Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1866. február 23.
 
  Kedves barátom!  
  Nagyon sajnálom: hogy szegény nőmmel, fájdalmasan-érdekes leveledet nem közölhetem. Most elöször történik, de nem lehet máskép; a multkor elvetett szavaimra vonatkozó passzusa miatt el kell titkolnom.
n
Jegyzet
a multkor elvetett szavaimra vonatkozó passzusa miatt el kell titkolnom
Tompa
Tompa Mihály
ezt írta 1866. jan. 24-i levelében (2034.): „akartam én is irni hozzád; szólni bizonyos véletlen, vagy fájdalom igen is vélhető esetről”, azaz saját várható haláláról.
Azt az iszonyú gondolatot mindennap olvassuk mi egymás szemeiből, de nem szólunk; , tudja
[törölt]
« : »
hogy én tudom: mit gondol ; én is tudom, hogy tudja: mit gondolok én; de hallgatunk. Maholnap éve lesz: hogy kedvesünket a földbe tettük,
n
Jegyzet
Maholnap 10 éve lesz: hogy kedvesünket a földbe tettük
– Tompáék fia,
Géza
Tompa Géza
1857. okt. 23-án halt meg. Lásd
Tompa
Tompa Mihály
1857. okt. 24-én
AJ
Arany János
-hoz írt levelét ( AJÖM XVII. 942. 109. ).
azóta nem beszéltünk róla, nem emlegettük őt, nevét se mondtuk ki soha. Tán elfeledtük? Oh dehogy, dehogy! Te, ki leveledet csak az ő pecsétjével zárod le:
n
Jegyzet
Te, ki leveledet csak az ő pecsétjével zárod le
Arany Juliska
Arany Juliska
pecsétjével.
AJ
Arany János
későbbi, 1866. máj. 2-i levelére (2042.) – utólag beragasztott lapon – ezt írta: „Az ő pecsétjével zártam le e levelet!” Az itt megválaszolt levélen viszont
Tompa
Tompa Mihály
is felismerte
Juliska
Arany Juliska
pecsétjét.
értesz minket.  
  Tehát így vagyunk kedves barátom!  
  Én hónapok óta, a javulás, fordulat s könnyebbűlés legkevesebb jele nélkül szenvedek. Mellem, hátam fáj; lábaim elromlottak; iszonyú szivdobogás és mell-lüktetés gyötör f
o
Beszúrás
jtó, fulasztó légzéssel. Hallatlan gyengeséggel pokoli izgatottság párosúl; amaz pihenni, ez mozogni késztet s mindkettő lehetlenné válik a másik miatt. Elsoványodtam, váz vagyok. Ez a kéz, mellyel én nehány év elött egy-egy játék kártyát egyszerre szakasztottam ketté: nagy reszketéssel emeli fel a gyógyszeres kanalat. Olvasni, írni, kártyázni, söt a mások felolvasását hallgatni is képtelen vagyok. Mit gondolsz: én kertészkedjem? egy kapavágás a földbe, egy szeg beütése a falba, oly iszonyú izgatottságot, sziv és melllüktetést hozna el: hogy tán öszve kellene rogynom. Aztán hónapok óta nem hagytam el a szobát. Látszik, hogy nem is gyanítjátok: mennyire el vagyok jutva. Nem tudok se éjjel, se nappal hová, mivé lenni. Martalékül
 [!]
[sic!]
vagyok verve a szenvedésnek, magánynak
[törölt]
« , »
s gyilkoló gondolataimnak.  
  Ime jön a tavasz, messze van még, de már közelít, azután a nyár is megérkezik. Ha erőm addig tartana: valami fördőbe kellene mennem; de módom nincs; ez a mult nehány hónap tönkre tett, e mostani jövedelmetlen időben. Egy hang azt mondja: végy fel pénzt vagy add el tenyérnyi vagyonkádat! Az egésség s élet az első! a masik hang azt sugja: ne tedd! Adóssággal nehezítened különben is nyomorult s iszonyú helyzetét a hátramaradónak
[törölt]
« ; »
,
Beszúrás
vagy hátramaradóknak? Igen, maradóknak: mert ez a szegény leány
Irén
Lévay Irén
is, egészen a mi leányunk lett;
n
Jegyzet
mert ez a szegény leány
Irén
Lévay Irén
is, egészen a mi leányunk lett
Tompáné
Tompa Mihályné Soldos Emília
unokahúga, Lévay Irén ( TMLev II. 390.); „családom nem nagy – magam-, nőm- s fogadott leányomból áll” – írja
Tompa
Tompa Mihály
Gyulai
Gyulai Pál
nak (1866. márc. 2. TMLev II. 100.).
nincs hová vonúlnia; anyja Rimaszombatban koszt-adással tengeti életét, az az tengetné, ha volna kosztosa. Szeretjük, jó leány, szegény gyenge, beteges nőmön sokat segit.  
  Ime kedves barátom! igy vagyok, így vagyunk! minden oldalról inség, lelki s testi nyomor. E hoszszú, iszonyú küzdésben kifáradtam, leverettem; elféleműlt, csügged a remény is bennem. Csak a vég, a vég! ez az én ohajtásom.  
  Látod, meg eddig folyvást magammal foglalkoztam, pedig nehéz, fárasztó, betegit az ilyen kiömlés. Nem azért: mint ha nem érezném teljesen a ti fájdalmatokat is, jó földbe hull ide könyetek.  
  A kedves komámasszony csakugyan részletesen irt a gyászos esetről; a részletek szomorúak s meglepők!
n
Jegyzet
a részletek szomorúak s meglepők!
– Ez a levél nem maradt fenn. Lásd
Arany László
Arany László
visszaemlékezését
AJ
Arany János
1866. febr. 18-án
Tompá
Tompa Mihály
hoz írt levelének (2039.) jegyzetében.
Mily erős, magasztos lélek egy gyerek-nőben! A vers, ama nagy perczet lesve el:, igen szép, szebb alig lehetne, es igaz, és megrenditő. Kiviszem okosan hogy ezt szegény nöm is olvassa. Istenem, mily szomoru functiója a költö-apának! Bizony kedves barátom igazad van! bármint tele legyünk világi bölcseséggel vagy cynismussal: a nagy, borzasztó pillanatokban, arra, a jobb felé fordul a lélek s a gondolat.  
  Sokat beszélünk rólatok: a mit most ábrándjainkról érintesz: régen beszéd tárgya már köztünk. egy-egy titoknoki jelentésedet látva a lapokban, megdöbbenek.
n
Jegyzet
egy-egy titoknoki jelentésedet látva a lapokban, megdöbbenek
PN 1866. jan. 12. ; PN 1866. febr. 15. ; VU 1866. 7. sz. febr. 18. 80.
Mit csinálnak szegények? Hogy lesznek már most? Egyikünk egyet, másikunk mást mond. Most már nem mennek le, mert….. De most méginkább lemennek, mert…. sat, sat  
  Mily élet és sors! egymásról szenvedéseinknél s nyomorainknál fogva kell s lehet emlékeznünk! Hová, mivé lett – a kisebbek közül – e folyó évi septemberi találkozás terve?
n
Jegyzet
Hová, mivé lett – a kisebbek közül – e folyó évi septemberi találkozás terve?
Tompa
Tompa Mihály
1865 szeptemberében látogatta meg
AJ
Arany János
-t
Pest
Budapest
en, ekkor tervezték az egy évvel későbbi újabb találkozást: „De azért emlékezzetek sept. 13ára.” (
Tompa
Tompa Mihály
AJ
Arany János
nak, 1865. szept. 27. AJÖM XVIII. 2005. 636. ); „Hanem azért állunk elébe a sept. 13.-ának (ha még akkor itt leszünk)” (
AJ
Arany János
Tompá
Tompa Mihály
nak, 1865. okt. 2. Ugyanott 2006. 637. ).
Mily változás azóta? Mily változás lehet akkorra? De elég!  
 
