Aranysárkány fejléc kép
 
ERCSEY SÁNDOR –ARANY JÁNOSNAK
Szalonta
Nagyszalonta
, Januar 6. 1866.  
  Kedves bátyám!  
  A mi
Geyer
Geyer Rudolf
barátunk
n
Jegyzet
A mi
Geyer
Geyer Rudolf
barátunk
Geyer Rudolf 1864-től
AJ
Arany János
Ant (korábban Anth – románul Ant), a
Nagyszalontá
Nagyszalonta
tól délnyugatra, a Fekete-Körös mellett fekvő település határában fekvő földbirtokának bérlője (vesd össze AJÉ 156–157.; H. Fekete 1958, Debreczeni 1967 , Zsoldos 1969. ) „Ezen birtok 284. (: 1100 öles:) hold. Fekszik az anthi határban, mindjárt és csaknem közvetlenül a Keményfoki puszta mellett. Jelenleg bizonyos
Geyer Rudolf
Geyer Rudolf
tulajdona volna, ki azt Fleischl Dániel pesti zsidó nagykereskedőtől vette volna; de, mint gondolom, még a
Geyer
Geyer Rudolf
nevére irva nincsen.” (
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
AJ
Arany János
-nak, 1864. júl. 4. ( AJÖM XVIII. 1818. 446. ) – „Hogy törekvéseim főczélja pár év alatt
Szalontá
Nagyszalonta
ra viszatelepedni, s az elélhetést, bármi szűken is, valami kis földbirtok által biztosítni: e szándékomat már elmondtam neked”. (
AJ
Arany János
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 1864. júl. 17. Ugyanott 1827. 463. ) – „Szóval mindég oly arány hogy az enyém valamivel több mint 2/3 rész, a
Jani
Ercsey János
é valamivel kevesebb mint 1/3 rész.” (
AJ
Arany János
Ercsey
Ercsey Sándor
nek, 1864. okt. 30. Ugyanott 1874. 516. ) – „Ha
Geyer
Geyer Rudolf
gonoszban sántikál: nem teheti-e azt meg, hogy a százalék, melyet a vételárhoz mindig szeretett volna hozzácsapni, a mi terhünkre tábláztassék? a maga illetményét fölvette utolsó garasig, abból már ki nem foghatjuk: a zsidóéból pedig úgy látszik nem lehet visszatartóztatni. Az aerarium
[szerkesztői feloldás]
kincstár, lat.
sürgetni fogja követelésének bekeblezését; s addig a mi nevünkre nem engedi meg az átirást, mig a 700 egynehány forint is rajta nem lesz. Nekünk
Geyer
Geyer Rudolf
ellen (ha t.i. gonoszkodik) csak a per útja marad; a birtokon rajta lesz az adóssága, s ha quo fato
[szerkesztői feloldás]
valami végzetes okból, lat.
nem fizet, a mienkből veszik meg. Talán az is megtörténhetik, hogy miután
Geyer
Geyer Rudolf
nemcsak folyamodását beadta az átirás iránt, hanem, uti figura docet,
[szerkesztői feloldás]
ahogy a példa mutatja, lat.
a százalékot is kivetették rá s követelik rajta: elébb az nevére íratik a jószág, a mondott teherrel (csak még többet is ne tábláztasson hozzá) s ugy aztán
Geyer
Geyer Rudolf
nevéről a mienkre.” (
AJ
Arany János
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 1864. nov. 6. Ugyanott 1879. 521. ) – „
Fleischl
Fleischl Dániel
épen most vala nálam, és egy telekkönyvi végzést mutatott, melyet állitólag nehány nappal ez előtt kapott meg, és a mely szerint Fleischl Dániel anthi 183 sz. birtokára 1864 nov 9-én 7554/1864 számú végzésben bekebeleztetik Geyer Rudolf Hétszázegynehány forint kincstári adossága, azon indokból, hogy erre nézve a vévő és eladó mindig solidárisan köteleztetnek. E szerint a rettegett baj megvan: most taníts, hogy legyünk benne okos.” (
AJ
Arany János
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 1865. okt. 16. Ugyanott 2009. 639–640. ) – „Tehát, az egész szerzödésben egy betű sincs arról, hogy mi tiszta, adósságmentes birtokot veszünk át, melyen nincs egyéb teher, mint a
Fleischl
Fleischl Dániel
javára betáblázott öszszeg.” (
AJ
Arany János
