Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1866. október 10.
 
  Kedves barátom!  
  Élsz-e, éltek-e a kolera-fészekben?
n
Jegyzet
Élsz-e, éltek-e a kolera-fészekben?
A cholera-járvány állásának kimutatása ( PN 1866. okt. 13. ):
Ebből E szerint a beteglétsz.
Oct. 10-ig beteg marad Oct. 11-ig szaporodott Összesen meggyógyult meghalt további gyógyk. a. maradt szaporodott fogyott
Budá
Budapest
n
18 2 20 4 - 16 - 2
Pest
Budapest
en
93 64 257 49 37 171 - 22
Összesen 211 66 277 53 37 187 - 24
Én – fajdalom! – még-mindig élek. Rajtam amaz – egyik német poeta altal mondott – szavak se teljesűlnek:  
 
 
  Nincs senki oly boldogtalan
  Hogy meg ne tudjon végre halni.
 
 
 
n
Jegyzet
Nincs senki oly boldogtalan: Hogy meg ne tudjon végre halni.
– Talán ez a szöveg volt az idézet alapja :
 
 
  Ganz unglücklich ist Niemand, ist Niemand, ist er gleich nicht gesund:
  Einer hat an Söhnen Segen,
  Einer an Freunden, Einer an vielem Gut,
  Einer an trefflichem Thun.
  Leben ist beßer, auch Leben in Armut:
  Der Lebende kommt noch zur Ruh
  Feuer sah ich des Reichen Reichtümer freßen,
  Und der Tod stand vor der Thür.
 
 
6. Hâvamâl. Des Hohen Lied. Die Edda die ältere und jüngere nebst den mythischen Erzählungen der Skalda, übersetzt und mit Erläuterungen begleitet von Karl Simrock. Sechste verbeßerte Auflage. Stuttgart. Verlag der J. G. Cotta’schen Buchhandlung. 1876. (Első kiadása:Die Edda die ältere und die jüngere nebst den mythischen Erzählungen der Skalda, übersetzt und mit Erläuterungen begleitet. Stuttgart/Tübingen 1851. )
 
  Azonban hagyjuk ezt.  
 
Szász Károly
Szász Károly
hozzánk készlűt, de már nem jön, a Vas. Ujságban
Szemere Miklós
Szemere Miklós
hoz irott levele szerént.
n
Jegyzet
Szász Károly
Szász Károly
hozzánk készűlt, de már nem jön, a Vas. Ujságban Szemere Miklóshoz irott levele szerént
Szász Károly
Szász Károly
(1829–1905): költő, drámaíró, műfordító, esztéta; ref. lelkész, majd püspök. Az Akadémiának 1858-tőllevelező, 1869-től rendes tagja; a Kisfaludy Társaságnak 1860-tól tagja. 1867-ben osztálytanácsos a vallásügyi minisztériumban; 1884-től a dunamelléki egyházkerület püspöke. A XV. kötetben 1 AJ- és 4 Szász-levél, a XVI.-ban 3 AJ- és 5 Szászlevél található. A XVII. AJ 22 (közülük 3 elveszett) és
Szász Károly
Szász Károly
37 levelét tartalmazza (amelyekből 4 elveszett). A XVIII. 13 AJ- és 35 Szász- levelet közöl (ez uóbbiak közül 2 elveszett). E kötet 7 AJ-levelet ad közre és 1 elveszett Szászlevelet említ. – Itt említett levele: VU 1866. 40. sz. okt. 7. 478.
Szász Károly
Szász Károly
:
Szabad-Szállás
Szabadszállás
, 1866. szept. 27.
 
Levél Szemere Miklóshoz.  
 
 
[szerkesztői feloldás]
...
Hanván (arra száll
  Tovább e képzelt boldog utazás)
  Három nap ülök a Mihály nyakán,
  S ha kidobással fenyegetve is
  Haragja: folyvást azt őrlöm fülébe,
  Hogy nem beteg! beteg testében is
  Szép lelke ép, magasra szárnyaló,
  Törhetlen, és ha látja lángoló
  Szerelmemet: megtészi kedvemért,
  Hogy három nap ne nyögje, sőt ne i
  Érezze kinját. Szép szelid nejét
  Mosolyra késztem, visszahíva hű
  Emléke elébe azt a szép időt,
  Midőn körünkben, Kőrösön valának
  Idúna élt, a kedves kis Juliska
  Fürgélkedett, Aranynak még aran
  Kedélye megvolt, s boldogok valán
  Mindannyian; mindannyi közt csak én
  Vagyok, hajh, boldog, boldogabb, mint akkor!
  A többi – elment, vagy nehéz csapás
  Betegje, néma, szomoru, levert!
  Bár oszthatnám meg üdvömet velök!
 
