Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
,jan. 11. 1866.
[szerkesztői feloldás]
1867.
 
  Kedves öcsém!  
  Azt igen bölcsen cselekedted, hogy nem folyamodtál ott is, miáltal e veszett ügy még complicáltabb állapotba jutott volna. Immár a bizonyitvány kezünkben van (fogadd szives köszönetemet érte) s még eddig be sem adtuk. Vérszemet kaptunk a szállongó hírekre, vagy legalább merjük húzni halasztani
egy kissé
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: egykissé
a befizetést. Széltire kürtölik itt, hogy a megváltás lehetősége most már e hó 15-eig terjed;
n
Jegyzet
Széltire kürtölik itt, hogy a megváltás lehetsége most már e hó 15-eig terjed
– „Ugy halljuk, hogy folyó hó 15-kéig még elfogadják a katonai váltság-dijakat.” ( PN 1867. jan. 9. Különfélék )
azt is beszélik, hogy kilátás van a nyilt parancs visszavételére;
n
Jegyzet
azt is beszélik, hogy kilátás van a nyílt parancs visszavételére
– Az értesülés pontos volt:
Deák
Deák Ferenc
1867. jan. 12-én azt a feliratot terjesztette az országgyűlés elé, hogy az uralkodó szüntesse meg újoncozásra vonatkozó törvénytelen rendeletét, mert az alkotmányellenes ( PN 1867. jan. 13. ); ezt jan. 17-én felterjesztette a képviselő ház. Febr. 18-án a királyi leirat a feliratot alkotmányszerű tárgyalásra utalta az ekkor kinevezett Andrássy kormányának ( PN 1867. febr. 19. ).
hogy
Bartal
Bartal György
n
Jegyzet
Bartal
Bartal György
– ifj. Budapest (1820–1875): 1848–1849-ben képviselő, a Szemere-kormányban pénzügyi államtitkár. 1861-ben Tolna megyei alispán, 1865 és 1867 között a helytartótanács másodelnöke. A kiegyezés után a Deák-párt híve
azért mondott le, hogy
Sennyei
Sennyei Pál
n
Jegyzet
Sennyei
Sennyei Pál
– báró Sennyei Pál (1824–1888): konzervatív politikus. A helytartótanács alelnöke (1860–1861), királyi tárnokmester és a helytartótanács elnöke (1865–1867). A kiegyezés után a Deák-párthoz csatlakozott.
és az egész provisorius
n
Jegyzet
provisorius
– ideiglenes (lat.)
hivatalnok kar (az, tudniillik, mely tavaly „hazafiságból” vállalt hivatalt, főispánok stb.) in corpore
n
Jegyzet in corpore – testületileg (lat.)
lemond, ha vissza nem húzzák a rendeletet; az országgyűlés is neki gyűrkőzött,
D
Beszúrás
e
Beszúrás
[törölt]
« é »
ák már elkészítette a feliratot, helybe is hagyta mind a két klub,
n
Jegyzet
a két klub
– A
Tisza Kálmán
Tisza Kálmán
vezette Balközép párt 1866. nov. 20-án alakította meg önálló körét a Tigris szállóban, míg az országgyűlési Deák párt másnap az Európa szálló termeiben tartotta meg első ülését. A két pártkör 1867. jan. 10-én, illetve 11-én tárgyalta meg és fogadta el
Deák Ferenc
Deák Ferenc
felirati javaslatát.
&cet. A dolgok ily állásában gondolkodóba estünk
Laczi
Arany László
val, kidobjuk e azt az 1000 ftot, melyet soha többé vissza nem kapunk, vagy várjunk, füleljünk még, s ha
Pest
Budapest
városa nem sürget, hagyjuk függőb
e
Beszúrás
n heverni ott a folyamodványt, míg tisztábban hozzá nem vethetünk a körülmények fordulatához. Biztat némileg az, hogy miután folyamodványunk jan. 3-án van igtatva, sőt az napról már végzés is van a kezünkben: talán nem fogják fizetésünket elkésettnek mondani, ha majd jobban csípi is orrunkat a dér. Lehet, hogy 15-eig igy is befizetjük; lehet hogy addig jobb hírt hallunk, vagy tán bizonyost is. Várom
Eötvös
Eötvös József
t Bécsből haza, irják a lapok, hogy conferentiáztak
Beust
Beust, Ferdinand Freiherr von
tal,
n
Jegyzet
Várom
Eötvös
Eötvös József
t Bécsből haza, irják a lapok, hogy conferentiáztak
Beust
Beust, Ferdinand Freiherr von
tal
Andrássy Gyula,
Eötvös József
Eötvös József
és
Lónyay Menyhért
Lónyay Menyhért
az uralkodói párt köszöntő újévi küldöttség tagjaként 1867. jan. 6-tól Bécsben tartózkodtak,jan. 9-én és 10- én több tárgyalást is folytattak a kiegyezés vitás részleteiről, végül jan. 12-én érkeztek vissza a magyar fővárosba. –
Beust
Beust, Ferdinand Freiherr von
(1809–1886): német (szász) és osztrák politikus, szász miniszterelnök, majd az Osztrák– Magyar Monarchia külügyminisztere, 1867. febr. 7. és 1867. dec. 30. között miniszterelnöke.
bizonyosan feljött ez a rendelet: talán tőle is hallok valami bíztatást.  