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 1865. okt. 17. Ugyanott 2010. 640. ) – „Tehát a kincstár irányában az adósok ma mi vagyunk, mert a birtok épen a mi nevünkön van; a kincstár irányában
Fleischl
Fleischl Dániel
csak addig volt adós, mig a birtok neve alatt volt.” (
AJ
Arany János
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 1865. okt. 22. Ugyanott 2012. 647. ) – „csupán az van hátra, hogy januárban (a 2 hó leteltével) vagy pereljek velök, vagy fizessek. Én a kapott ügyvédi vélemények nyomán az utóbbit fogom cselekedni.” (
AJ
Arany János
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 1865. dec. 16. Ugyanott 2025. 664. )
épen most hozta hozzám, a szalontai
cs.
Szerkesztői feloldás: császári
k.
Szerkesztői feloldás: királyi
adóhivatal által részére kiszolgáltatott azon nyugtát, mely szerint a fatalis 703. fnt 80. krnyi százalékot mai napon befizesse. A nyugta itt is maradt nálam.  
  Azonban még is van egy kis bökkenő. Azon összegnek ugyanis 108. fntnyi késedelmi kamatja is követeltetnék. Mire nézve egy kis biztatást nyert, hogy ha folyamodik, azt el fogják engedni. S csakugyan én neki, e tárgyban, a folyamodást el is készitvén, azt be is adta. 10 A 703. fnt 80. kr tehát most már
Fl
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
-nek, minden n
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
hézsége nélkül kifizethető. S midőn majd, ugy hiszem, egy pár hónap alatt, a 108. fnt kamat ügye is tisztába jő, a kitábláztatást
n
Jegyzet
kitábláztatást
– A kitáblázás az ún. betáblázási könyvekben betáblázott adóssági követelés törlése, ami csak a követelés visszaváltásával s ugyanannál a hatóságnál történhetett, amelynél a betáblázás.
azonnal eszközölni fogjuk.  
  Ugyancsak
Geyer
Geyer Rudolf
, ez alkalommal azt is kijelentette, hogy már takarás
n
Jegyzet
takarás
– betakarítás
feléig, ha felakasztjuk sem tud fizetni. Mire én neki ugy nyilatkoztam, hogy a most beállott évnegyed illetményére Martius közepénél tovább semmi esetre sem várhatunk. A mint azt csakugyan nem is fogjuk tenni. Igen jó, sőt szükséges lesz azonban, ha bátyám engem, Martius elején, egy pár sorban, – melyben megemlítendő lesz, hogy a pénzre mulhatlan szüksége van, – megsürget az évnegyedi illetmény behajtására. Nehogy az
t
Beszúrás
higyje
G.
Szerkesztői feloldás: Geyer
, hogy jó kedvünkből zaklatjuk őt. Ugyanakkor én, valószinüleg, a bérlet megszüntetését
is
Beszúrás
követelendem.  
  Egyéb állapotokról, miután ez alkalommal
Lina
Ercsey Sándorné Nagy Karolina
n
Jegyzet
Lina
Ercsey Sándorné Nagy Karolina
Ercsey Sándorné Nagy Karolina (1830–1874), lásd AJÖM XV. 819., XVI. 1153., XVII. 680., XVIII. 1118.
is ír, feleslegesnek találom hogy irjak.  
  Csókolom mindnyájokat, vagyok  
  szerető rokona  
 
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
 
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
, ifjabb (1826–1898): Arany Jánosné Ercsey Julianna öccse,
AJ
Arany János
szalontai ügyeinek intézője. 1850-től ügyvéd
Nagyszalontá
Nagyszalonta
n, 1858-tól gazdálkodik. Korábbi kapcsolatukra és levelezésükre nézve lásd AJÖM XV. 819. és XVI. 1152–1153. Maga
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
tette közzé
AJ
Arany János
hozzá írt leveleit ( AJÉ ). A XV. kötetben 2 AJ-levél (közülük 1 elveszett) és 1 Ercsey-levél, a XVI.-ban 32 AJ- és 44 Ercsey-levél, a XVII.-ben 18 AJ- és 19 Ercsey-levél található. A XVIII. 19 AJ- és 16 Ercsey-levelet (ebből 3 elveszett), kötetünk 67 AJ- és 38 Ercsey-levelet közöl (amelyből csak 1 maradt fenn). Ennek okairól lásd Korompay 2008.