László
Arany László
fiatokról sohsem írtok. Képzelem neki is mily kin lehet most a száraz tanok studírozása!
n
Jegyzet
Képzelem neki is mily kin lehet most a száraz tanok studírozása!
Arany László
Arany László
(1844–1898): a XVI. kötet egy (elveszett) Arany László-, a XVII. egy AJtöredéket és két (elveszett) Arany László-levelet, kötetünk 8 AJ-töredéket, 1 elveszett AJ-levelet és 3 (elveszett) Arany László-levelet tartalmaz. 1861 és 1865 között végezte a jogot Budapesten.
AJ
Arany János
Tompá
Tompa Mihály
nak, 2066. 1866. nov. 14.: „
Laczi
Arany László
october 21-én graduáltatott juris utriusque doctorrá
[szerkesztői feloldás]
mindkét jog doktorává
.
[szerkesztői feloldás]
...
Most már csak a prókátori censura
[szerkesztői feloldás]
ügyvédi vizsga
van hátra, melyért még egy évig praktizálnia kell.” A XVII. kötet 1 AJ- és 2 tőle való (elveszett) levelet, ez a kötet 9 AJ- (melyekből 1 elveszett, a többi töredék) és 3 tőle való (elveszett) levelet tartalmaz.
 
  Bezárom én is levelemet. Kifáradtam megirásában. Lelkem tele gyűlt nehéz fájdalommal. Mikor és hogyan lesz ennek vége?  
  Isten áldjon meg benneteket kedves, szerencsétlen barátim. Szivemből ölellek mindnyájatokat  
  Hanva, febr 23. 1866.  
  igaz híved  
 
Miska
Tompa Mihály
 
 

Megjegyzések:

Válasz
AJ
Arany János
1866. febr. 18-i levelére (2039.))