Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – CSENGERY ANTALNAK
[szerkesztői feloldás]
Szalonta
Nagyszalonta
1865. december 21.
 
  Kedves Barátom!
Laczi
Arany László
megírván a családiakat, én egy kevés hivatalost írok.
n
Jegyzet
Laczi
Arany László
megírván a családiakat, én egy kevés hivatalost írok
AJ
Arany János
az őt helyettesítő
Csengery
Csengery Antal
t kérte a titkári teendők ellátásával.
Legsietősebb dolgom az Üléssor elkészítése lett volna. Hogy a nyomás el ne késsék, ide rekesztem, kérlek
Sasku
Sasku Károly
nak
n
Jegyzet
Saskunak
Sasku Károly
Sasku Károly (1806–1869): az Akadémia főjavítnoka, „ki a nyomdai revisiot teljesítette és vitte a javitnoki könyveket”, s a nyomtatványok javítását végezte. ( AJÖM XIV. 421. 361.)
juttasd kezébe, hogy vagy 300 példányban nyomassa ki. A correcturában nézze
 [!]
[sic!]
utána a tavalyi
[törölt]
« ügy »
ülés rendet és ha valamit nem úgy írtam, igazítsa ki, hogy a formája egyforma legyen. Ugy emlékszem, a stat. statisztikai bizottság csütörtökön ülésez, pénteken a történelmi: ha nem úgy volna, fordíttasd meg. Ezt a körlevél félét is szükséges volna comitivaként
n
Jegyzet
comitivaként
– kísérőlevélként (lat.)
elküldeni. Ha az
Alapsz.
Szerkesztői feloldás: Alapszabály
és Ügyrend illető pontját beléjegyeznéd (s egyáltalában igazítást tennél rajta) igen köszönném. Aztán
Takács
Takács István
n
Jegyzet
Takács
Takács István
Takács István; l. az 1977. sz. levél jegyzeténél
hadd expediálná
n
Jegyzet
expediálná
– szétküldené (lat.)
ezt (kivált a helybelieknek) új év előtt még. Egyébiránt én s legkésőbb ünnep után – visszamegyek. Addig Takácsot utasítsd, kérlek, hogy a fontosabbnak látszó leveleket küldje hozzád. A könyv küldeménynek látszókat bontsa fel és igtassa; a
Teleki
Teleki József
vagy Karácsonyi-féle pályaműveknek
n
Jegyzet
Teleki
Teleki József
- vagy Karácsonyi-féle pályaműveknek
Teleki József
Teleki József
végrendelete (1855) alapján a Teleki-jutalmat (100 aranyat) minden évben a legjobbnak ítélt drámai mű nyerte el; 1857 és 1870 között az esetek kétharmadában
Szigligeti Ede
Szigligeti Ede
volt a díjazott. A bíráló bizottságot az Akadémia (3 fő) és a Nemzeti Színház (2 fő) delegálta;
AJ
Arany János
1861 és 1868 között ötször volt ennek tagja ( Fekete 1988. 145–150.). – A Karátsonyi-jutalmat 1858-ban alapította gr. Karátsonyi Guidó: évente 100 aranyat ítélt oda az Akadémia 5 fős bírálóbizottsága az adott év legjobb drámai művének (
AJ
Arany János
1862-ben és 1866-ban volt tag). Kezdetben, a Teleki jutalommal kiegészülve, egyik évben komoly, a másikban vígjátéki műnek adták át; 1864-től kétévente ítélték oda és csak akkor, ha az önálló beccsel bírt; 1862 és 1875 között csak egyszer adták át (ugyanott 193–197.).
látszó csomagokat pedig hagyja bontatlan, rájegyezve a napot a borítékra, mikor érkezett, hogy én majd a szerint sorozhassam.  
 
Juliska
Arany Juliska
elválik 4–5 nap alatt s akkor én semmi esetre sem maradok tovább.  
  Ezer üdvözléssel!  
 
Arany
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
levele
Csengery Antalné
Csengery Antalné König Róza
nak: „Kedves néni! Megérkeztünk az este 9 órakor, minden nagyobb fáradalom vagy meghűlés nélkül.
Juliská
Arany Juliska
t életben, és elég reményt nyujtó állapotban találtuk. És ez több, mint vártunk, legalább több, mint a mennyit én remélni mertem. A telegramm megkapásától Váradra érkeztünkig többnyire azon borzasztó hiedelemben valék hogy temetésre, vagy utánra érkezünk. Váradon még csak 18-diki, vagyis akkori hirt hallottunk, mikor a telegrammot feladták, s e hir annyi volt, hogy „a beteg nincs remény nélkűl”. Reám nézve ez is reményt adó, az pedig, mit itt
Szalontá
Nagyszalonta
n a kaput kinyitó cseléd mondott legelső kérdésemre, hogy „bizony nagyon nehezen van a beteg” – valóságos öröm, vigasz volt.
Juliska
Arany Juliska
folyvást eszméletén van, megismert mind hármonkat; ugylátszik lejövetelünk minden nagyobb hatás nélkűl volt nála. Mennyit segithetünk körűlötte, még nem tudjuk; eddig senki ápolását sem tűrte, csak
Kálmán
Szél Kálmán
ét, és
Ercsey Sándorné
Ercsey Sándorné Nagy Karolina
ét. Szegények, ezek is nagyon ki vannak merűlve.
Juliska
Arany Juliska
rendkivűl türelmetlen, sokszor kifakad. Haragszik ha az orvos – vagy más azt mondja előtte hogy jobban van már. Pedig ezt mindkét orvos határozottan állitja, kivált Lukács a váradi orvos mindig azt mondta hogy néki erős reménye van. Különben hogy 3 nap óta talán jobban, vagy forduló pont körűl
van
Beszúrás
a betegség, azt mutatja az izzadás, mely most már elég bő, de csak a felső testen, a derékig, azon alól, a beteg részeken s lábakon nincs; mutatja az alvás, mely szintén csak ez utóbbi 3-4 nap óta jő elő, s ez éjszakán meglehetős hosszú és igen nyugodt volt. Kinja nincs annyi mint volt, lázai ritkábbak és kisebbek, ütere, mely még eddig, s az este is még 135-140et vert perczenként, ma már 105-re leszállott. Ennyi az, mit a betegség körűl irhatok. Anyámnál ma sincs semmi ártalmas nyoma az útnak; Váradtol
 [!]
[sic!]
igen kényelmes, teljesen zárt üveges kocsin jöttünk; talán nem hűlt meg.
Piroská
Szél Piroska
val nincs semmi baj. Soha hangját sem hallani, eszik, alszik, vagy ha ébren van, elmélkedik csendesen, Apám annyira megnyugodott már, legalább a bizonytalanságtól menekedve, hogy ma reggel hozzá fogott, s megcsinálta az itt küldött akadémiai űléssorozatot. Kéri Anti bácsit hogy adja át
Sasku
Sasku Károly
nak, s nyomják ki. Istentől minden áldást kiván mindnyájokra
Szalonta
Nagyszalonta
865 dec. 21 reggel 11 óra őszinte tisztelője
AranyLaczi
Szerkesztői feloldás:
Arany Laczi
Arany László