Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – FRIVALDSZKY IMRÉNEK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1870. július 4.
 
  Tekintetes Úr!  
  Midőn a folyó 1870-i nagygyűlésen odaítélt akadémiai
nagy
Beszúrás
jutalomhoz a szokott érmet megküldeni szerencsém van,
n
Jegyzet
a folyó 1870-i nagygyűlésen odaítélt akadémiai nagy jutalomhoz a szokott érmet megküldeni szerencsém van
– A nagyjutalmat nyert mű: „»Jellemző adatok Magyarország faunájához,« megjelent 13 kőrajzu szinezett táblával az Akadémia Évkönyvei XI. kötetének IV. darabja gyanánt, 274 negyedivlapon, 1865- ben . Fő czélja hazánk faunájának létrejöttéhez hozzá járulni. Első szakaszában közli hazánk nevezetesebb állatfajait; a másodikban az új és nagy részt általa feltalált fajokat, hazánk sajátjait vagy érdekesbjeit, jó ábrákkal ellátva irja le. Felkarol összesen 1,079 állatfajt. Előbbre viszi a hazai tudományt, de egyszersmind a világirodalmi érték polczára is fölemelkedik azon számos eredeti adat által, mely e munkának maradandó becset kölcsönöz.” (Nagygyülés, 1870. máj. 24. AkÉrt 1870. 163.)
 
  Őszinte üdvözléssel maradok  
 
Pest
Budapest
en 1870 julius 4-én  
  Tekintetes urnak  
  alázatos szolgája  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  főtitkár.  
  Tek. Frivaldszky Imre r. t.  
 

Megjegyzések:

Frivaldszky Imre (1799–1870): természettudós, az Akadémiának 1833-tól levelező, 1838-tól rendes tagja.