Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TÓTH LŐRINCNEK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1866. február 9.
 
  152  
  K.  
  A Tekintetes Pénztári Hivatalnak, tisztelettel  
  Helyben.  
  Az Akadémia Igazgató Tanácsának folyó évi januar 21-én hozott határozatai közűl
n
Jegyzet
Az Akadémia Igazgató Tanácsának folyó évi januar 21-én hozott határozatai közűl
– „Igazgatósági ülések 1866. január 21-én, Mélt. báró
Eötvös József
Eötvös József
másodelnök úr elnöklete alatt” ( A Magyar Tudományos Akadémia jegyzkönyvei. MDCCCLXVI. Közzéteszi
Csengery Antal
Csengery Antal
akad. jegyző. Nyomatott
Emich Gusztáv
Emich Gusztáv
m. akad. nyomdásznál 1866. IV. 3–9.)
a II. számút, mely talán az ügyvédi hivatallal közösen végrehajtandó,
n
Jegyzet
a II. számút, mely talán az ügyvédi hivatallal közösen végrehajtandó
– „II. Méltóságos másodelnök úr eléadja, hogy az építtető bizottság a palota föld alatti raktárainak kiadásából, közel a Dunaparthoz a kereskedés központján, nagyobb jövedelmet remélvén, két tunnelt is csináltatott e raktárakból a kőparthoz; az érintett raktárak azonban minden hirdetések daczára, mind e mai napig sincsenek kiadva, s csak most akadt azokra egy vállalkozó 1200 forintért. Miután a város minden tunnel után 300 forintot követel évenként: e haszonbéri összegnek is fele veszendőbe megy. Szabad kir.
Pest
Budapest
városa felkéretni határoztatott, hogy az érintett tunnelekért, tekintettel tudományos intézetünk érdekeire, midőn a raktárak kiadatlanok, pénzt épen ne, s ha kiadatnak is, csupán a városi területből igénybe vett föld alatti tér árának megfelelő összeget követeljen, különben kénytelen lesz az akadémia a kérdéses tunneleket, melyek jövedelmei szaporításához nem járulnak oly arányban, mint a mennyit e jövedelmekből elvonnak, befalaztatni.” (Ugyanott 4.)
s a II, VIII. és IX számokat, melyek a pénztári hivatalt illetik,
n
Jegyzet
s a II, VIII. és IX számokat, melyek a pénztári hivatalt illetik
– „II. A könyvtárhoz rendeltetnek Mészáros János és Molla Izsák, kiknek fizetése havonként 25, évenként 300 ft.
o.
Szerkesztői feloldás: osztrák
é.
Szerkesztői feloldás: érték
s 2 öl fa. (Mészáros János lakását gr. Waldstein János fizeti, ki a palotában levő cselédlakot szállásához foglalta); az utóbbinak lakás nem adatik. Minden évben egy öltöző ruha (kalap, átilla, mellény, nadrág, csizma). Kötelességök a könyvtárnok úr rendelkezése szerint a könyvtárban s olvasó termekben foglalatoskodni, s minden ide vonatkozó küldetésekben a könyvtárnokhoz, postára, harminczadra stb. pontosan eljárni. A könyvtári olvasó-közönség irányában a legelőzékenyebb udvariasság és szolgálatkészség szoros kötelességükké tétetik.” (Ugyanott 7.) „VIII. A palota felső emeletében levő két szobás szállás, hosszas hirdetések után sem adathatván ki, Budenz József könyvtárnok úrnak határoztatott lakásul általadatni, mint a ki különben is teendőihez aránylag csekély fizetésben részesül, s naponként távol fekvő külvárosi lakásából sok idővesztéssel jöhet be a könyvtárhoz.” (Ugyanott 9.) „IX. A pénztárnok jelenti, hogy az akadémia földtehermentesítési papirjai a bécsi nemzeti banknál voltak a megboldogúlt elnök által elzálogosítva, és pedig nem az akadémia, hanem a dicsült gróf nevére. E papirok most fölmondattak. Az akadémia kifizette ugyan a kölcsönösszeget, mely azon papirokra adatott, mindazáltal a bank csak úgy hajlandó e papirokat az akadémiának visszaszolgáltatni, vagy az azokra adott kölcsönt prolongálni, ha e tudományos testület tulajdonosi jogát azokhoz a nm. m. k. Helytartótanács bizonyítja. A nm. m. k. Helytartótanács fölkéretni határoztatott, hogy az osztrák nemzeti bankhoz teendő átiratában méltóztassék bizonyítni az akadémia tulajdonosi jogát az érintett földtehermentesítési papirokhoz, egyszersmind tudatván e bankkal, hogy az akadémia megboldogúlt elnöke volt fölhatalmazva e papirok elzálogosítására; s ugyanazon papirok alapján újabb kölcsön eszközlésére, illetőleg az előbbi kölcsön megújítására és meghosszabbítására, az igazgatói tanács által, a mely alapszabályilag az akadémia vagyonait kezeli, jelenleg az akadémia másodelnöke, báró
Eötvös József
Eötvös József
úr maga van fölhatalmazva.” (Ugyanott 9–10.)
szerencsém van kivonatban áttenni.  
  Maradván tisztelettel  
 
Pest
Budapest
, febr. 9. 1866.  
  alázatos szolgája  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  titoknok  
 

Megjegyzések:

Tóth Lőrinc
Tóth Lőrinc
(1814–1903): író, költő, kritikus, jogtudós, a Magyar Tudós Társaságnak 1836-tól levelező, az akadémiának 1858-tól rendes tagja, ügyésze és pénztárosa. 1865–1868: országgyűlési képviselő, 1869-től a semmisítőszék, majd a Kúria bírája, 1883–1894: tanácselnöke. Számos jogtudományi mű szerzője. A XVI. kötet 1 AJ- és 1 (elveszett) Tóth Lőrinc-, a XVIII. és kötetünk 2-2 hozzá írt AJ-levelet tartalmaz.