Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK Levárt, aug 27. 1866.  
  Kedves, jó barátom!  
  Amint a hely megnevezéséből s e levél kiállitásából láthatod: nem otthon, hanem e gömöri, kis fördőben kaptam szívesen látott,
[törölt]
« és »
bár
Beszúrás
szomorú tartalmu soraidat. Mit keresek én itt, a schwarzenbergi
n
Jegyzet
schwarzenbergi
– feketehegyi
hideg kúra után: alig tudnám megmondani; gondolhatod: hogy nem szívbajom gyógyulását, erre már nem is gondolok. Szegény feleségem emlité nehány nappal ez előtt: hogy jőnék Levártra; nem bánom feleltem minden gondolkozás nélkül s itt vagyok egyedül. Annyi ok- és észszerűség látszik idejöttömben: hogy ez a viz a köszvény ellen hasznos, a mint mondják; én pedig külső kép is ugy vagyok, hogy más mosdat, öltöztet és vetkeztet, kezeim s lábaim a legkisebb szolgálatra is csak nagy kínnal képesek; 3 lépcsö vezet tornáczunkról az udvarra, ezen 3 lépcsön is fel s le 2 káplánom segít.
n
Jegyzet
ezen 3 lépcsön is fel s le 2 káplánom segít
Tompa
Tompa Mihály
egyik segédlelkésze Csizy János volt ( TMLev II. 412.).
Két káplánom, mert magam teljesen alkalmatlanná lettem a szolgálatra; mikor azt mondom két káplán: ez azt is jelenti, hogy csak fele jövedelmem van meg; ez az állapot is csak egy ideig tarthat, azután el kell helyemet s hivatásomat hagynom. Oly nagy rettegés és keserűség száll meg, ha arra gondolok: hogy még egy darabig élni találok. Ez az állapot, e testi és erkölcsi folytonos szenvedés nem az én vérmérsékem, nem az én lelkemnek való. Bűn, szenny, tévedés és a legcsekélyebb botlás nélkül így legázoltatni, élőhalottá, nullá válni: nekem elviselhetlen.
n
Jegyzet
Bűn, szenny, tévedés és a legcsekélyebb botlás nélkül így legázoltatni, élőhalottá, nullá válni: nekem elviselhetlen
– Lásd Jób könyvét: „Mennyi bűnöm és vétkem van nékem? Gonoszságomat és vétkemet add tudtomra!” (13:23); „Ha én csalárdsággal jártam, vagy az én lábam álnokságra sietett: Az igazságának mérlegével mérjen meg engem, és megismeri Isten az én ártatlanságomat!” (31:5-6); „Igaz vagyok, de Isten megtagadja igazságomat.” (34:5)
 
  De visszatérvén arra: miért vagyok Levárton; tehát a köszvényes daganatok s gyengeség ellen gondolta jónak az én szeretett szerencsétlenem ezt a vizet; pedig hát bolondság, nem köszvény ez, hanem a főbajjal öszvefüggő rendes tünemény.  
  Azt nem is említem: hogy Schwarzenberg nem segített semmit, épen semmit; elhánytam, ott hagytam az irói segély-egylet 200 forintját: ennyi az egész. Hogy pedig azt a pénzt felvettem – habár kölcsön is – igen bánom, igen restelem.
n
Jegyzet
Hogy pedig azt a pénzt felvettem – habár kölcsön is – igen bánom, igen restelem.
– Az írói segélyegylet támogatásáról van szó; lásd
AJ
Arany János
Tompá
Tompa Mihály
hoz írt, 1866. máj. 2-i levelét (2042.).
 
  Azonban elég rólam ennyi. Szomorú dolog, hogy a mire át akarok térni, t.i. a ti sorsotok is hasonló a mienkhez. Igazán nem csuda: ha az emberben megrendűl a bizalom, a hit s legjobb akarattal se képes nyomorúságában a providentia
n
Jegyzet
providentia
– gondviselés (lat.)
kegyes gondjaira ösmérni. Teljesen felfogom szenvedéseteket s bánatotokat, s Isten tudja, én nem tudnám: az a szegény árva ki
s
Beszúrás
lány enyhitni fogja-e mindenha veszteségtek érzetét, vagy fel-felujitja sebeiteket. Majd ha nő s anyja képmása lesz: ez benneteket vigasztalni s szomorítni fog egyszerre. Bizony fájdalommal fogjátok őtet szeretni. Azt is igen értem, hogy fiatok nem kicsinyiti,
az
Beszúrás
amannnak elvesztéséből származó fájdalmat; ilyenek vagyunk! Nem arra gondolunk, a mi megmarad, hanem a mi örökre elveszett. Mondd meg nekem: átok-e, áldás-e az a nagy szeretet, mi némelyeket – példáúl titeket, min
d
Beszúrás
en,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
családéletünkben – egybeköt? Mi megritkultunk, de mennyivel nyugodtabban halnék most meg, ha senkim nem volna! Olvastam, írtam, hittem ezelőtt: hogy boldog: kit híven szerető karok ápolnak a szenvedésben, kinek szemét a hüség s szeretet kezei fogják be. Ez nem igaz; középszerű viszonyban lehet; de nálam épen ellenkezőleg van. Nem lehet nagyobb gyötrelem, mint velünk, bennünk, miattunk szenvedni látni, kit jobban szeretünk
s
Beszúrás
aját magunknál. Ez gyilkol engem s öl meg a nyavalya mellett  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
[törölt]
« é »
É
Beszúrás
des Istenem: már megint mag
[törölt]
« am »
unk
Beszúrás
ról beszélek
[törölt]
« ! »
,
Beszúrás
pedig rólatok akartam. De csuda-e, ha a közös barátság, részvét és szenvedés miatt oly könyű az átmenet s az öszvetévesztés.  
  Hogy ti elébb-utóbb leköltöztök
Szalontá
Nagyszalonta
ra: az most már elöttem is valószinű sőt bizonyos. Igazatok van. Jó dolgotok már ott se lesz, de jobb mint
Pest
Budapest
en,
[törölt]
« a »
e
Beszúrás
zajos Babylonban.
n
Jegyzet
jobb mint Pesten, e zajos Babylonban
– Vesd össze a CXXXVII. zsoltárral:
 
