Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1866. december 12.
 
  Kedves barátom!  
  Bocsáss meg: hogy ismét – egy szuszra most már harmadizben – írok; lopván idődet siralmas, unalmas litániákkal s merő ostobaságokkal. Igérem: hogy megjobbúlok.  
  Hogy vitézeidet kiállitod
Ráth
Ráth Mór
nál
n
Jegyzet
Hogy vitézeidet kiállitod
Ráth
Ráth Mór
nál
AJ
Arany János
saját verseinek
Ráth Mór
Ráth Mór
nál történő kiadásáról
Petőfi
Petőfi Sándor
Rongyos vitézek c. versét idézve tudósított.
: annak bizonyosan csak örűl minden jóravaló ember; ör
[törölt]
« ü »
ű
Beszúrás
lök én is és biztositlak: hogy azokat, miket beszélsz, nem fogja rólok senki irni sőt
m
Beszúrás
ég csak gondolni sem. Szerettem volna egyet-mást kérdezni tőled e dologra nézve; értesitésednek s tanácsodnak hasznát ohajtván venni azon viszonyban, mely van közöttem és
Heckenast
Heckenast Gusztáv
közt, kitől Te, a mint látszik – megváltál. De nem terhellek.  
  A decemberi evangelium hamis volt.
n
Jegyzet
A decemberi evangelium hamis volt
– „
Tompa Mihály
Tompa Mihály
ról, ez ünnepelt költőrül, kit hosszas betegeskedése a hazai költészet kárára egy időre elnémitott, azon örvendetes hirt hallottuk, hogy egésségi állapota folyvást javúl. Vajha a dalnok, ki egy szomorú korszak fájdalmainak oly nagy szépségű elégiákban adott kifejezést, nem sokára a nemzeti örömek ódáit is elzenghetné.” ( FL 1866. nov. 27. Fővárosi hírek.)
El nem veszhetek: hogy a hirlapok nyelvére – czigánykézre – ne jussak elébb. Ha félrevonúlok gyötrelmeimmel a világ elöl, elbúván mint a vesztét érző vad, azt mondják: ez nem megyen! társaságot, szórakozást kell keresni! ha azt teszem s elmosolyodom a társaságban
[törölt]
« : »
,
Beszúrás
azt mondják: kutya baja! képzelődik, hypocondriacus
n
Jegyzet
hypocondriacus
– betegségről képzelődő (gör.)
bolond! Légy okos.  
  Az Aloët nem szeretem.
n
Jegyzet
Az Aloët nem szeretem
AJ
Arany János
ezt a címet javasolta legutóbbi levelében.
Idegen szag van rajta. Aztán sok egyszerü nevelést nyert nö, nem is értené mi az, vagy értelmét nem fogná fel s alkalmazni nem tudná. Hát az Olajág
[törölt]
« ? »
,
Beszúrás
a lelki béke jelképe?  
  Most még egyszer röviden, a Fővár. Lapok közlését illetőleg:
n
Jegyzet
Most még egyszer röviden, a Fővár. Lapok közlését illetőleg:
Tompa
Tompa Mihály
kérdése 1866. dec. 5-i levelében (2069.): „a Fővár. Lapok nov. 18ki 264ik számában, tudtoddal, belegyezéseddel van, a mi irva van?” Lásd az ottani, valamint itt az utolsó eőltti jegyzetet.
 
  Vagy nem helyesen fejeztem ki magamat, vagy félreértettél, mert mégis aligha kérdezhettem én tőled olyan bolondot: hogy magad irattad söt plane irtad-e azt a czikket? Igy csakugyan igaza volna a Családi körnek, mely legközelebbelmémről, – setétségröl, kiderülésről
n
Jegyzet r jav
s beborúlásról beszélt.
n
Jegyzet
Igy csakugyan igaza volna a Családi körnek, mely legközelebb elmémről, – setétségröl, kiderülésről s beborúlásról beszélt
„(
Tompa Mihály
Tompa Mihály
,)
jeles költőnkről azon mindnyájunknak kedves hirt vettük, hogy egészségi állapota valahára jobbra fordult, a búskomolyság, mely e dicső elmét évek óta fogva tartotta, napról-napra jobban mulik és reményünk lehet, hogy olyan sokáig némán függött lantja ujra lelkesedésre ragadja a hazát hatalmas zengésével. Bizonyosan a haza felett borongó sötétség volt e nagy költőnk betegsége, és most, hogy e sötétség oszladoz, az lelke is ujra kiderül.” ( CsalKör 1866. dec. 2. 1147.)
Édes barátom, az egész ennyi: az
Arany
Arany János
és
Rónai
Rónay Jácint
, az akademiai titkárság és jegyzőség felett ott tartott okoskodás nekem visszatetszett,
n
Jegyzet
az
Arany
Arany János
és
Rónai
Rónay Jácint
, az akademiai titkárság és jegyzőség felett ott tartott okoskodás nekem visszatetszett
– „A költő egy-két barátjától hallottuk, hogy
Arany J.
Arany János
hajlandóbb volna az akadémiai jegyzőség megürült helyét foglalni el, mint a mely több időt engedne költői foglalkozásra. Azon, hogy ez állás nincs jutalmazva úgy, mint a titkári: segithet az akadémia.
Arany
Arany János
minden helyen megérdemli a kivételes jutalmazást, s az akadémia sem igen tudna szükkeblű lenni oly férfi iránt, ki munkáival meganyi új meg új és hasonlithatlan diadalt szerezhetne a magyar nyelvnek és költészetnek. Csak időt engedjenek neki! A titkári hivatal betöltésére úgyis emlegetnek oly egyént, ki tudományossága, köz- és magánéletbeni nagy műveltsége, a külföldi szokások és tudományos intézetek ismerete folytán erre kiválólag alkalmas lenne. S ez
Rónai
Rónay Jácint
.” FL 1866. nov. 18
roszúlesett éretted és miattad; boszankodtam a hozzad való igaz rokonszenvböl. Restelem: hogy ezt emlegetni kell nekem, előtted. Talán roszúl fogtam fel a czikket s beszédem nin
[szerkesztői feloldás]
c
s helyén, de tudod hogy beteg vagyok, a mit roszúl mondok: értsd jól, s kérlek: ne boszankodjál s ne csináljon az rosz vért. Jobb volna nekem a
Heine
Heine, Heinrich
Im Oktober 1849 czimű versének utolsó sora szerint cselekedni.
n
Jegyzet
Jobb volna nekem a
Heine
Heine, Heinrich
Im Oktober 1849 czimű versének utolsó sora szerint cselekedni
– „Du bist so krank, und schweigen wäre klüger.” Kálnoky László fordításában: „Beteg vagy ám, s hallgatni volna bölcsebb.”
 
  Jó szerencse legyen veletek!  
  Hanva, dec. 12. 1866  
 
őszintebarátod
Szerkesztői feloldás: őszinte barátod
 
 
Miska
Tompa Mihály
 
 

Megjegyzések:

Válasz
AJ
Arany János
1866. dec. 8-i levelére (2071.)