Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, jan. 26. 1866.  
  Kedves öcsém,  
  Egy,
Kálmán
Széll Kálmán
nak szóló, de szerencsésen „elkallabolt”
n
Jegyzet
„elkallabolt”
– elkallódott
levelemben irtam volt, leginkább azért, hogy a te tudomásodra jusson, mi történt idefenn
Fleischl
Fleischl Dániel
uram és magam között.
Geyer
Geyer Rudolf
t.i. itt járván (de nálam nem) elment
Fleischl
Fleischl Dániel
hez, és tudtára adá, hogy a 703 ftot már lefizette, a kamatra nézve pedig erősíté, hogy azt elengedték.
n
Jegyzet
Geyer
Geyer Rudolf
t.i. itt járván (de nálam nem) elment
Fleischl
Fleischl Dániel
hez, és tudtára adá, hogy a 703 ftot már lefizette, a kamatra nézve pedig erősíté, hogy azt elengedték
– Lásd
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
AJ
Arany János
-nak 1866. jan. 6-án írt levelének jegyzetét (2031.)
Az öreg zsidó tehát nem késett engem fölkeresni – s bár mondám, hogy a kamat elengedés tárgyában nem vagyok meggyőződve – resteltem tovább „gyesznókodnyi”,
n
Jegyzet
„gyesznókodnyi”
– disznólkodni (tájejtés)
– s megigérem, hogy ha elhozza az irományokat, másnap kifizetem. Úgy is történt, másnap odadtam neki a 800 ftos takarékpénztári könyvet: vegye ki és használja egészséggel; pedig resignálta
n
Jegyzet
resignálta
– átadta (lat.-né.)
nekem a birtokról szóló „archivumot.”  
  Legbecsesb ezek közt, minden esetre, a mi szerződésünk másik eredetije, mely szintén sept. 20-án kelt, s melyet az E.
Ercsey Jani
Ercsey János
n
Jegyzet
E.
Szerkesztői feloldás:
Ercsey Jani
Ercsey János
Ercsey János
Ercsey János
( (
[szerkesztői feloldás]
1812
[bizonytalan olvasat]
–1882):
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
és Arany Jánosné Ercsey Julianna testvére, jegyző Sályiban. A XVI. kötet egy levelét tartalmazza és tőle egy,
AJ
Arany János
-tól három elveszett levelet említ; a XVII. és a XVIII. egy-egy levelét közli. Kötetünk egy elveszett leveléről tud.
számára, adandó alkalommal, hozzád leküldeni szándékozom. A többinek csupán „historiai” becse vagyon; a mennyiben megtudtam belőlök a birtok 1851 ótai történetét. Ezt, az elveszett levélben leirtam volt körűlményesen, de most restellem az időt tölteni vele. Szóval semmi sincs köztük, a minek „az uradalmi ügyvéd” hasznát vehetné.  
  Ha igaz volna, hogy
Geyer
Geyer Rudolf
nek a kamat el van engedve, akkor kérlek tedd meg ez utolsó teher kitáblázása
n
Jegyzet
kitáblázása
– A kitáblázás az úgy nevezett betáblázási könyvekben feltüntetett adóssági követelés törlése.
iránti lépéseket is. Egyébiránt
Kralovánszky
Kralovánszky György
n
Jegyzet
Kralovánszky
Kralovánszky György
Kralovánszky György (1818–1866. ápr. 2.) pesti ügyvéd. Tekintélyes összegeket hagyományozott az Akadémiának, a Kisfaludy Társaságnak, az írói segélyegyletnek, a Nemzeti Színháznak, a Nemzeti Múzeumnak, az evangélikus gyülekezetnek, az eperjesi evangélikus kollégiumnak, a pesti protestáns árvaintézetnek, a pesti reáltanodának. 10 000 forintot ajánlott föl a kivándorlásnak indult székelyek vagy a moldvai és bukovinai magyarok itthon tartására. Lásd VU 1866. ápr. 15. 15. sz. 173–174.
azt izente nekem a cliensétől, hogy, ha a 703 ft tőke ki van fizetve, így is lehet kérni a kitábláztatást. Nem ártana megkísérteni; ha
Geyer
Geyer Rudolf
csakugyan nem kapott elengedést.  
  Állapotunk egyhangú és az az egy hang is milyen! Magam is úgy belééltem volt magamat ez egy érzésbe, hogy most erővel kell kibontakoznom belőle, máskép nem jól leszek. Ezért tegnap óta erősen föltettem, hogy elfoglalom lelkemet minél jobban. Azt a gondolatot kerűlöm, nem keresem mint eddig.
n
Jegyzet
Ezért tegnap óta erősen föltettem, hogy elfoglalom lelkemet minél jobban. Azt a gondolatot kerűlöm, nem keresem mint eddig
– Ez a foglalatosság az akadémiai adminisztráció mellett a Shakespeare-fordításokat is jelenthette: a Kisfaludy Társaság a Hamlet fordítását 1866. nov. végén, a János királyét 1867. ápr. 24-én bírálat nélkül fogadta el ( PN 1866. dec. 1ásd Különfélék illetve VU 1867. 219.). Lásd még Bayer 1909.a I. 224–230.; II. 221–228.; Dávidházi 1989. 182.