 
Rólunk – ti s mi – is megemlékezett; szívesen, melegen, de minden betűjén látszik a boldog ember akaratlan humora.  
  A levélről eszembe jut: hogy a napokban leveleidet forgattam és sajátságos gondolatom támadt. Elébb mintsem elmondanám, megemlítem: hogy
Patak
Sárospatak
on élt egy
Miklós
Miklós László
nevű tanár; halála után, midön ingóságait kótyavetyélték: bokáig jártunk az általa sok éven át kapott levelekben, melyek a padlaton kiszórva voltak.
n
Jegyzet
Patak
Sárospatak
on élt egy
Miklós
Miklós László
nevű tanár; halála után, midön ingóságait kótyavetyélték: bokáig jártunk az általa sok éven át kapott levelekben, melyek a padlaton kiszórva voltak.
Miklós Lászlóról (1793–1840) lehet szó, aki a sárospataki kollégiumban tanult, 1819-től tíz éven át ugyanott, a gimnáziumban tanított, majd 1829-ben a kollégium politika és államtudományok tanszékére való kinevezése után göttingai tanulmányútra ment, s 1831-benfoglalta el tanszékét ( Szinnyei VIII. 1326–1327.).
Tompa
Tompa Mihály
1832 és 1838, valamint 1839 és 1840 között, majd 1845őszén tanult a sárospataki kollégiumban ( TMLev II. 457–458.). –
Tompa
Tompa Mihály
ugyanerről és ugyanekkor
Szemere Miklós
Szemere Miklós
nak is írt ( TMLev II. 133.).
Megengedem: hogy a mieinkben nem gáz
o
Beszúrás
l tán igy senki, de lesz-e jobb sorsuk: ha avatatlan, megbizatlan kezekbe jutnak? Látod-e mostanság mit csinálnak a férfiak életirásával s emlékezetével? Mint mi magunk, úgy kedveseink is elmúlhatnak. Az egykori literatorok azon utógondolattal irták egymáshoz leveleiket: hogy halálok után azok majd ki lesznek adva. Ez ma már nem ugy van. Mi a fesztelen barátság s bizalom hangján irtunk mindig egymásnak. Bennök sok van olyan, mit a világon senkivel sem ohajtunk tudatni. Ezen kivűl az én leveleim gondatlanúl, lazán, pongyolán vannak írva, sok helyütt tán vastagon is. E háló köntösben készül
[szerkesztői feloldás]
t
sorok csak neked és nem a közönségnek szóltak.
n
Jegyzet
E háló köntösben készül
[szerkesztői feloldás]
t
sorok csak neked és nem a közönségnek szóltak.
Arany László
Arany László
e megfontolások szerint is csoportosította
Tompa
Tompa Mihály
leveleit az Arany János levelezése iró-barátaival (1888–1889) elkészítésekor, „adható”, „nagy része adható”, „adható végig”, „semmi közlendő”, „közölhető”, „közlend”, „nem közlendő”, „nem közölhető” megjegyzésekkel. A Tompához irt levelek tartalmának kivonata. MTA Kt K 513/1197. Lásd AJÖM XV. 476. és Korompay 2002. 189.
Irtózom azon gondolattól: hogy irodalmi suhanczok kez
[szerkesztői feloldás]
é
re kerűlhetnek. Tehát…..… azonban még nem határozott kérés ez, csak gondolat, ötlet… Gondolkozzál te is a dologról: Nem volna jó kicserélni, kölcsönösen vi¯sza és haza kűldeni leveleinket.? Valahogy félre ne érts, de hisz az lehetetlen  
  Hitted volna-e, hittük volna-e: hogy eljön az idö, midőn ilyen gondolatokkal kell foglalkoznunk édes
Arany
Arany János
om?! Ime eljött. –  
  Kűldesd meg nekem az
[törölt]
« a »
A
Beszúrás
kademia 1867re szóló almanachját. Igy nem kellene kalendariumot vennem. Nagyon szegény vagyok. Annyit eldoktoroztam, patikáztam, fördőztem,
Pest
Budapest
eztem, Bécseztem hogy arra sincs, mire kellene. Két segédet kell tartanom s jövedelmem ez által felényire esett. Szegény áldott feleségem, ruhátlan, nelkűlöz. Magam semmi se vagyok; a sors minden oldalról letaposott. Ez élve nullá-válás, e lélekző halottiság: iszonyú. –  
  Megint bele-estem…  
  Be is zárom soraimat. Isten áldjon meg benneteket! mindketten szivesen kivánjuk.  
  Hanva,oct. 10. 1866  
  igaz barátod  
 
Tompam
Tompa Mihály
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.