 
  Hogy a Babiloni vizeknél ültünk,
  Ott mi nagy siralomban kesergettünk,
  A szent Sionról megemlékezvén:
  Melynél gyönyörségesb hely nincsen:
  A nagy búnak és bánatnak miatta
  Hegedünket függesztettük fűzfákra.
 
 
Ne f
é
Beszúrás
lj, édes barátom! majd eljön az idő: hogy lefekhetünk oda; hova – te is én is – ohajtunk! Én igen, igen meguntam az életet!  
  A kedves komámasszonynak azt izeni az én asszonyom: hogy bár örömmel látja mindenkor sorait, de legkisebb szemrehányást se tegyen magának a nem írás miatt; hiszen ösmerik egymás szeretetét, sorsát sat, s ha jót, örvendetest irhatnának kölcsönösen! Majd valamikor!  
  Irod: hogy az egész orvosi tudomány nem ér egy pipa dohányt s a
Morócz
Morócz István
leányának példáját idézed. Tudom, fájdalom igenis tudom hogy nem ér! 10 napos volt kezdődö bajom, midön orvoshoz futottam vele; 16 hónapja hogy ölnek; gyilkolnak eredmény nélkül. De halld csak hogy jártam, s lásd a legmélyebb nyomornak s szenvedésnek is a humorát. A minap háznépem ijedve rohant szobámba, hol magánosan ültem
[törölt]
« , »
s honnan harsány kaczagás hangzott ki. Én kaczagtam, s ők megijedtek. Érted ugye miért? – Szegény megboldogult – de irígyelt végü – barátunk
Egressy
Egressy Gábor
nyavalyájának diagnosisát olvastam az ujságból.
n
Jegyzet
Szegény megboldogult – de irígyelt végü – barátunk Egressy nyavalyájának diagnosisát olvastam az ujságból
Egressy Gábor
Egressy Gábor
1866. júl. 30-án halt meg a Nemzeti Színház színpadán,
Obernyik Károly
Obernyik Károly
Brankovics György című drámájának eladásán. „
Egressy Gábor
Egressy Gábor
ur hulláján julius 31-én véghezvitt boncolás jegyző- könyvéből kitünik, hogy a halálnak oka: Érrepedéssel járó guta az agy jobb csikolt testében, gutagóc (idült) a bal csikolt testben, kásadagos elfajulásból. Az agy összenyomása és vérszegény állapota. Tüdővizenyő. Hugyhólyaghüdés, továbbá idült gyomorhurut, s végre sziv-tultengés zsiros elfajulásból.” ( PN 1866. aug. 3. )
Komolyan mondom, hogy
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
szerre
Szerkesztői feloldás: egyszerre
, különös lélekállapotba estem s görcsös kaczagás jött rám. Oh ezek az orvosok! Én elhiszem: hogy az zsiványnyelvök terminologiájábanlehet értelme ama beszédnek, de előttem, ki 20-féle különböző, de hason irályú nyilatkozatot bírok saját bajomról, hozzá járulván az irántok
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
érzett
Beszúrás
megvetés: előttem mondom, oly badar czifraságnak, oly világbolonditó abrakadabrának, oly auguri szemtelenségnek tünt fel:
n
Jegyzet
oly auguri szemtelenségnek tünt fel:
– augur: madárjós; a madarak röpte, éneke, viselkedése alapján jósoló római pap (lat.)
hogy hangos kaczajra fakadtam.  
  Septemberi igéretemet nem váltom, nem válthatom be; az mind financzialis; mind ψysikai, mind moralis okból lehetlen. Hiszen, titeket lelkem barátai szeretnélek én látni! de én is ugy vagyok a pesti úttal, mint ti a szalontaival, amaz emlitett okokon kivűl. Nem édes
János
Arany János
om! mi nem fogjuk többé egymást látni e testben!
n
Jegyzet
mi nem fogjuk többé egymást látni e testben!
– „A lélek él, találkozunk”:
AJ
Arany János
leánya,
Juliska
Arany Juliska
sírkövére metszetett versének utolsó sora (lásd
AJ
Arany János
Tompá
Tompa Mihály
nak, 2039. 1866. febr. 18.).
hanem…. félre az érzékenykedéssel… Most pedig Isten vigasztaljon benneteket! Teljes szivünkből ölelünk benneteket!  
  hív barátod  
 
Tompam
Tompa Mihály
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
 
 

Megjegyzések:

Válasz
AJ
Arany János
1866. aug. 20-ilevelére (2054.)