Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, január 3. 1867.  
  Kedves öcsém,
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
!  
  Mire levelem odaér, tudni fogod, mily kedves meglepetésben részesűltünk új év reggelén. Extremumból estünk extremumba:
n
Jegyzet
Extremumból estünk extremumba
– egyik végletből estünk a másikba (lat.)
s végre egy igen aggodalmas középpontban állapodtunk meg. A mint a Hon reggeli (jan. 1.) tudósitását olvastam, hogy minden lelket besoroznak, ki elég szerencsétlen volt 1844–46-ban születni:
n
Jegyzet
A mint a Hon reggeli (jan. 1.) tudósitását olvastam, hogy minden lelket besoroznak, ki elég szerencsétlen volt 1844–46-ban születni
1866. dec. 28-án az uralkodó nyílt parancsot bocsátott ki a hadsereg újjászervezéséről és az újoncozásról. E lépés – amely a kiegyezési tárgyalások idején váratlanul érte a hazai közvéleményt – a magyar országgyűlés alkotmányos jogait sértette, így a magyar politikai elit egyöntetű elutasítását váltotta ki. „A rögtön végrehajtandó császári rendelet leglényegesebb pontjai a következők: A hadseregbe belépési kötelezettség három évre szállittatik le. (Vagyis ezentul csak három korosztályból, – s nem mint eddig ötből – soroznak. A következő pontból kitünik, hogy a 20, 21 és 22 évesek értetnek.) Az első, második és harmadik korosztálybeli katonaköteles és alkalmasnak talált egyének f ö l t é t l e n ü l besorozandók a hadseregbe. (Vagyis, nem lesznek tekintettel arra, mint eddig, hogy mennyi ujonczot köteles a város vagy község állitani, hanem az alkalmasak az emlitett három korosztályból (ez idő szerint az 1844, 45 és 46-ban születettek) mind besoroztatnak. Ez mindenesetre nagy fontosságu lépés, mert megtörténhetik, hogy sok helyütt háromszor vagy négyszer annyi alkalmas egyént visznek el, mint eddig.)” A Hon, 1867. jan. 1.
rögtön írtam neked egy levelet, fölkérve, hogy a besorozásnál a szokott menekvési módokat minden lehető eszközzel kisértenéd meg. De
Laczi
Arany László
, az nap délben, azzal jött haza, hogy olvasta a Wiener Zeitungból, hogy a doctorok, államhivatali felesküdt gyakornokok, mint már ő, teljesen ki vannak véve.
n
Jegyzet
olvasta a Wiener Zeitungból, hogy a doctorok, államhivatali felesküdt gyakornokok, mint már ő, teljesen ki vannak véve
– „7. Inländer, welche nach Vollendung der Studien an einem öffentlichen oder mit dem Rechte der Oeffentlichkeit ausgestatteten Obergymnasium, einer Oberrealschule oder einer denselben gleich- oder höher gestellten Lehranstalt freiwillig in das Heer eintreten und sich sowohl im Fortgange als auch im sittlichen Betragen mit guten Zeugnissen ausweisen, sind:a. im Frieden nur verpflichtet, ein Jahr bei der Fahne zu dienen, können dann ihrem sonstigen Lebensberufe folgen und werden während ihrer ferneren Liniendienstverpflichtung von jeder Waffenübung losgezählt; b. nach Ablauf dieses Jahres, wenn sie sich der für Reserveofficiere festgestellten Prüfung mit gutem Erfolge unterziehen, wird bei den Ernennungen zu Reserveofficieren auf sie besonders Rücksicht genommen, in welchem Falle sie aber während der weiteren Dauer ihrer Heerespflicht drei Herbstwaffenübungen als Officiere mitzumachen haben.” (Kaiserliche Verordnung vom 28. December 1866 betreffend einige Aenderungen an dem Heeresergänzungsgesetze vom 29. September 1858. Wirksam für das ganze Reich mit Ausnahme der Militärgrenze. WZ, 1866. dec. 31. 10029.) Magyarul, Az ujonczozás uj neme ( PN 1867. jan. 3. ) szerint: „7. Oly belföldiek, ki tanulmányaiknak valamely nyilvános, vagy nyilvánosság jogával felruházott főgymnasiumban, főreáliskolában, vagy azokkal egyenlő rendü vagy magasabban álló tanulóintézetben való bevégzése után önkénytesen a hadseregbe állanak, s mind tanulmányaikról mind erkölcsi magaviseletökről jó bizonyítványnyal vannak ellátva: a) Békében csak arra köteleztetnek, hogy egy évet szolgáljanak zászló alatt, azután más életfeladatuknak élhetnek, és sorkatonaságbeli szolgálati kötelezettségük további idejére fel vanak mentve minden hadi gyakorlat alól. b) Ezen év lefolyta után, ha jó sikerrel állják ki a tartalékseregbeli tisztek részére meghatározott vizsgát, különös tekintet lesz rájok a tartaléki tisztek kinevezésében; de azon esetben katonai kötelezettségük további folytában három őszi fegyvergyakorlatban mint tiszteknek kell részt venniök.”
