Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ÓVÁRY LIPÓTNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1866. február 14.
 
  Tisztelt Hazafi!  
  Nehogy úgy járjak, mint a múlt évben, midőn t. i. eredményre várva – mely nem tőlem függött – még azzal is elkéstem, hogy becses küldeménye vételéről tudósitsam: sietek most előleg is tudatni, hogy levele (febr. 8-ról 1866.) és küldeménye megérkezett.  
  Annyit positive irhatok, hogy a M. Akadémiának épen nincs szándéka felhagyni a Nápolyi okmányok kiadásával, s a történelmi bizottság híven készíti azokat sajtó alá:
n
Jegyzet
a M. Akadémiának épen nincs szándéka felhagyni a Nápolyi okmányok kiadásával, s a történelmi bizottság híven készíti azokat sajtó alá
– Vesd össze „Óváry Lipót honfitársunk Nápolyban gondoskodik hazánkat illető oklevelek szerzéséről” (Titoknoki jelentés az Akadémia 1864-65. évi munkálkodásáról ( AJÖM XIV. 122. ); „Nápolyban, e fontos lelőhelyén a hazánkat illető írott emlékeknek mind az Árpádi mind a Vegyes korra nézve, – Óváry Lipót hazánkfia gondoskodik másolatokról, a Bizottság útmutatása szerint. Habár e munka, különböző akadályok miatt, nem haladhat gyorsan: már is érdekes oklevelek jöttek mutatványul, az
I. Károly
Károly, I.
és
V. István
István, V.
közti családi és politikai szövetségre, nemkülönben Durazzo László ellenkirályra vonatkozók.
Óváry
Óváry Lipót
úr most kirekesztőleg
I.
Károly, I.
és
II. Károly
Károly, II.
nápolyi királyok okmányai másolataival foglalkozik, melyek kimeritése után
Johanna
Johanna, II.
és Durazzo László okiratait veendi műbe.” (Függelék a főtitkári jelentéshez. Ugyanott 132.)
AJ
Arany János
1865. máj. 13-én
Toldy
Toldy Ferenc
nak és
Rómer Flóris
Rómer Flóris Ferenc
nak, a kézirattár őrének írt „
Óvári Lipót
Óváry Lipót
olaszországi levéltári kutatómunkája és másolásai segélyezése ügyében” (ugyanott 665.); 1865. okt. 3-án a történelmi bizottságnak az Óváry-féle másolásról (ugyanott 669.); 1867. febr. 23-án
Óváry
Óváry Lipót
nak egy nápolyi könyvtárban található régi magyarországi térkép lemásolásáról (ugyanott 215–216.); 1867. márc. 1-jén
Toldy
Toldy Ferenc
nak a nápolyi királyi levéltárral való csereviszonyról (ugyanott 683.); 1870. szept. 29-én ismét neki
Óváry
Óváry Lipót
újabb oklevélmásolatainak megérkezéséről (ugyanott 715.)
de más részről nem vagyok bizonyos benne, vajon e bizottság a jelen évre kap-e oly budgetet, hogy egész erővel munkálhasson. Az Akadémia költségvetése sincs még ez évre megállapítva: február végéig, remélem, ez meglesz, de már is beszélgetik, hogy az Igazgató Tanács redu
[szerkesztői feloldás]
c
tiókat fog tenni, miután az tűnt ki, hogy az építkezés nagy terheket rótt az Akadémiára.
n
Jegyzet
az építkezés nagy terheket rótt az Akadémiára
– „Az építőbizottság
[szerkesztői feloldás]
Friedrich August
Stüler
Stüler, Friedrich August
terve mellett dönt,
[szerkesztői feloldás]
...
s tervének egyszerűsítése után 1862 április első napjaiban megkezdik a palota építését.” – „Végeredményében a palota alapjára befolyt összeg az időközi kamatokkal s a telekcserével járó nyereséggel együtt 1865-ben 672.398 frt 8 krra rúgott.” – „A heti ülésteremben az első ülést 1865
[szerkesztői feloldás]
.
ápr. 24-én tartották meg. A palotát belső gipsz-díszitésének befejeztével ugyanez évben a decz. 7-én megtartott nagygyűlés keretében avatták föl.
[szerkesztői feloldás]
...
Pótolni és kiegészíteni való még azután is sok akadt a palotában s Ybl Miklós és Szkalnitzky Antal építészek csak 1868 tavaszán nyujtják be az építésre vonatkozó végső elszámolást.
[szerkesztői feloldás]
...
Belső berendezésével és díszítésével együtt az Akadémia palotája kerek számban 800.000 frtba, a bérházzal együtt közel egy millió forintba került s csak a mire az Akadémia 1881-ben működése 50 éves jubileumának megülésére készült, sikerült a palotát terhelő adósságokat leróni.” Divald 1917. 12, 16–17, 19–20. Vesd össze Hajnóczy 1988.
– Én minden esetre közleni fogom ön becses sorai tartalmát az Akadémiával, valamint a tört. bizottság eladója
Toldy Ferencz
Toldy Ferenc
urral
n
Jegyzet
Toldy Ferencz
Toldy Ferenc
urral
Toldy Ferenc
Toldy Ferenc
(1805–1875): 1835 és 1860 között a Magyar Tudós Társaság titkára, 1841-től a Kisfaludy Társaság igazgatója, 1860-tól másodelnöke, 1850-től az esztétika és az egyetemes irodalomtörténet magán-, 1861-től rendes tanára. A XV. kötet 4 AJ- és 5 Toldy-levelet ad közre, aXVI. 1 AJ- és 2 Toldy-levelet tartalmaz.A XVII. kötet 6 AJ–tól és 6 Toldytól való levelet közöl, a XVIII.-ban 2 AJ-tól, ebben pedig 12 AJ-tól és 5 Toldytól való levél szerepel (az utóbbiak közül 1 elveszett).
is, és rajta leszek, hogy a kölcsönös számadással tisztába jöhessünk: de ez a procedura is olyan, hogy nem történik hamar. Az illető bizottság
csakminden
Szerkesztői feloldás: csak minden
hóban egyszer űl össze; a történelmi osztálynak sincs űlése márcz. 5-ig: becses levele tartalmát csak ekkor terjeszthetem elő; a bizottság előadójával azonban addig is bes
z
Beszúrás
élhetek
[törölt]
« , »
s legelső alkalommal fogok.
n
Jegyzet
a bizottság előadójával azonban addig is beszélhetek
[törölt]
« , »
s legelső alkalommal fogok
– Vesd össze
AJ
Arany János
1866. febr. 16-án
Toldy Ferenc
Toldy Ferenc
hez írt levelével, amely a Regeszta szerint „több ajándékról” szól ( AJÖM XIV. 675. ).
 
