Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, jul. 5. 1866  
  Kedves öcsém
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
!  
  Bajotoknak kell lenni, hogy mostanában egészen megszüntetted a levelezést velem. Azt ugyan vettem észre, hogy
Laczi
Arany László
nak irogattál némi dolgok eligazítása végett:
n
Jegyzet
Laczi
Arany László
nak irogattál némi dolgok eligazítása végett
– Ezeket a leveleket nem ismerjük.
de csak is a legszorosabb tárgyiasság határi közt maradva.
Kálmán
Széll Kálmán
is jó ideje hogy nem ir: bizonyosan újabb kellemetlenség akadt, miről jobbnak vélitek – hallgatni.
n
Jegyzet
Kálmán is jó ideje hogy nem ir: bizonyosan újabb kellemetlenség akadt, miről jobbnak vélitek – hallgatni
Széll Kálmán
Széll Kálmán
levelei, amelyek elsősorban
Piroska
Széll Piroska
állapotára, gondozására, nevelésére vonatkozhattak, nem maradtak fenn. Lásd erről bővebben Korompay 2008.
 
  Egyébiránt, való az, hogy ily czudar telegrammos világban inkább fülel, hallgatózik az ember, mintsem hogy igen közlékeny legyen. Nagy időknek megyünk elébe: valóságos özönviz korszak.
n
Jegyzet
Nagy időknek megyünk elébe: valóságos özönviz korszak
– Az 1866 júniusában kirobbant porosz–osztrák háború döntő ütközetére júl. 3-án került sor. Königgrätznél az osztrák haderő súlyos vereséget szenvedett. A Habsburg Birodalom sorsa és így a magyar politikusok és az uralkodó között több hónapja tartó kiegyezési tárgyalások kimenetele bizonytalanná vált. E nap történelmi jelentőségének mindenki tudatában volt, de a politikai változások iránya nem látszott tisztán.
Mi lesz a vége? mi különösen ránk magyarokra? a ki megéri, majd meglátja.  
  Itt oly feszűltségben vannak az emberek, hogy már nem elég kétszer napjában – reggel és estve – kapni újságot: mihelyt egy telegramm jő, nyomják és viszi a hordár szét az utczán, árulja. De persze, ezek is csak símitva jelentik a dolgot. Legközelebbi, hogy a fővezért letették (ki szájmonda szerint dicsően fejbe is lőtte volna magát)
n
Jegyzet
Legközelebbi, hogy a fővezért letették (ki szájmonda szerint dicsően fejbe is lőtte volna magát)
Benedek Lajos táborszernagyot (1804–1881), aki az 1866. évi porosz–osztrák háborúban az osztrák császári csapatok főparancsnoka volt, a vereség után leváltották és haditörvényszék elé állították. A vizsgálat megszűnte után visszavonultan élt.
– de hisz ezt már, a mire levelemet kapod, újságból fogod olvasni. – Semmi haszon benne, levélben ujságolni akarni.  
  Hanem egy „Cicero pro domo sua”
n
Jegyzet
„Cicero pro domo sua”
– „Cicero a saját háza (azaz saját maga) érdekében”; itt: ’engem érintő’ (lat.)
tárgyra kell térnem.
Kálmán
Széll Kálmán
, ezelőtt valami egy hónappal azt irta volt nekem, hogy a
Geyer
Geyer Rudolf
hátraléka 10-12 nap alatt itt lesz. Azóta várom. Azt hittem, tudja mi az emberség és megfizet önkint. Mikor a mult alkalommal fizetett, maga is azt kérte, hogy június feléig várjunk. Megtörtént, junius eljött, el is mult a nélkül, hogy fizetne. Az ember van iránta annyi szivességgel, hogy félévig vár, s még pénze kamatját is elveszíti: pedig fülét sem mozditja. Elhiszem én, hogy nincs valami eldoradói bőséggel párosult drágaság: de
még is
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: mégis
, hogy az a vidék volna legszenvedőbb állapotban, nem lehet mondani. Azért, miután tetszett neki juliust is bevárni: most már nem tágitok attól: fizessen három angáriát.
n
Jegyzet
angáriát
– évnegyedre járó bért (ol.)
