Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, aug. 20. 1866.  
  Kedves öcsém!  
  A Geyerféle haszonbéri összeget tegnap hiány nélkül megkaptam; idezárva küldöm a nyugtatványt is,
n
Jegyzet
idezárva küldöm a nyugtatványt is
– „Nyugtatvány. Hétszáz nyolczvanhét forint és 50 krról
o.
Szerkesztői feloldás: osztrák
é.
Szerkesztői feloldás: érték
, mely összeget, mint anthi földem haszonbéréből Geyer Rudolf haszonbérlő által befizetett, s az 1866.ik évi jan–márcz. april– jún., és jul–sept., három évnegyedre engem illető részt, ifj.
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
ügyvéd úrtól mai napon hiány nélkül felvettem.
Pest
Budapest
, aug. 19. 1866.
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
. 787 ft. 50 kr.” NSzAJM 777.
legszívesb köszönetemmel fáradozásidért.  
  Én e fizetést a minap azért sürgettem leginkább, mert rendelkezhető nehány forintomat akkor szerettem volna földhitel zálogjegyekbe fektetni, mikor legolcsóbb volt a papir. De czélomat csak némi részben érhettem el. Magától az intézettől ohajtván venni: mikor a börzén legalantabb állott (
6
Beszúrás
8 ½), nyakrafőre küldöttem ugyan
Laczi
Arany László
t, mint már szakértőt, hogy takarékpénztári letéteményemet adja el: de bizony az intézet sem akkor, sem még nehány napig nem adott papirt, azt mondva, nincsen; pedig talán csak nem akarta vesztegetni, jobb árra speculálván. Csakhamar meg is indult a papirosa fölfelé, s pár nap múlva adott, 72-öért. Hátra voltak még az aranyaim, melyekkel szintén jobb vásárt tehettem volna, ha – merek. Mikor háboru elején az agio
n
Jegyzet
agio
– ázsió, felár, felpénz (ol.). Pénznem, értékpapír névértéke és az ezt meghaladó piaci értéke közötti különbség a névérték százalékában kifejezve.
felszaladt volt 6.70.-ig: akkor kellett volna túladni rajtok; de oly nagy világváltozással szemben még nálam practicusabb ember is gondba esett volna: kiadja-e érczpénzét bárminö papirért a világon. Így az agio hirtelen leesett, és én, mikor már a béke szellője lengedezett, 6.18-on adám tovább; papirt meg már akkor nem vehettem 74-en alól. De még aránylag ez is jó vásár: azért szerettem volna a
Geyer
Geyer Rudolf
tartozását is akkortájban incassálni: most már jó ha 80-on megvehetem a záloglevelet. És igy a
G.
Szerkesztői feloldás:
Geyer
Geyer Rudolf
úr késedelme, a kamat járadékon kivül, itt is vagy 60 ft hátrányt okozott.  
  De csak hogy már megvan. Ha
Jani
Ercsey János
nak a még hiányzót megfizeti: úgy feléről a haszonbéri négy évnek tisztában leszünk vele. Elvegyük-e tőle a másik felét? Én csak a magam nevében szólok.
János
Ercsey János
nak szintén van szava a dologhoz.
n
Jegyzet
Én csak a magam nevében szólok.
János
Ercsey János
nak szintén van szava a dologhoz
– A birtok valamivel több mint kétharmad része
AJ
Arany János
, a többi
Ercsey János
Ercsey János
birtokában volt, az 1500 ft haszonbér is eszerint oszlott meg. Lásd
AJ
Arany János
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek 1864. okt. 30. ( AJÖM XVIII. 1874. 516. )
De én azt hiszem, a magunk érdeke kivánja, hogy ne bántsuk, föltéve hogy ezután pontosabban fizet. Mert félek, hogy a bérletet olcsóbban kell kiadnunk, s ha az ő kárával is, még is ki leszünk téve annak a kellemetlenségnek, hogy őt a hiányzó pótösszegért minden évnegyedben exequáltassuk.
n
Jegyzet
exequáltassuk
– végrehajtassuk (lat.)
