Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, jan. 5. 1867.  
  Kedves öcsém!  
  Nulla dies sine linea
n
Jegyzet
Nulla dies sine linea
– Ne legyen nap egy sornyi írás (eredetileg ecsetvonás) nélkül (lat.).
Plinius
Plinius, Caius Plinius Secundus
szerint Apellész görög festő mondása: „Apelli fuit
[szerkesztői feloldás]
...
perpetua consuetudo numquam tam occupatum diem agendi, ut non lineam ducendo exerceret artem, quod ab eo in proverbium venit.” Magyarul: „Apellész
[szerkesztői feloldás]
...
kitartott annál a szokásánál, hogy bármennyire is lefoglalták az ügyek-bajok, egy napja sem telt el úgy, hogy ne gyakorolta volna művészetét egy ecsetvonás erejéig; ebből származott azután a közmondás.” ( Naturalis historia, 35. 84.)
– de már megengedj és szánd a mi nyomorúságunkat. Irtam, hogy tegnap beadtuk a folyamodványt
Pest
Budapest
városához, engedje befizetni a váltságdijt. Ma felküldtem
Laczi
Arany László
t a pénzzel, hátha föl
v
Beszúrás
ennék már: dehogy veszik
[törölt]
« , »
!
Beszúrás
hanem mit lát: folyamodását a helytartó Tanácshoz akarják felküldeni, miután nem igazolta, hogy az 1, 2. korosztályon hol s mikép szabadult meg sorozás alól: Illyet! Ott van a doctori diplomája, s azt gondolják, mint szökevény bújkált valahol. – tehát kijelenté, hogy a folyamodást visszaveszi inkább, hogysem küldözzék Pontiusról-Pilátusra
[törölt]
« ; »
:
Beszúrás
úgy is tett, mellékleteit visszahozta,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
és szándékunk volt
Szalontá
Nagyszalonta
ra nyújtani be a kérvényt a megváltás iránt.  
  Azonban, én elmentem
Rottenbiller
Rottenbiller Lipót
hez
n
Jegyzet
Rottenbiller
Rottenbiller Lipót
hez
Rottenbiller Lipót (1806–1870), 1848-1849-ben, 1861-ben és 1865-től 1867-ig
Pest
Budapest
főpolgármestere
(polgár mester); mi dolog az, hogy a helyett, hogy minket szólítnának fel a hiányzó melléklet kiegészítésére: folyamodványunkat a Helytartó tanácshoz küldik, csonkán, a mint ők mondják.
Rottenbiller
Rottenbiller Lipót
ma
délután ra
Szerkesztői feloldás: délutánra
fölrendelt, s az eredmény az, hogy ím ezt a végzést kaptuk:  
  „Mielőtt ezen kérvénynek hely adatnék, útasíttatik folyamodó, hogy eddigi katonakötelezettségének hol, mikor és mikép tett eleget, hites okmány által igazolja.
Pest
Budapest
en 1867 január 3-án . Kiadta Aldásy József, jegyző.”  
  Most hát, édes öcsém, a legrövidebb idő alatt bizonyítvány kellene arról, hogy tavaly és harmad éve reclamáltunk és
Laczi
Arany László
t fölmentették
.
n
Jegyzet
bizonyítvány kellene arról, hogy tavaly és harmadéve reclamáltunk és
Laczi
Arany László
t fölmentették
Arany László
Arany László
„már eőlbbeni korosztálya két első évében, születése és illetékessége helyén,
N.-Szalontá
Nagyszalonta
n, tanulói minőségénél fogva, a katonai kötelezettség alól fölmentetett”. AJÉ 171.
Kérlek, te tudod a módját hol és mikép lehet ezt megszerezni, légy szives a leggyorsabban expediáltatni
n
Jegyzet
expediáltatni
– kiadatni (lat.)
és felküldeni. Ha, hétfőn
n
Jegyzet
hétfőn
jan. 7-én
reggel megkapnád levelemet, tán még hétfőn délbe útnak is indíthatnád a kell docékat.
n
Jegyzet
docékat
– bizonyítványokat (lat.); vesd össze dóciál: erősít, bizonyít, (Nagyszalonta, Tájszótár); doce, dóce, dócé, docé: adalék, tudnivaló; tanulság; tanúsítvány, bizonylat, bizonyítvány” ( Jókai-szótár I. 202.) Vesd össze
 
 
  Hiába! csőszünk „hittel doceálta”
  Hogy a gulyát kártételen találta.
 
 
(
AJ
Arany János
: Bolond Istók I. 80. vsz.)
Azonban  
  Mi
Laczi
Arany László
val azon is tanakodtunk: hátha még könyebben czélt érnénk, ha te adnád be, ott
Szalontá
Nagyszalonta
n, a váltságdíj fölvételét kér folyamodványt. Csakhogy az idő telik: és ezt ott csak úgy volna tanácsos tenni, ha a folyamodás beadása napja, legalább isjan. 6-ára jegyeztetnék. Mert fél, hogy jan. 7-ét nyilvánitják oly napnak, melyen túl beadott semmi folyamodványra nem engedtetik lefizetni a váltság dijt. Te ismerős lehetsz az ottani körűlményekkel: és ha úgy véled, hogy az utóbbival könnyebben czélt érünk: akkor a mondott reclam.[ált] bizonyitványokat egy példányban küldd fel ugyan (mert hátha a város szökött katonának fogja
Laczi
Arany László
t és bizonyitnunk kell) de még gyorsabban add be ott, a megváltási engedélyt kérő folyamodványnyal együtt, és bennünket tudósits azonnal lépésedről, hogy mi, az itteni folyamodást visszavonhassuk. Az ott beadandó kérvényhez nem kell egyéb, mint a keresztlevél, melyet
Kálmán
Széll Kálmán
firkantson ki, és a két évi fölmen
t
Beszúrás
és
[törölt]
« nek »
t bebizonyitó oklevél; egyébiránt, ha a doctori diplomát akarnátok csatolni, ott van egy példány
Kálmán
Széll Kálmán
nál.  
  Az itteni beadványhoz azért ragaszkodom, én kivált, mert a mint látod, jan. 3-áról kelt, st már az napról végzésünk is van. Jan. 3-a pedig az a nap, mely napon a Sürgöny hozta a
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
híres rendeletet;
n
Jegyzet
Jan. 3-a pedig már az a nap, mely napon a Sürgöny hozta a híres rendeletet.
– „Felmentés a felmentési dij letétele mellett nem engedtetik.” Sürgöny, 1867. jan. 3.
de ha Bécsben 7-ikéig még egyre folyamodnak és biztatják magukat az emberek: talán Magyarországon is megengedik hogy az az előtt beadott folyamodások, mint még a régi rendszerhez tartozók intéztessenek el.  
  Szíves tanácsodat, közbenjárásodat segitségedet és különösen leveledet mielbb várva – maradok  
  ölelő rokonod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János