Aranysárkány fejléc kép
 
SZABÓ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK Kolozsvár junius 23. 1866.  
  Kedves barátom!  
  Ezennel küldöm vissza a
Podhradczky
Podhradczky József
értekezését véleményemmel együtt; lehetett volna még többet is mondanom rá, de azt hiszem ennyi is elég, sőt talán ez is sok.
n
Jegyzet
Ezennel küldöm vissza a
Podhradczky
Podhradczky József
értekezését véleményemmel együtt; lehetett volna még többet is mondanom rá, de azt hiszem ennyi is elég, sőt talán ez is sok
Podhradczky József (1795–1870) történész, 1834-től az akadémia levelező, 1858-tól rendes tagja. Tanulmányának címe: Magyarország veszedelmének okozói a Lechparton 995-ben aug. 10-én. (Titoknoki jelentés 1866-ról. AJÖM XIV. 206. ). A másik bíráló Wenczel Gusztáv volt (lásd
AJ
Arany János
1869. jan. 23-ánhozzá írt levelét, ugyanott 307–308. ).
Szabó Károly
Szabó Károly
megfogalmazása ki nem mondott elutasító véleményét tükrözi; az értekezés nem jelent meg az Akadémiai Értesítőben. –
Podhradczky
Podhradczky József
másik, szkíta tárgyú tanulmányáról korábban
Hunfalvy Pál
Hunfalvy Pál
(ugyanott 669. ) és
Budenz
Budenz József
(ugyanott 673. ) írt kritikát;
AJ
Arany János
1866. febr. 22-én értesítette a szerzőt, hogy munkáját nem fogadták el kiadásra (ugyanott 675. ).
 
  E hivatalos kötelesség teljesitése után egy hivatalos kérelemmel terhellek. Légy szives megrendelni az Akadémia könyvárusának
 [!]
[sic!]
, hogy
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
Muzeumunk részére a régtől fogva elmaradt Akadémiai nyomtatványokat küldje meg; nekünk az Akadémiá
tól
Beszúrás
még az 1864-dik évi nyomtatványok sem jöttek meg teljesen, 1865-
[törölt]
« vagy 1866 »
b
[törölt]
« ó »
ő
Beszúrás
l alig egy két füzet, 1866-ról semmi. – Magamnak olykor olykor jőnek egyes füzetek, de a Muzeum egy év óta, – de talán már több ideje is lehet, – nem kap semmit.
n
Jegyzet Az
„egy hivatalos kérelemmel terhellek
[szerkesztői feloldás]
1866-ról semmi” és az „egy év óta,
[szerkesztői feloldás]
több ideje is lehet”
sorok vörös ceruzával aláhúzva.
 
  E hivatalos eligazitandók lerovása után hiszem szivesen veszed tőlem, ha néhány nem hivatalos sorral tudósitlak magam és családom mint létéről.  
  Nőm és 4 gyermekem mind türhető egészségben sőt mondhatom holmi csekély változásokat leszámitva jól vannak; magamnak azt sem tudnám megmondani, mikor volt valami csekély bajom; de annál több a dolgom, terhem, gondom és aggodalmam, ugy hogy biz én nem csudálom, ha erősen őszűlök. De még hála Istennek nem érzem közelgetni azt az időpontot, mikor az ember testi ereje s annál fogva
Losonczi Laczi
Losonczy László
bátyánk
n
Jegyzet
Losonczi Laczi
Losonczy László
bátyánk
Losonczy László (1812–1879): költő, 1853-ig Kecskeméten, utána –
AJ
Arany János
és
Szabó Károly
Szabó Károly
kollegájaként – Nagykőrösön tanár. A XVIII. kötet négy levelét tartalmazza (közülük kettő elveszett).
nagyon kedvelt szavát használ
va
Beszúrás
kedélye is napról napra alább száll. Olykor-olykor, ha magánosan mélyen elgondolkozom, magam, családom s mindnyájunk jövője felett, elsötétedik a lelkem, s szeretném, hogy más korban születtem volna, vagy még egy jobb kort megérhetnék. De biztatom magamat, mint a czigány a lovát,
n
Jegyzet
De biztatom magamat, mint a czigány a lovát
– Vesd össze „Irodalomról beszélni is restelek, miután kikoptam belőle. Úgy van az ember ezzel is, mint czigány lova a koplalással: midőn beletanulna már, akkor döglik el. Richtig! soha e hasonlat jobban alkalmazva nem volt.”
AJ
Arany János
Mentovich Ferenc
Mentovich Ferenc
nek, 1858. ápr. 25. AJÖM XVII. 1004. 190.
hogy ha a jövő század elejét megérhetem, – ha az Isten ugy akarja mint magam, nem volna benne semmi lehetetlenség, – olyan dolgokat látok, a milyeneket öreg apáink álmokban sem láttak.  
  A legközelebbi jövőbe nem sokat bizok;
n
Jegyzet
A legközelebbi jövőbe nem sokat bizok
– Az 1866. jún. 16-én kirobbant porosz– osztrák háború kimeneteléről és a hazai helyzetre gyakorolt hatásáról, a kiegyezés lehetőségeiről lehet szó.
eddig eleget biztam, mindig csalódtam; megjárnám, ha nagy örömömre most is csalódnom kellene. – Hejh sokat kell még nekünk addig türnünk szenvednünk, míg az ebek harminczadján áteshetünk. Na de nincs olyan hosszú a minek egyszer vége ne volna, gondolom magamban s dúdolom rá kedvencz nótámat: Megvirad még valaha!
n
Jegyzet
Megvirad még valaha!
Terhes Sámuel
Terhes Sámuel
(1783–1863) szerzeménye; lásd Kodály– Gyulai 1952. 116.
 