És ennek az odiuma
n
Jegyzet
odiuma
– bosszúsága, kellemetlen következménye (lat.)
még nagyobb lesz, mint ha avalóságos haszonbér
é
Beszúrás
rt pereljük be negyedévenkint. Ha tehát te nem rösteled, a minthogy fel is ajánlád, a „gyesznoôkodást”
n
Jegyzet „gyesznoôkodást” – disznólkodást (tájejtés)
vele: akkor legjobb volna meghagyni ugyan nála, de érthetően és nyomatékosan tudtára adni: hogy, ha az illető évnegyed első 14 napja alatt, felszólítás nélkül, be nem viszi az angariát: rögtön idézőt kap. Ez, azt hiszem, segítne a dolgon. Több angáriát összevárni azért sem tanácsos, mert mindig bajosabb tőle bevájni,
n
Jegyzet
bevájni
– behajtani
uti figura docet.
n
Jegyzet uti figura docet – mint az ábra mutatja (lat.)
S a mint a piaczok indúltak: ára is lesz mostanában minden termesztménynek; az a könyörűletességi ok sem forog fenn.  
  Egyébiránt
Kálmán
Széll Kálmán
említette is,
n
Jegyzet
Egyébiránt
Kálmán
Széll Kálmán
említette is
AJ
Arany János
Tompá
Tompa Mihály
nak, 2054. 1866. aug. 20.: „Szegény
Kálmán
Széll Kálmán
unk volt itt. Csak maga jött, nem mervén a kis leányt kitenni az utazás sanyaruságinak, mert nem rég lábadt fel nagy betegségéből.”
hogy
Geyer
Geyer Rudolf
tett már valamit azon föld hasznosítására, a mennyiben oly embert állitott belé, subarenda
n
Jegyzet
subarenda
– újabb haszonbérbe adás (lat.)
vagy mi úton, a ki egy részét feltörette. De gondolom, se az irtás, se az árkolás dolgában semmit se tett
Geyer
Geyer Rudolf
. Jó volna őt alkalmilag erre is sürgetni, a szerződés értelmében. Hallottam, hogy a határjárás sem sikerült: pedig a mérés attól függ. Én ez utóbbit mindég ohajtottam, és ha most
Jani
Ercsey János
is sürgeti: kérlek tete
s
Beszúrás
d meg, mihelyt a határ biztosan
meg van
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: megvan
állapítva. October 1-én
Geyer
Geyer Rudolf
nek újra fizetni kell: abból levonhatod a mérési költséget. Csupán még arra kérlek, hogy a mérnök, legalább nekem, egy példányban, térképecskét is adjon.
n
Jegyzet
a mérnök, legalább nekem, egy példányban térképecskét is adjon
– Ennek címe: Az anthi birtok hozzávetleges Térvázlata ( NSzAJM, 780.)
A határnak idő mulva is kimutatására nagyon szükséges az.  
 
Kálmán
Széll Kálmán
azóta elmondhatta, hogyan talált bennünket, haugyan van ezen mondani való. Megvagyunk a szokott egyhanguságban, melynek annyi öröme sincs mint csak pár évvel ezelőtt. Igy fog ez menni, mindig leebb: mikor aztán egyszer nem mehet leebb. Hozzá szegény nénéd veszödése, örökös cselédtelen állapotban. Én is, is, ohajtanánk egy kis nyugodalmat – majd megkapjuk.  
  Szives meghivásodra, melyet kedves húgom
Lina
Ercsey Sándorné Nagy Karolina
is ismételt, hogy töltsünk nehány napot
Szalontá
Nagyszalonta
n, azért nem válaszoltam eddig, mert volt egy kis reményem, hogy tettleg vihetem a választ. De most már nincs arra ez idén kilátás. Egy az, hogy kalendáriumot kell szerkesztenem, az Akadémiának, s e folyamatban levő munka igényli jelenlétemet;
n
Jegyzet
kalendáriumot kell szerkesztenem, az Akadémiának, s e folyamatban levő munka igényli jelenlétemet
– Az Akadémiai Almanach összeállításáról van szó.
más az, hogy
Laczi
Arany László
nem jöhetne velünk. E hóban nevezték ki fizetéses hivatalnoknak a hitelintézetnél: és így, ha netalán kapna is, a legfőbb mértékben illetlen volna, most kérni szabadságidőt. Pedig őt anyja nehezen hagyná el, e dögfészekben, most, midőn nagyon rebesgetik a cholera hirét,
n
Jegyzet
most, midőn nagyon rebesgetik a cholera hirét
– A PN 1866. szept. 14-i számának Különfélék című rovata szerint
Pest
Budapest
en aug. 25-ig 50-en betegedtek meg kolerában, s közülük 25-en meghaltak.