Ha nem fizet: akkor, kérlek, intsd meg és azután vedd foganatba mindazon lépéseket, melyeket a té
l
Beszúrás
en irtál volt.
n
Jegyzet
vedd foganatba mindazon lépéseket, melyeket a télen irtál volt
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
AJ
Arany János
nak, 2031. 1866. jan. 6.: „Mire én ugy nyilatkoztam, hogy a most beállott évnegyed illetményére Martius közepénél tovább semmi esetre sem várhatunk. A mint azt csakugyan nem is fogjuk tenni. Igen jó, sőt szükséges lesz azonban, ha bátyám engem, Martius elején, egy pár sorban, – melyben megemlítendő lesz, hogy a pénzre mulhatlan szüksége van, megsürget az évnegyedi illetmény behajtására. Nehogy azt higyje
G
Szerkesztői feloldás:
Geyer
Geyer Rudolf
, hogy jó kedvünkből zaklatjuk őt. Ugyanakkor én, valószinüleg, a bérlet megszüntetését is követelendem.”
Valóban nem szeretném, hogy engedékenységemért megcsaljon s rá még ki is nevessen az az úr.  
  Szükségem volna pedig, és nagyon számitottam e pénzre azért, mert szándékom volna magyar földhitel papirokat venni, mihelyt czélszerűnek látom. Ez, végre is annyira biztos, a mennyire ilynemű intézet biztos lehet. Készpénzt az ellenség sem foglalhat el sokat tőle, mert a mint kapja, ki is adja. S valamikor csak elvonúl e förgete
g
Beszúrás
, s az a betáblázott 3-szoros érték mindig nyom valamit.
n
Jegyzet
az a betáblázott 3-szoros érték mindig nyom valamit
– betáblázás: pénzbeli követelés jelzálogi biztosítéka az ingatlanvagyonon a törvényhatóság ún. betáblázási könyveiben
Nagyon szépen kérlek tehát, hogy sürgesd be
G-
Szerkesztői feloldás:
Geyer
Geyer Rudolf
től azt a nehány forintot. A határigazításról stb. most nem is merek irni.  
 
Laczi
Arany László
miatt valóban sokat aggódtam, hogy daczára a kétszeri fölmentésnek most ágyu elébe jut;
n
Jegyzet
Laczi
Arany László
miatt valóban sokat aggódtam, hogy daczára a kétszeri fölmentésnek most ágyu elébe jut
AJ
Arany János
-t a porosz–francia háború aggasztotta. Vesd össze
AJ
Arany János
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 2081. 1867. jan. 5.: „Most hát, édes öcsém, a legrövidebb idő alatt bizonyítvány kellene arról, hogy tavaly és harmad éve reclamáltunk és
Laczi
Arany László
t fölmentették.
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
magyarázata szerint
Arany László
Arany László
„már előbbeni korosztálya két első évében, születése és illetékessége helyén,
N.-Szalontá
Nagyszalonta
n, tanulói minőségénél fogva, a katonai kötelezettség alól fölmentetett”. AJÉ 171.
vélve hogy minden exceptio
n
Jegyzet
exceptio
– kivétel (lat.)
meg lesz szüntetve. De, hála istennek, még ez úttal nincs. Talán mire az idén 3-ik sorozás lenne: addig fordul a veszedelem jobbra vagy balra. Szóval: qui habet tempus, habet vitam.”
n
Jegyzet
qui habet tempus, habet vitam
– aki időt nyer, életet nyer (lat.)
Egyébaránt mint „államhivatalnok”
n
Jegyzet
mint „államhivatalnok”
Arany László
Arany László
t 1866 augusztusában „nevezték ki fizetéses hivatalnoknak” a Magyar Földhitelintézetnél (
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 2053. 1866. aug. 20.).
fel van szólítva, önkéntes belépésre, hadnagynak. Biztatom váltig.  
  Hanem, mielőtt a világ úgy összezavarodnék, hogy
G-r
Szerkesztői feloldás:
Geyer
Geyer Rudolf
magát nézi tulajdonosnak, s tőlem exequálja
n
Jegyzet
exequálja
– hajtja be (lat.)
a haszonbért; vagy mielőtt a moratoriumot
n
Jegyzet
moratoriumot
– fizetési halasztást (lat.)
megkapná: kérlek hajtasd fedél alá azt a nehány suhogó bankót. Hiába kezdtem látod, egyéb tárgyon levelem, ki rí belőle az önérdek: azért sohse is szépítem, hanem bevégzem azzal, hogy ölelünk benneteket mind közönségesen. Isten áldjon meg!  
  szerető sógorod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTAK Mikrofilmtára B 9101.