Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZINYEINÉ JEKELFALUSSY VALÉRIÁNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1866. november 3.
 
  Tisztelt Nagyságos Asszony!  
  Ha a poéták által emlegetett „késő hála” többet érne, mint az illem és moral parancsolta „korai”:
n
Jegyzet
Ha a poéták által emlegetett „késő hála” többet érne, mint az illem és moral parancsolta „korai”
– Vesd össze
 
 
  S mi felkiáltunk: mily nagy érdem az,
  Minő erény, mely e hálátalan
  Pályán a késő hála újra sarjadt,
  Nem hervatag babérait szedi.
 
 
(
AJ
Arany János
: Tanári jubileumra, 1858)
úgy az én hálám, melyet Nagyságod újabb megemlékezése
n
Jegyzet
Nagyságod újabb megemlékezése
– Vesd össze
AJ
Arany János
Tompá
Tompa Mihály
nak, 2066. 1866. nov. 14.: „Turót is kaptam, szepesi jó asszonyomtól megint”. A „megint” az 1865 tavaszán kapott küldeményre vonatkozik: lásd
AJ
Arany János
Szinyeiné Jekelfalussy Valériának, AJÖM XVIII. 1967. 1865. máj. 21. 600.
tesz kedves kötelességemmé, bizony elég késő. De vígasztalom magamat egy közmondással: „jobb későn mint soha”; s ezt annál nyugodtabb lélekkel tehetem, mert a hálás érzelem megvolt a szívben eleitől fogva, csak a tolmács restelkedett. A mi nagy hiba ugyan, de bocsánatát remélem e pesti általános lehangoltság közepett, melyben jó idő óta tengődünk. S ha már vége volna! de úgy látszik, hogy a cholera utáni állapot is, mely e hó folytán a hirdetés szerint beáll
n
Jegyzet
a cholera utáni állapot is, mely e hó folytán a hirdetés szerint beáll
– „A cholera – mint már többször említk – jelentékenyen apadóban van” ( PN 1866. okt. 21. ); „Tegnap egy halott sem volt
Pest
Budapest
en a cholera kórházban” ( PN 1866. okt. 28. ). A cholera-járvány állásának kimutatása ( PN 1866. okt. 30. ):
Ebből E szerint a beteglétsz.
Oct.-ig beteg maradt Oct.-ig szaporodott Összesen meggyógyult meghalt további gyógyk. a. maradt szaporodott fogyott
Budá
Budapest
n
- 1 1 - - 1 1 -
Pest
Budapest
en
46 11 57 7 3 47 1 -
Összesen 46 12 58 7 3 48 2 -
[szerkesztői feloldás]
A
cholera teljesen megszünt”; a fiókkórházban 1000 beteg közül meghalt 234 férfi, 252 nő és 36 gyermek; „a betegek a legalsóbb néposztályhoz tartoztak, és a legkedvezőtlenebb viszonyok között éltek” ( PN 1866. nov. 17. ).
..... az is csak cholera lesz!  
  Tartsa meg Isten a hazát, s annak oly leányait, mint Nagyságod, kinek kezét szíves üdvözléssel csókolja  
  alázatos szolgája  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 
Pest
Budapest
, november 3. 1866.  
 

Megjegyzések:

Szinyeiné Jekelfalussy Valéria (1824–1880): Szinyei-Merse Félix (1816–1875), Sáros megye főispánjának felesége, nyolc gyermek, köztük Szinyei-Merse Pál édesanyja. A szabadságharc idején lelkesítő dalokat adott ki. Később is megjelent tőle: Honvéd-dalok, Dessewffy Arisztid emlékére (Eperjes, 1868.) 1861-ben megalapította a Sáros vármegyei jótékony nőegyletet, amelynek sokáig elnöke volt. A XVIII. kötetben AJ 2 hozzá írt levele és 1 AJ-hoz írt elveszett levél, kötetünkben 3 AJ- és 4 Szinyeiné-levél található (utóbbiak közül 1 elveszett).