sőt ha igaz, egyes esetek is fordultak volna már itt elő. Én ugyan remélem, hogy ez idén megmenekszünk tőle, mert az idő már jól elhaladt, meleg sincs s gyümölcs sincs: de jöjön bár mi: az úr kezében vagyunk mindenütt. Legalább mi hárman maradjunk együtt.  
  Politikai s egyéb hírekből mi sem tudunk többet, mint vidéken a lapokból tudhattok; legfölebb az az előnyünk, hogy egy nappal elébb jutunk hozzá. Jót senki sem remél: azok az illető urak se nem tanulnak, se nem felejtenek.
n
Jegyzet
azok az illető urak se nem tanulnak, se nem felejtenek
– A porosz–osztrák háború gyors lezárulása (az előzetes békekötés már júl. 26-án megtörtént) miatt a súlyos osztrák katonai vereség sem hozta el a magyarok által várt fordulatot: az alkotmányosság helyreállítását és a felelős kormány kinevezését.
AJ
Arany János
itt minden bizonnyal a bécsi udvari körök szűklátókörűségére gondolt, amikor egy
Talleyrand
Talleyrand-Périgord, Charles-Maurice de
nak tulajdonított szállóigére utalt: „A Bourbonok semmit sem tanultak, és semmit nem felejtettek.” Ugyanakkor a színfalak mögött éppenaug. 20-án indultak meg a tárgyalások a magyar és osztrák politikusok között Bécsben a kibontakozás lehetséges módozatairól.
Valami nyomorult experimentumra
n
Jegyzet
experimentumra
– kísérletre (lat.)
lehetünk készen, s az örökké tartó „ideiglenegre”. Hanem ez örökkévalóságnak még megérhetjük a végét; ha én nem, te meg. Addig nincs egyéb maxima ennél: „rem tuam custodi, ne auferunt poloni.”
n
Jegyzet
„rem tuam custodi, ne auferunt poloni.”
– „Rem tuam custodi”: „Vigyázzz saját tulajdonodra” (lat.)
Cato
Cato Censorius, Marcus Porcius
: Breves sent. 13.); „ne auferunt poloni” – „hogy el ne hordják a lengyelek” (nem zárható ki a szójáték az intrikus Polonius nevével, hiszen
AJ
Arany János
ekkor fordította a Hamletet). Az antik szállóigére rímelő indokolás feltehetőleg összefügg az1830- és 1863–1864-beli lengyel felkeléskor szervezett magyar gyűjtésekkel és a politikai menekültek támogatásával.
 
  Házépitési terveimmel
Szalontá
Nagyszalonta
n, ez idő szerént föl kellett hagynom. Nincs még benne mód. Pénzem meg már most épenséggel nincs: csak papírom. A télen még arra számítottam, hogy talán még ez öszszel itt hagyhatom
Pest
Budapest
et: de semmi sem ütött ki az én deák calculusom szerint. 4,-5000 ftot r
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
méltem eladandó összes munkáimból: kaptam is volna – ha ki nem üt a háboru. Épen alkudoztam már.
n
Jegyzet
Épen alkudoztam már
Ráth Mór
Ráth Mór
(1829–1903) pesti könyvkereskedővel és könyvkiadóval, aki
AJ
Arany János
műveit 1867-től jelentette meg. Feltehetőleg ezekhez a tárgyalásokhoz kapcsolódik a következő, keltezés nélküli dokumentum: „Másolat. A munka azonnal nyomta
t
Beszúrás
ás alá adatik, úgy hogy november elejéig elkészüljön. Az előfizetési felhivás november közepén a kész munkára küldetik szét. Akárminő eredménye legyen az előfizetési felhívásnak, biztosítok önnek 3000 forintot az első évben, és 500 ftot a 3-ik évben. Ha sikerűl 800 előfizetőt szerezni, fizetek önnek azonnal 4000 forintot. Ha sikerül 1000 előfizetőt szerezni, fizetek önnek azonnal 4500 forintot. Ha sikerűl 1200 előfizetőt szerezni, fizetek önnek azonnal 5000 ftot. Az előfizetések csupán és egyedűl az ön lakásán fogadtatnak el, hogy meg legyen a kellő control. Kötelezem magamat az előfizetési felhivást legalább 2000 példányban nyomatni, és saját költségemen szétküldeni. Ha a mű nyomatása alatt háború ütne ki, az egész operatio jobb időkre fel fog függesztetni. –” MTA Kt K 513/441. Világoszöld fol. 29,2×21,1 cm. 1. szerződéstervezet, 2.
