Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOMPA MIHÁLYNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1866. május 2.
 
  Kedves barátom,  
  Csak nehány sort írok, azt is félve, mert nem tudom, hogyan fogadod.
Pest
Budapest
re küldött leveleidből, baráti körben, emlegetés történvén, hogy orvoshoz, vagy fürdőre kivánkozol menni, de anyagi akadályok nehezitik e szándékod kivitelét:
n
Jegyzet
anyagi akadályok nehezitik e szándékod kivitelét
– Vesd össze
Tompa
Tompa Mihály
Pákh Albert
Pákh Albert
nek írt, 1866. márc. 28-ilevelével: „Életem, egésségem van kockán; egy év óta temérdeket költöttem az orvoslásra; még a jövő nyarát is valami fördőben kell töltenem, ide pénz kell, ami nincs, minek pedig lenni kell!” ( TMLev II. 112.)
e körűlmény, a leggyöngédebb kimélettel s a nyilvánosság lehető kizárása mellett, felfordúlt az irói segélyegylet tegnapi választmányi űlésében,
n
Jegyzet
felfordúlt az irói segélyegylet tegnapi választmányi űlésében
– Ennek eredményét lásd
Tompa
Tompa Mihály
1866. máj. 9-én
Gyulai
Gyulai Pál
nak, a Magyar Írók Segélyegylete titkárának írt levelében: „Nagyon megörűltem levelednek, melyből több vigasztaló dolgot értettem meg, nevezetesen: a Segély-egylet olyatén állását, melynél fogva rögtön segithet azokon, kik nyomorúságba estek.
[szerkesztői feloldás]
...
Jól esett továbbá tapasztalnom, a személyem iránti szíves részvétet mely nyilatkozott s a nélkül: hogy zörgettem volna. De nem volt szükség egy másod-perczre sem, átlátnom s éreznem: hogy a szíves és nemes ajánlat, részemről elfogadhatlan.
[szerkesztői feloldás]
...
Azonban van középut, melyen járván: rajtam is segítve leend, az egylet se rövidűl. Kamatos kölcsön; ezt elfogadom. Idezárok nevem aláirásával egy albát
[szerkesztői feloldás]
biankó kötelezvényt, lat.
, töltsétek be annak rende szerént, ugy mint más idegen kölcsönzőnek szokás, hogy felvettem 200 forintot az egylettől s kamatját pontosan fizetem. Igy elfogadom s meg is köszönöm a pénzt.
[szerkesztői feloldás]
...
Jelentsd ki az Egylet e dologba befolyó kezelő tagjainak, különösen nagyérdemü elnöke- B.
Eötvös József
Eötvös József
nek igaz tiszteletemet s köszönetemet.” ( TMLev II. 116–117.) – A kérdés tágabb összefüggéseiről lásd T. Szabó 2008.
s ez a legnagyobb készséggel 200 forintot bocsáta rendelkezésedre, akár egyszerűen segélyképen, akár – tetszésed szerinti idő mulva visszafizetendő, kamattalan kölcsönczíme alatt. Véleményem szerint az egylet csak kötelességét teljesíté ez által, hogy bajodban önkint felkeresett, és pénztára jelenlegi állapota szerint segitni kiván rajtad. Mihelyt útasító leveled veszem: azonnal én fogom a pénzt hozzád, minden hívatalosság mellőzésével, elküldeni, vagy ha csakugyan Bécsbe (s remélem,
Pest
Budapest
en keresztűl
[törölt]
« , »
)
Beszúrás
méssz, itt, személyesen kézbesítni.  
  Kis unokámról most veszek tudósítást, nagyon beteg volt fogzással. Nőm gyengélkedik, de csak fel van, mert azt mondja dolgoznia kell: engem pedig tavaszkezdet, azaz már februar óta rheuma gyötör, mely úgy látszik permanens akar lenni, s a mi roszabb, most a fejembe vette magát s hét nap óta kegyetlen főfájásom van:
n
Jegyzet
hét nap óta kegyetlen főfájásom van
AJ
Arany János
betegségeiről lásd
Tompá
Tompa Mihály
hoz 1866. febr. 18-án írt levele (2039.) jegyzetét.
de azért húznom kell az akadémia igáját, mert édes az, és gyönyörséges.
n
Jegyzet
de azért húznom kell az akadémia igáját, mert édes az, és gyönyörséges
– Vesd össze „Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.” Mt 11:30
 
  Csókollak lelkeim! áldjon meg a jó isten mielőbb visszatérő egészséggel.  
 
Pest
Budapest
, máj. 2. 1866  
  igaz híved  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  Nota Bene
Eötvös
Eötvös József
és még egy pár jó emberen kivűl nem tud azon dologról senki semmit. –  
 

Megjegyzések:

Válasz
Tompa
Tompa Mihály
1866. febr. 23-i levelére (2040.)