Aranysárkány fejléc kép
 
SIPOS JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
Debreczen
Debrecen
1866. Janúár 10n  
  Tekíntetes Úr!  
  A’ fálydalom, mely úraságodat érte kedves leánnya halálával benem is résztvevőre talál, ’s midőn ide mellékelve küldöm e’ verset,
n
Jegyzet
midőn ide mellékelve küldöm e’ verset
 
Gyermekem bölcsőjénél  
n
Jegyzet Ajánlva T.
Széll Kálmán
Széll Kálmán
Úrnak 1865 Decz 30ka örök emlékére.
SJ
Sipos József
mk.
 
  Bölcső és koporsó!!...
  Ez halál, az élet,
  Amaz örömet ád
  Ez gyászt hoz, keservet
  .......Alúdjál, alúdjál egyetlen gyermekem!
  Mint – anyádnak a föld, – álmod, – könnyű legyen.
 
 
  Anyád sirhalmánál
  Töltöttem a’ napot,
  Elsirtam bánatom,
  ’S helyetted – bánatod
  .....Mosoly vónúl végig felhőtlen arczádon,
  Szivemen keresztűl a kínos fálydalom!
 
 
  Én, ki a siróknak
  Enyhületet nyújtok
  A magam sebére
  Balzsamot nem kapok
  Siratom jó anyád!
  remegek éretted!
  Felyfa gyanánt állok jó anyád, – ’s feletted.
 
 
  Ha – majd ídő múlva, –
  Midőn kis társíddal
  Gyermekjátékok közt
  Füled „Anya” szót hall
  Megkérdezsz engemet: Apám, hol van Anyám?!
  – Fájdalomra ébredsz életed hajnalán –.
 
 
  Ekkor elvezetlek
  A temető kertbe
  Melyet az új tavasz
  Virágokkal szórt be.
  ….A virág mit anyád sirjáról letörtél
  Elbeszélli akkor, hogy most kit veszitél.
 
 
  Vagy ha a hanyatló
  Év szálland sirjába
  Borút látsz szállani
  Atyád homlokára –
  Kérd meg az Ó évet az neked gyászt regél
  Elmondja majd akkor, hogy most mit veszitél!
 
 
  Ha a szószéken látsz
  – Temetve az évet
  – Elmondom hogy a kit
  Kis szived keresett,
  Oda kint nyúgszik a temető kertbe:
  Nincs anyád, gyermekem!.. rég’ elvan temetve.
 
 
  Bölcső és koporsó!!..
  Ez halál, az élet,
  Amaz örömet hoz.
  Ez gyászt, és keservet......
  .....Alúdjál, alúdjál egyetlen gyermekem’
  Mint – anyádnak a föld, – álmod – könnyű legyen
 
 
Sipos József.
azt púsztán az emberbaráti tiszta részvét téteté velem. – Én két évig laktam Barándon, ’s ott volt szerencsém Tiszteletes
Széll Kálmán
Széll Kálmán
úrral megismerkedhetni.
n
Jegyzet
Én két évig laktam Barándon, ’s ott volt szerencsém Tiszteletes
Széll Kálmán
Széll Kálmán
úrral megismerkedhetni
Báránd kisközség Hajdú-Bihar megyében,
Szél Kálmán
Széll Kálmán
édesapja, Széll György ott volt ref. lelkész. Lásd Rolla 1944. 76. (A Széll-család általában megkettőzve, de
Szél Kálmán
Széll Kálmán
ebben az időszakban csak egy l-lel írta nevét. Vesd össze AJÖM XVI. 1199.)
A’ fálydalom, és veszteség, őt is szomorúan sújtja, az örömpohár mellöl, nem maradhatott el tőlle, a bánat keserü kelyhe sem. Ha őt némává tette a’ fálydalom, megengedi talán nekem, hogy én sirjak élő gyermeke felett siratva a’ meghalt anyát.  
  Ezen vers Tiszteletes
Széll Kálmán
Széll Kálmán
Úrnak van ajánlva, örök emlékűl 1865 Decz. 30k napjára.  
  Azért bátorkodtam pedig Tekintetes Uraságodhoz kűldeni, hogy méltóztassék átvizsgálni, ’s ha kiadható a Vasárnapi Ujságba közzé tenni.
n
Jegyzet
’s ha kiadható a Vasárnapi Ujságba közzé tenni
– A vers nem jelent meg a VU-ban.
Az én nevem nem oly ismeretes, hogy töllem a Szerkesztöség talán fogadna el dólgozatot.  
  Egyébbiránt bocsánatot kérve alkalmatlanságomért, ’s magamat nagybecsü pártfogásába ajánlva,  
  vagyok, ’s maradok  
  Tekintetes Úraságodnak  
 
Debreczen
Debrecen
1866 Janúár 10.n  
  szives tisztelő szólgája  
  Sípos József mk városi irnok.  
  Tímár Útcza 2278 szám alatt.  
 

Megjegyzések:

Sipos Józsefről nincsen adatunk.