AJ
Arany János
írásával, vörös ceruzával felül is (megfordítva), alul is
Ráth
Ráth Mór
.
Ez nem sikerűlvén, elgondoltam, hogy ha én azt a nehány forint készpénzt beépítem; és azután csupán
Geyer
Geyer Rudolf
re kell támaszkodnom: hogy lesz? – Átalláttam, hogy e mellett még főtt hús sem lenne mindig az asztalon; hogy még várnom kell. Így folyamodtam a záloglevelekhez.  
  Egy módja lett volna a
Szalontá
Nagyszalonta
ra telepűlésnek, mit
Kálmán
Széll Kálmán
ajánlott fel. Menjünk hozzá: ott az üres ház. De tudja isten. Az az üres ház először nem övé; másodszor ha sajátja volna is. Mi, és én és ti, tökéletesen megértenők egymást: hogy ez nem egyéb, mint
Piroska
Széll Piroska
iránti gondoskodás. De atöbbséggel, az egész várossal szembe, én valami lealázót érzettem benne. Nem mondaná
k
Beszúrás
-e, hogy „nyakára” költöztünk? Szólj igazat: tehettük volna-
e
Beszúrás
mi ezt? Most én felhoztam
Kálmán
Széll Kálmán
nak e dolgot, s bár csínján: de láttam, hogy nem esett jól. Pedig, ugy-e, mondok valamit?  
  És így nem maradt fen egyéb, mint várni, – tovább is várni, – legalább egy évet. Fájó szívvel teszem ezt. Ki tudja, mennyi időnk van a várakozásra? S én, ki oly hő vágyakat ápoltam, hogy
Juliská
Arany Juliska
m boldog családi körében élhessem le végnapjaimat, még attól is meg legyek fosztva, hogy mellé temetkezzem?! Hisz’ ez már szerény ohajtás: enynyit sem adna meg a sors!  
  Deh jó lesz bezárnom ez elsavanyodott levelet, azzal, hogy köszönöm mindenkori rokoni szereteted tanujeleit, csak tudnám meghálálni valamivel. Miért nem küldöd fel
Vilmá
Ercsey Vilma
t?
n
Jegyzet
Miért nem küldöd fel
Vilmá
Ercsey Vilma
t?
Ercsey Vilma (1853–1874),
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
ék leánya; lásd AJÖM XVI. 1153.
A háziúrék
n
Jegyzet
A háziúrék
– Vesd össze „Hegyesi Mátyás hausherrem eladta a házát” (
AJ
Arany János
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 2094. 1867. febr. 23.).
is emlegetik, hogy mily jó volna: leczkét vehetne az zongora-mesteröktől, egyik nap Irma, másik nap ő.
n
Jegyzet
leczkét vehetne az zongora-mesteröktől, egyik nap Irma, másik nap
– A zongoratanár Bartalus István lehetett.
Van jó zongorájok a háznál.
n
Jegyzet
Van jó zongorájok a háznál.
– Vesd össze
AJ
Arany János
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 2050. 1866. júl. 11.: „Tegnap magam is beszéltem
Bartalus
Bartalus István
sal, igen dicséri a zongorát és szerencsés vételnek mondja.”
De perse,
Vilma
Ercsey Vilma
, köszöni az ilyen pesti életet, ugy-e? –  
 
Geyer
Geyer Rudolf
leveleit küldöm.
n
Jegyzet
Geyer
Geyer Rudolf
leveleit küldöm
– Ezek a levelek nem maradtak fenn.
Áldjon meg az Isten mindnyájotokat!  
  szerető rokonod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTAK Mikrofilmtára B 9101.