Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
,
[törölt]
« decz. »
jan. 4. 1867.
 
  Kedves öcsém!  
  Ma délelőtt beadtuk a folyamodványt
Pest
Budapest
városához,
Laczi
Arany László
váltsága ügyében. Nem tudom, lesz-e foganatja: de már ott van. Mikor kapunk- rá végzést, fölveszik-e a fizetést, s azután érvényes lesz-e a katonai hatóság elött: mindazt nem tudom. Már most az ügy annyival complicáltabb, mert meg eshetik, hogy a visitatio
n
Jegyzet
visitatio
– katonai orvosi vizsgálat (lat.)
és sorozása elébb megtörténik, mint a megváltás ügye eldőlne. Tehát nem lehetetlen, hogy egy rókáról két bőr hámlik le. Amott el találják fogadni a pénzt, mikor itt már untauglichra
n
Jegyzet
untauglichra
– alkalmatlannak minősítésre (né.)
tettünk szert. Mindezeket csak azért irom meg, hogy odalenn az actiot halaszd, a míg lehet; azaz csak szép szóval egyengesd az útat, tettlegesség nélkűl.
n
Jegyzet
az actiot halaszd, a míg lehet; azaz csak szép szóval egyengesd az útat, tettlegesség nélkűl
– azaz: az anyagi eszközökkel történő közbeavatkozást, amíg lehet, kerüld
Remélem érted mit mondok. – E megválthatás határidejéről (azaz, hogy mikortól számíttatik a publicatio), itt sokféle vélemény kereng: azt mondják jan 7-ét veszik a publicatio napjának, a mikor a Reichsgesetzblattban megjelenik a famosus rendelet.
n
Jegyzet
azt mondják jan 7-ét veszik a publicatio napjának, a mikor a Reichsgesetzblattban megjelenik a famosus rendelet
– A „Kaiserliche Verordnung vom 28. December 1866, betreffend einige Aenderungen an dem Heeres-Ergänzung-Gesetze vom 29. September 1858. Wirksam für das ganze Reich, mit Ausnahme der Militärgränze” 1867. jan. 5-énjelent meg ( Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich, 1867. 5–8.). –
famosus
– hírhedt (lat.)
Én nem tudom: de soha meg nem bocsáthatnám magamnak, ha úgy talál történni, és én elmulasztottam volna ezt a lépést. Ki tudja, mit tehetnénk a visitatiónál is, olyan fiúval, mint
Laczi
Arany László
? Nem lehetett mindent ez utolsó – kétes – kártyára hagynunk.  
  Az én istenem áldjon meg benneteket!  
  szerető bátyád  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  U. i. Hogy mind azt, a mi iránti tudósitásra kértelek, mint a sorozás napja stb. igy is tudnunk kell: magától értődik.  
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTAK Mikrofilmtára B 9101.
Arany László
Arany László
levele: Kedves bátyám! Tegnapi és mai levelünk összevetéséből láthatja hogy mennyire töprenkedünk, s mennyire kapkodunk fűhöz fához. Hogy a dolog némileg világosabb legyen, megírom az egymásutánját. Tegnapelőtt este 8 órakor jött ide
Maszák
Szegedy-Maszák Hugó
[szerkesztői feloldás]
Szegedy-Maszák Hugó, 1831– 1916
,
Kemény Zsigmond
Kemény Zsigmond
tól azt az üzenetet hozva, hogy még akkor este 9 óráig fölveszik a pénzt, az 1000 ft hadi váltságot. Apám már ekkor kész volt a pénz befizetésére, de én ellene mondtam, főkép M-
[bizonytalan olvasat]
r bácsiban vetvén bizalmamat. Tegnap aztán minden ismerös nekem esett, hogy még tegnap is lehetvén folyamodni a váltságdíj fölvételének kegyes engedélyezéséért a városi tanácshoz, folyamodjam én is: azt beszélték hogy
Deák
Deák Ferenc
is tegnap adta be folyamodását Vörösmarty Béla ügyében. Apám tehát meg is irta még az este a folyamodást, de elkéstünk vele. Ma elmentem
Deák
Deák Ferenc
hoz: azt mondta, hogy ugyan még szerdán folyamodott, s meg is kapta a végzést reá, de azt hiszi hogy most sem késő folyamodni. Mentem tehát a városi főpolgármesterhez: ez azt mondta hogy még ma, délelőtt 11 óráig beveszik a folyamodást. Halasztgatni nem volt idő. Soká töprengettem magamban ott a városház előtti téren; hánytam-vetettem, hogy egy untauglich talán olcsobb volna; de elgondolva aztán hogy az untauglich ily épkézláb, tagbaszakadt legénynél mint én, talán nehezen sikerülhetne, s elgondolva hogy 1000 ftért 12 évig folytonosan lekötve lenni mégis nagy dolog, a folyamodás beadására határoztam el magam. – Most az a kérdés, a tanács fölveszi- e a pénzt, s ha fölveszi, a hadi hatóság is elfogadja-e? Mielőtt ez eldőlne, megeshetik a sorozás
Szalontá
Nagyszalonta
n: ekkor két szék közt a földön maradhatunk. Szóval mindenképen baj. – De bátyámék (inkább talán
Kálmán
Széll Kálmán
) ha ott a sorozási ügyben valami történik, legyenek szivesek bennünket róla tudositani. Mi is rögtön megirjuk, ha folyamodásunk eldöltéről valamit megtudunk. Addig M-
[bizonytalan olvasat]
r bácsival a transigálást
[szerkesztői feloldás]
egyezkedést (lat.)
már meg kell szakaszt
an
Beszúrás
unk. Láthatja kedves bátyám hogy reánk nézve Hannibal ante portas
[szerkesztői feloldás]
Hannibál a kapuk előtt (lat.)
. Mindnyájokat öleli szerető öcscse
Laczi
Arany László
Talán felesleges figyelmeztetnem kedves bátyámat hogy a mi kétségbeesett kapkodásunkat, s kivált azt, hogy a megváltás iránt lépéseket tettünk, Szalontán ne beszélje el az ismersöknek. Ha nem sikerül a megváltás, az untauglich bizonyosan drágább lesz, gondolván M.
[bizonytalan olvasat]
bácsi hogy 1000 ft úgy is oda van szánva.