Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZABÓ JÓZSEFNEK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1866. november 9.
 
  639  
  k.  
  Tekintetes Úr!  
  A nagymélt. m. k. helytartó tanács által, a felső Magyarország némely vidékein f. é. junius 9-én látott meteor-esésre vonatkozólag megküldött hivatalos adatokat
n
Jegyzet
a felső Magyarország némely vidékein f. é. junius 9-én látott meteor-esésre vonatkozólag megküldött hivatalos adatokat
– Az akkor Ung megyei, ma
Ukrajná
Ukrajna
hoz tartozó Knyahina (Csillagfalva) környékén valóságos meteoritzápor hullott. Brassói Fuchs Herman írása szerint „Ezernél is több kmeteorit – ún. kondrit – ért földet akkor, melyek összes súlya mintegy 1/2 tonnára rúgott.Szabó József professzor a Magyar Tudományos Akadémián keresztül fordult a helytartótanácshoz, hogy rendelje el Ung és a környező megyékben azon egyének kihallgatását, aki szemtanúi voltak a meteorithullásnak, vagy általában valami érdemlegeset tudnak róla. A szolgabíróságokon összeállított vallomások jegyzőkönyvei a főispáni hivatalokon és a helytartótanácsokon keresztül az Akadémiára kerültek. Ezeket küldte el
Arany János
Arany János
akadémiai titkári minőségben Szabó Józsefhez, aki két tudományos közleményben is foglalkozott e nevezetes meteorithullással.” Vesd össze
AJ
Arany János
Thán Károlyhoz írt 1866. nov. 6-i levelével, amelyben kéri a meteorkövek vegyvizsgálatának adatait ( AJÖM XIV. 680. ) és Szabó Józsefhez írt 1867. decemberi
[bizonytalan olvasat]
levelével, amelyben „továbbítja a göttingai akadémia kérelmét, hogy a knyahinyai meteorit-kövekből nekik is küldjön az MTA.” (Ugyanott 689. )
Szepes, Abaúj és Zemplén megyékből szerencsém van a f. hó 5-én tartott űlés határozatából ide mellékelve áttenni a math. és term. tudományi bizottsághoz.  
  Maradván tisztelettel  
  Tekintetes úrnak  
  alázatos szolgája  
 
Arany János
Arany János
 
  titoknok  
 

Megjegyzések:

Kallódik. Csak az aláírás és a ’titoknok’ autográf. Szabó József (1822–1894): geológus, a Budapesti Tudományegyetem Ásványföldtani Tanszékének létesítője és első magyar tanára