No bezzeg, lett hát öröm, leveled itthon maradt, és az egész világ rózsaszinű volt egészen – másnap délig. Jó is, hogy szegény anyját nem kellett megijesztenünk oly szörnyen. Hanem a jan. 2-i Lloyd lenyomatta hiven a bécsi lapban közölt rendeletet;
n
Jegyzet
a jan. 2-i Lloyd lenyomatta hiven a bécsi lapban közölt rendeletet
Abendblatt des Pester Lloyd, 1867. jan. 2. § 11.
s a mi kedvünk jóformán deválválódott, egészen a szomorúságig. – Doctor stb. uramék szintén besoroztatnak, azaz fölvétetnek a létszámba, azontúl, szolgálatuk 3 első évében, csak évenkint 5 hétre hívatnak be, normalis állapotban, azaz béke idején; de fenyegető, vagy kitörő háború esetére, bizony elhurczoltatnak, mint más. Ez a bibéje. Ha
Metternich
Metternich-Winneburg Kelemen Vence
féle 30 esztendős békére volna kilátás:
n
Jegyzet
Ha
Metternich
Metternich-Winneburg Kelemen Vence
féle 30 esztendős békére volna kilátás
Wenzel Lothar von Metternich Winneburg zu Beilstein
Metternich-Winneburg Kelemen Vence
(1773–1859): 1809 és 1848 között a Habsburg Birodalom külügyminisztere, 1821 és 1848 között államkancellárja. A napóleoni háborúkat követően a bécsi kongresszus határozatai és a Párizsban 1815-ben megalakult Szent Szövetség politikája bő harminc évre meghatározták Európa hatalmi viszonyait. A diplomáciai megállapodások létrejöttében
Metternich
Metternich-Winneburg Kelemen Vence
nek nagy szerepe volt.
azt mondaná az ember: „öt heti testgyakorlás évenkint még egészségére válik fiatal embernek” – de miután bizonyosabb mint nem, hogy a háborús állapot, tavaszfélen elkezdő
d
Beszúrás
ve, normálisabb dolog lesz ezentúl
Ausztriá
Ausztria
ban, mint a béke: hát csak azon kell lennünk minden erővel, hogy ne jusson az ő neve, az ily állandó szabadságos katonák listájába se.  
  Még azt hittem, hogy 6 (illetőleg 12) évi rendes sorkatonasággal fenyegetik: desperatiómban desperált eszközök
h
Beszúrás
öz akartam folyamodni;
n
Jegyzet
desperatiómban desperált eszközökhöz akartam folyamodni
– kétségbeesésemben kétségbeesett eszközökhöz akartam folyamodni (lat.)
jelesűl megkisérteni valamit kegyelem utján,
Eötvös
Eötvös József
befolyásával, a kormányon ülő magyar férfiakra. De most nem tehetem; azt mondanák: mit jajveszékel az úr? hisz az egész dolog csak bliktri!
n
Jegyzet
bliktri
– csekélység, semmiség (lat.)
Másik menekvési módnak látszott, a mit némelyek
Pest
Budapest
en meg is kisértettek, lefizetni a váltságdijat, mielőtt a rendelet publicálva lenne. Azonban, én úgy em
[szerkesztői feloldás]
b
lékszem, hogy valamely rendelet publicálva van, mihelyt a bécsi hivatalos lapban megjelenik, s igy a kik az után fizették le a váltságdijt, valószinűleg elkéstek. De ha ők el nem késtek volna is, bizonynyal elkéstem én, mert már ma a Sürgöny ben is közölve van,
n
Jegyzet
mert már ma a Sürgöny ben is közölve van
– „Felmentés a felmentési dij letétele mellett nem engedtetik.” Sürgöny, 1867. jan. 3.
s hogy ezenkivűl még más Veröffentlichung-ra
n
Jegyzet
Veröffentlichung-ra
– közleményre (né.)
várjanak, azt nem hiszem. Az este 8 óra után, lélekszakadva jött ugyan egy ismerősünk, hogy még fél óráig felveszik a pénzt: de mi azt a fél órát nem használhattuk fel, és
Laczi
Arany László
maga sem akarta, meg levén győződve sikertelenségéről.  
  Ily állapotában a dolgoknak, nem marad más hátra, mint ott, a sorozásnál kisérteni szerencsét. De mikor lesz az? A már kitűzött sorozási határidőn kell-e megjelenni? (Mi azt sem tudjuk, mely nap lesz az
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
) – Vagy újabb határidt fognak tüzni? Erre nézve, te vagy
Kálmán
Széll Kálmán
szíveskedjetek azonnal tudósitni bennünket, mihelyt nálatok tudva lesz, hogy a fiú lemehessen, s valahogy szökött katonát ne csináljanak belőle.  
  A másikra nézve, tudni illik mily módon, és eszközökkel, lehetne szert tenni egy „untauglich”-ra:
n
Jegyzet
„untauglich”-ra
– alkalmatlanra (né.)
a te szives tanácsodat, és közbenjárásodat kérem. Én a fiút „cum sufficientibus”
n
Jegyzet
„cum sufficientibus”
– a szükséges dolgokkal (lat.) – Ez talán a szükséges pénzösszegre is vonatkozik
fogom leküldeni; de igen szivesen venném, ha ajánlott levélben addig is tájékoznál engem a körűlményekről, hogy tudhassam mily féle apparatus
n
Jegyzet
apparatus
– hozzávaló (lat.)
szükséges. Addig semmit sem tehetek itt.  
  És most nincs egyéb hátra, mint hogy boldog új évet kivánjak a boldogtalan új évben, mit is tiszta szivemből kivánok és kivánunk mindnyájan, ölelve benneteket állandó rokoni
jó indulattal
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: jóindulattal
 
  szerető bátyád  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTAK Mikrofilmtára B 9101.