  Nőm tegnap írt
Liná
Ercsey Sándorné Nagy Karolina
nak, akkor akartam én is neked, de meglepett volt a correctura
n
Jegyzet
correctura
– a hat kötetes Arany János összes költeményeikorrektúrája
nagyon. a legőszintébben ír
Vilma
Ercsey Vilma
iránt, s ha most nem is, tavaszszal jó lenne ha felküldnétek.  
  Azt kérded, nyilatkozzam szintén, van-e múlhatatlan szükségem a
Geyer
Geyer Rudolf
által e hóban fizetendő angáriára.
n
Jegyzet
angáriára
– negyedévi bérleti díjra
szintén tehát: arra, hogy te a magadéból küldd fel, se most se soha szükségem nincs, köszönöm egyébiránt szivességedet: de azt szeretném ha
Geyer
Geyer Rudolf
megtanúlna pontosabb lenni, hogy biztosabban számíthassak e jövedelemre. Így most, febr. 2-én, házbért kell fizetnem, és nem tudom még miből, mert az Akadémiától már előlegeztem annyit, hogy újra átallanám (utólag fizet); s ha még
Laczi
Arany László
éra is nagyban költekeznem kell: úgy a tőkére kerűl a sor, melynek kivált papirokba fektetett részét szeretném megkímélni, míg lehet. Ezért emlegetem én a
G…
Szerkesztői feloldás:
Geyer
Geyer Rudolf
fizetéseit; de meg azért is, hogy ha most ez a tetemes tőke veszteség nem sujtana, már oly formán számítgattam volt, hogy tavaszszal, vagy a nyáron – ha itt
Pest
Budapest
en is – megpróbálom magam szárnyán repűlni, s magamnak dolgozni ezentul; de a mint e kedves újévi ajándék fülön csapott, azt hiszem még most semmi sem lesz ebből az álmodozásból. Nem is jó nekem előre számitásokat csinálni: a sors kereke mindig legkedvesebb ábrándjaimon gázol keresztűl; ilyen volt a szalontai kedves családi élet; ilyen a későbbi vágyakozás oda, habár tört szivvel is; ilyen most álmodott függetlenségem. Egyszer csak, a járomban, lesu
j
Beszúrás
t a menykő – s addig lesz.  
  De nem elegyedem ily hangúlatba: áldjon meg a jó isten mindnyájotokat; az árváért
n
Jegyzet
az árváért
Szél Piroská
Széll Piroska
ért
kétszeresen!  
  szerető bátyád  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  U. i. Ha van valami észrevételed húzóhalasztó politikánkra, kérlek siess tudatni velünk!  
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTAK Mikrofilmtára B 9101.
Arany László
Arany László
levele: „Kedves bátyám! A »katonadologról« megirta apám a mit lehetett. Én
Nagy Laczi
Nagy László
ról irok most.
[szerkesztői feloldás]
Nagy László
Nagy Karoliná
Ercsey Sándorné Nagy Karolina
nak,
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
feleségének testvéreNagy László
Gondolom megkapta bátyám levelemet, melyet
Laczi
Nagy László
utján küldöttem el 8-dikán, s melyben megirtam hogy neki 1008 ftnyi adósság nyomja a vállát, és megirtam miként akar ebből kimenekedhetni. A fiú a multra nézve igen össze-vissza beszél, s úgy látszik most sem szinte. Balogh Eleket már arra is felkérte hogy szerezzen neki, ha lehet, valami ügyvédi irodában alkalmaztatást. Ne
k
Beszúrás
em most se jogom se érdekem bővebben tudakozodni elöbbi és mostani fönökeitől az viselt dolgairól, de ha bátyámék még segiteni akarnak rajta,
n
Jegyzet t. i. ha lehet még,
s ha az utána való tudakozással netalán engem
b
Beszúrás
iznának meg, szivesen megteszem, és megkötöm
Laczi
Nagy László
t úgy, hogy
a
Beszúrás
könnyelműsége által testvéreinek okozott kár lehetőleg helyre üttessék. Isten áldását kéri mindnyájokra
Pest
Budapest
januar 11 867 szerető öcscse
Laczi
Nagy László