Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – CSENGERY ANTALNAK
Szalonta
Nagyszalonta
, dec. 24. 1865.  
  Kedves Barátom,  
  Előbbi sorainkból, azt hiszem, már tudjátok, mire érkeztünk.
n
Jegyzet
Előbbi sorainkból, azt hiszem, már tudjátok, mire érkeztünk
– vesd össze a 2027. sz. levéllel
Irta azt
Laczi
Arany László
az első megnyugtató érzés hatása alatt, hogy
Juliská
Arany Juliska
t még élve találtuk, reményünk szerint a krisisen tul, és a javulás utjára térve.
n
Jegyzet
Irta azt
Laczi
Arany László
az első megnyugtató érzés hatása alatt, hogy
Juliská
Arany Juliska
t még élve találtuk, reményünk szerint a krisisen tul, és a javulás utjára térve
– l. a 2027. sz. levélben
Adja Isten, hogy korán ne örűltünk legyen! Igaz, hogy a betegség változott, a gyuladás s a vele járó éles fájdalmak szűntek, a beteg sokat alszik és izzad de a négy nap alatt, mióta itt vagyunk, hogy valódi javúlás állott volna be, még sem merném hinni. Szóval
Juliska
Arany Juliska
most is olyan nagy beteg, mint volt, csakhogy méginkább ki van merűlve. Gyermekét az első nap bekivánta, most három nap óta egyszer sem említé; közönyös, levert. A mit én reméltem, hogy majd ez álmok után üdűltebb lesz: épen ellenkező történt. Az éjjel már nem is aludt jól, s ma nehezebben van, mint akármikor: Lukácsot
n
Jegyzet
Lukácsot
– nagyváradi orvos
várjuk Váradról, ki már egypárszor volt künn; egyebet nem tehetünk.  
  Elindulásomkor úgy számitottam, hogy történjék (vagy történt legyen) akármi: legkésöbb az ünnep után szerdán visszamehetek
Pest
Budapest
re, hol annyi munka vár. Azt hittem, hogy a válság perczében érkezve ide, e nehány nap elég lesz, akár a legkeserűbb pohár kiürítésére,
n
Jegyzet
a legkeserűbb pohár kiürítésére
– „ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár” (Mt 26:39); „nem kell-é kiinnom a pohárt, a melyet az Atya adott nékem?” (Jn 18:11)
akár hogy nyugottab
b
Beszúrás
an
[szerkesztői feloldás]
sor végi elválasztásnál: nyugott-tabban
 [!]
[sic!]
hagyhassam el édes leányomat. Fájdalom ez utóbbi eset még ma sem mutatkozik. Sőt nagyon is lehető, hogy szerdán sem indulhatok, ha jobbúlás helyett ellenkező irányt vesz a betegség. E rettegett esetre vonatkozólag kivántam neked némely dolgokat – most még nyugottabban
 [!]
[sic!]
– megirni előre, kérvén hogy szivességeidet tetézd még azzal, a mire nézve igénybe veszem fáradságodat.  
  Ha tehát szerdán, 27-én, sem mehetnék, akkor küldök neked postán egy kis kulcsot. Talán
Gyulai
Gyulai Pál
, kit ezennel kérek, megteszi azt a szivességet, hogy elmegy a szállásomra és a házi úrtól a szobám kulcsát – e levél mutatása mellett – elkérve, vagy vele együtt, – bemegy a szobámba. Ez a kis kulcs annak az asztalnak a fiókját nyitja, mely az én szobám közepén, a diván
elött
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: előtt
áll. Azt kihuzva, ott talál három kulcsot, egy réz karikával össze foglalva; ezek közül a legkisebbik, az egyszerűbb lyukas kulcs, akadémiai iróasztalom közép fiókját nyitja, azt
Gyulai
Gyulai Pál
a többi közűl kivéve, át fogja adni neked.  
  Ez íróasztal kulcscsal te aztán szíveskedjél fölmenni az Akadémiába, s a középfiókot kinyitva, meg fogod találni azt az 5 kulcsot egy csomóban, melyek egyike – talán
ísmered
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: ismered
is – azt a festett szekrényt nyitja, hol a folyó tárgyak szoktak állani, még a te idődben is.
n
Jegyzet
még a te idődben is
Csengery
Csengery Antal
Szalay
Szalay László
halála és
AJ
Arany János
megválasztása között, ügyvezetőként látta el a titoknoki feladatokat.
E szekrényben, az ablak felőli oldalon, tehát a kinyitónak jobbra, lefelé számitva a 3-ik rekeszben vannak a Teleki és Karácsonyi pályadrámák, belül rajtok jeligés levélkéik, külön-külön borítékban, s egy elkezdett laistrom, melyre az addig érkezettek bejegyezvék. Légy szíves, az azóta érkezetteket, s a folytatólag beérkezendőket azon listára bevezetni, a darabokat és jeligés leveleiket számozni, elrakni – s ha a fatum úgy akarná, hogy keddre se mehessek haza, az űlésben bejelenteni.
n
Jegyzet
ha a fatum úgy akarná, hogy keddre se mehessek haza, az űlésben bejelenteni
1866. január 2-ára
Arany
Arany János
hazaért. „Szegény
Arany Julcsa
Arany Juliska
dec. 28-án meghalt. Szegény
János
Arany János
és neje tegnap érkeztek haza
Szalontá
Nagyszalonta
ról.”
Gyulai Pál
Gyulai Pál
levele
Szabó Károly
Szabó Károly
nak, 1866. jan. 2. ( György 1926. 462.)
Ez a legsürgetőbb, legmúlaszthatlanabb
teendö
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: teendő
mi most rám vár otthon. Keddre én az űlésrendben csak összes űlést tettem; egyéb tárgya nem igen lesz ennél. Takácscsal
n
Jegyzet
Takáccsal
Takács Istvánnal; vesd össze az 1977. sz. levél jegyzetével
azonban össze lehetne még állittatni az érkezett s addíg érkezendő könyvek catalogusát; ő már tudja ennek a módját.  
  Hátra van a nagy gyűlés jegyzőkönyveinek végrehajtása; azt hittem új évre megcsinálhatom – és ime! Szidni fognak az illetők a késedelemért, de egyébkint nem tudom, hogy felette sürgös tárgy volna közöttök. A választások, jutalmazások stb. tudtúl adása az illetőknek később is megtörténhetik.  
  Ha, mint remélem, az új tagok megerősítése leérkezett: azt is szíveskedjél a jan. 2-i összes űlésben referálni.
n
Jegyzet
referálni
– beszámolni (lat.)
 
  Egyébiránt mindezt azon esetre irom, ha szerdán otthon nem lennék, s ha magam helyett akkor a mondott kulcsot kellene küldenem. Mi hogy ne történjék, kérem az istent.  
  Legszivesb üdvözléssel maradok  
  igaz barátod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 594.)