  Azon intézeteknek, melylyekkel az Akadémia csereviszonyban áll, a vevény, illetőleg köszönő levél, csak akkor küldetik el, mikor a Magyar Akadémia részéröl hozzájok szintén könyvek expediáltatnak;
n
Jegyzet
expediáltatnak
– küldetnek ki (lat.)
a mi költség kimélés tekintetéből, csak ritkábban és nagyobb csomagokban történik. Egyes ajándékozoknak, nevökre czímezve, mindig küldetik köszönő levél innen; nem rögtön az sem, hanem miután a könyv a havonkint egyszer történni szokott összes űlésen be lőn jelentve. – Jövő összes űlésben sürgetni fogom a határozatot, hogy a palota megnyitási emlék érem azon intézeteknek megküldessék, melyekkel az Akadémia csereviszonyban áll. – Több példány ez aligha lehet, mert az Akadémia nem rendelkezik annyi fölösleggel, miután már ezreket osztott szét alapitói között.  
  Fogadja, igen tisztelt Hazafi, öszinte üdvözlésemet a távolban, s ne vonja meg tőlem ezután se bizalmát.  
 
Pest
Budapest
, febr. 14. 1866.  
  igaz tisztelője  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Óváry Lipót (1833–1919): történész, levéltáros. Az 1850-es években aDélibáb munkatársa és az Aradi Hiradó szerkesztője; Olaszországba való kivándorlása után 1860–1861-ben
Garibaldi
Giuseppe Garibaldi
tisztjeként harcolt, 1861-től 1876-ig Nápolyban élt és az olasz–magyar történeti kapcsolatokkal foglalkozott. Hazatérve jelentős szerepe volt az Országos Levéltár újjászervezésében. E korból való fő munkái: Nápolyi történelmi kutatások (1874), Kutatások a nápolyi Farnese-levéltárban ( Száz 1877 ), Nápolyi Anjou-kori kutatások (1879), III. Pál pápa és Farnese Sándor bibornok Magyarországra vonatkozó diplomaciai levelezései (1535–1549) (1879), Regesták a Magyar Tud. Akadémia levéltárában létező és Olaszországban másolt magyar történelmi vonatkozású oklevelekről (1888), A modenai és mantuai levéltári kutatásokról ( Száz 1889 ).