]
« ből »
mutatják, hogy mind a 7200. f͞o͞r͞t kitáblázásaért,
 [!]
[sic!]
mind a birtok külön telekkönyvezéseért folyamodtam. Küldöm pedig ezen felzeteket tudá- más
 [!]
[sic!]
– és levéltárba tétel végett.  
 
Geyer
Geyer Rudolf
, a bérleti hátrányért, folyó Nov. 6ára vala megidézve. Ő maga, a biróság előtt meg nem jelent, hanem ügyvéd által képviseltette magát. Kivel is én oly birói egyességre
 [!]
[sic!]
léptem, mely szerint
Geyer
Geyer Rudolf
kötelezi magát, a most már hátrányban lévő 900. f͞o͞r͞tot December 6ára, végrehajtás terhe alatt, lefizetni. Ha tehát akkorra sem fizetne; őt azonnal exequáltatom.  
  Egyébiránt tudtára adatott
Geyer
Geyer Rudolf
nek, hogy ha a jövő angariát
n
Jegyzet
angariát
– évnegyedre járó bért
sem fizetné pontosan – én a bérletet, minden további kimélet nelkül,
 [!]
[sic!]
megszüntetem és az ő kárára ugy adom ki valakinek, a mint azt kiveszik.  
 
Laczi
Arany László
levele, a Lajos könyveivel együtt, a mint ezt talán már a multkor is írtam vala, egy kissé későn megérkez
[törölt]
« t »
ett
Beszúrás
[törölt]
« ek vala »
.  
  Mindnyájokat ölelve vagyok.  
  szerető öccse  
 
ErcseySándor
Szerkesztői feloldás:
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
 
 

Megjegyzések:

Válasz
AJ
Arany János
1865. nov. 3-i levelére (2015.)