 
Gyula
Szabó Gyula
fiam most adott exament a II-dik elemi osztályban; tanulni keveset de könnyen és jól tanúl; most 9-dikből 6-dikká vergődött; de erre nem adok annyit, mint arra, hogy testben és lélekben ép, erős, egészséges; vastag nyakú, vas fejű, de jó szívű s a becsűletérzés ki van fejlődve benne; azt hiszem ember lesz belőle.  
  A lányok is járnak iskolába, hol, a mi a mai korban nagy ritkaság, jó irányt vehetnek. Ezekre már az anyjok ügyel, szorosabban mint én
Gyulá
Szabó Gyula
ra; ha valaha életre való ügyes asszonyok és gazdasszonyok lesznek, azaz érdeme és öröme lesz.  
 
Jenő
Szabó Jenő
fiam 14 hónapos, igen vig jó természetű gyerek. Járni azt hiszem a napokban elkezd; beszélni még nem tud. Engem pipa nélkül képzelni sem tud; ha véletlen nem látja a pipát számban, mindjárt csúszik érte s kinál hogy gyujtsak rá.  
  Mind ezeket a nyáron in natura
n
Jegyzet
in natura
– természetben; itt: élőben (lat.)
készültem a nógrádi atyafiaknak
n
Jegyzet
a nógrádi atyafiaknak
– Ez
Szabó Károly
Szabó Károly
feleségének rokonsága
s
Pest
Budapest
en neked is bemutatni: de ha nem lehet, nem lehet. Muzeumunk pénztára oly üres, hogy fizetésem rendes megkapására nem számíthatok; gazdaságunkat
Vásárhely
Marosvásárhely
en az idő tönkre tette, egy pár hónap óta a drágaság nagyon is érezhető; pénze senkinek sincs, s igy nem csuda, hogy nekem sem lehet. Örvendek ha valahogy itthon elzsugoroghatok;
n
Jegyzet
elzsugoroghatok
– Vesd össze „Füstös vityilló áll tehát, vagy ül, / Vagy guggol, összetörped, zsugorog / Sik pusztaságban, mélán, egyedül” (
AJ
Arany János
: Bolond Istók I. ének, 21. vsz.).
legjobb esetben
Idá
Szabó Károlyné
t küldöm ki a két kis lánynyal Nógrádba julius- vagy augustusban; magam itthon maradok a fiúkkal, különben is igen sok sietős végzendőm lévén, miből egy két száz forintot még ebben az irodalmi napszámosságra nézve átkozott rosz világban is behozhatok  
  Ha e szerint az idén
Pest
Budapest
en aligha láthatlak is, majd találkozunk jövőben; akkorra tán csak nálunk is sűrűbb lesz a bankó s jobb kedve lesz az embernek a pesti életet megtekinteni, melyben most minden diaetai kínlódásával nem sok gyönyörüséget találok.  
 
Idá
Szabó Károlyné
val együtt magadat s Kedves nődet a legszivesebben köszöntve s minden jót kivánva maradok  
  régi jó barátod  
 
Szabó Károly
Szabó Károly
mk  
 

Megjegyzések:

Válasz
AJ
Arany János
1866. jún. 9-i levelére ( AJÖM XIV. 677. Regeszta ), amelyben
AJ
Arany János
Podhradczky József rendes tagnak az Akadémia 1866. június 4-i ülésén bemutatott, Magyarország veszedelmének okozói... című értekezésének bírálatát s annak megítélését kérte, hogy méltónak tartja-e a dolgozatnak az Akadémia Értesitőjében történő megjelenését.
Szabó Károly
Szabó Károly
(1824–1890): lásd AJÖM XV. 894. és XVI. 1197. A nagykőrősi gimnáziumban 1855-től 1860 február végéig tanított görögöt, utána Kolozsvárt az Erdélyi Múzeum Egylet könyvtárosa lett. Ebből az időszakból egy hozzá írt AJ-levél, tőle pedig két levél maradt fenn.
Szilágyi Sándor
Szilágyi Sándor
(1827–1899): lásd AJÖM XV. 900. és XVI. 1208. A XV. kötetben 13 hozzá írt AJ- és 3 tőle való levél található (1, illetve 10 elveszett levélről tudunk); a XVI. kötet 1-1 levelet tartalmaz, a XVII. 1-et, illetve 3-at (közülük 1 elveszett), a XVIII. pedig 4 Szabó Károly-levelet. Kötetünkben 1 AJ- és 8 Szabó Károly-levelet közlünk. Ez utóbbiakban olyan gyakori a szavak egybeírása, hogy ennek jegyzetelése fölösleges és terhes volna.