Tompá
Tompa Mihály
nak ezt írja 1866. febr. 18-án (2039.): „Midőn 53-beli rettegéseim most nem rég el kezdettek jőni: egy erős elhatározással kitéptem magamból a gondolkozást bizonyos tárgyról, s bele űltem a gépies foglalkozásba”. Az a gondolat, amelyet
AJ
Arany János
nem akart sógorának s barátjának sem megfogalmazni, feltehetőleg kapcsolatban áll azzal, amiről 1853. szept. 1-jén számolt be
Tompá
Tompa Mihály
nak: „Hej! nekem is a közelebbi 6 nap rettentő volt, azt hittem, kedélyem, lelkem végfelbomlásnak indul; rémitő volt a küzdelem. Ma hála az égnek, jól vagyok. Ne hozzon isten olly napokat rám többé!” ( AJÖM XVI. 548. 296. ) 1868. febr. 14-én küldi majd el neki a Toldi szerelme VI. énekének elején található, „Piroska…. ez a név! jaj nekem, ez a név!” kezdetű és „Soha ne értsd a bút, mely ide van írva: / Vigyük a te részed, mi öregek, sirba.” zárású versszakokat, s így köszöni meg annak fogadtatását: „jól esett, nem hogy megdicséred versemet, mint verset, hanem hogy eléggé kifejeztem, előtted is, azt a mi gyötör, a mi életemet olylyá tette, mintha nem is az élők, hanem a holtak társasága volna már az enyém. Igazán, a halál komoly gondolatja azon naptól fogva lett mindennapi társam” (
Tompá
Tompa Mihály
nak, 2165. 1868. febr. 27.).
AJ
Arany János
az
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek itt ki nem mondott gondolatát a kolerajárvány elmúltával fogalmazta meg: „Mi, kik az év elején, barátom, nem bántuk volna, sőt ohajtottuk: bárcsak jőne a halál minél elébb: lásd, e közrémlet idején beléestünk abba a gyöngeségbe, hogy féltünk e rút haláltól.” (
Tompá
Tompa Mihály
nak, 2066. 1866. nov. 14.)
 
 
Kálmán
Széll Kálmán
nak irtam tegnap, de azt nem irtam mert csak ma történt, hogy megvettem a követ. Porosz gránit obeliszk, mint akartam. A véséssel még telik idő; a
Várad
Nagyvárad
ra szállítást belé alkudtam; onnan kell majd tengelyen szállitni haza. Sulyát, bepakolva, 12-14 mázsára tette
Gerenday
Gerenday Antal
,
n
Jegyzet
Sulyát, bepakolva, 12-14 mázsára tette
Gerenday
Gerenday Antal
Gerenday Antal (1818– 1887): kőfaragó, szobrász, Lábatlanon a ref. egyházközség világi gondnoka;
Bajza
Bajza József
,
Egressy Béni
Egressy Béni
,
Egressy Gábor
Egressy Gábor
,
Garay
Garay János
,
Kisfaludy Károly
Kisfaludy Károly
, Lendvay Márton,
Lisznyay
Lisznyai Kálmán
,
Pákh
Pákh Albert
,
Szalay László
Szalay László
, Vahot Sándor,
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
sírkövének, a szatmárnémeti Kölcsey-emlékoszlopnak, az érsemlyéni Kazinczy-emléknek elkészítője. Sírkőgyárának történetéről lásd Kemény Mária 1983.
jó erős ökörszekér könnyen elbirja. Annak idejében tudatni fogom, hová lesz
Várad
Nagyvárad
on szállítva. Egy kődarab az egész: azt ugyan el nem tördelik és faragják a szalontai kölykök. Vörösmárványt, hasonló darabot, fele árán vehettem volna, de az hamar pusztúl.
n
Jegyzet
Vörösmárványt, hasonló darabot, fele árán vehettem volna, de az hamar pusztúl
– „1860-ban
Gerenday
Gerenday Antal
úgy hirdet a Pester Lloyd évkönyvben, mint az Első Császári és Királyi Szabadalmazott Márványműgyár (Erste kaiserlichkönigliche
landespriv.
Szerkesztői feloldás: landesprivilegierte
Fabrik für Marmor-erzeugnisse) tulajdonosa. Raktárában gránit, márvány, mészkő és öntöttvas síremlékekből minden fajta megtalálható.
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
en 3 telephelye van, az egyik a Wurm utcában, a másik a lipótvárosi Árpád utcában, a harmadik a Kerepesi úton. Ezeken kívül ebben az időben Debrecenben és Bécsben is volt lerakata.” Ugyanott 96. (A tanulmány jegyzékében nem szerepel
Arany Juliska
Arany Juliska
síremléke.)
Várom a
Kálmán
Széll Kálmán
választását a sirversre nézve.
n
Jegyzet
Várom a
Kálmán
Széll Kálmán
válaszát a sirversre nézve
AJ
Arany János
két verset írt
Juliska
Arany Juliska
sírkövére; szövegüket lásd 1866. jan. 25-én (2035.)
Szél Kálmán
Széll Kálmán
nak írt, elveszett levelének jegyzetében.
 
  Egyébiránt – ezt
Kálmán
Széll Kálmán
nak nem merem irni – noha magam is jobban szeretném a distichonos feliratot: erre nézve egy meggondolandó körülmény van. Isten ne adja, de nincs kivűl a lehetőség határán, hogy azt a föliratot nem lehetne oda tennünk. Mi egy kisded élete: s kéthárom hó alatt nem történhetik-e olyasmi, hogy az a felirat nem
lesz
Beszúrás
alkalmas többé!! Akkor a követ lefaragtatni, vagy plane, költségesen visszaszállíttatni, malheur
n
Jegyzet
malheur
– csapás, szerencsétlenség (fr.)
lenne. Te ezt, finomúl valahogy, érintsd
Kálmán
Széll Kálmán
nak, ha az első verset választaná. Pedig azt én magam is jobban szeretem; oly családias!  
  Egyebet nincs mit irnom. Áldjon isten mindnyájotokat.  
  szerető rokonod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTA Kt Mikrofilmtára B 9100.