Aranysárkány fejléc kép
 
SZABÓ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK Kolozsvár jan 2
[törölt]
« 0 »
6
Beszúrás
1867.
 
  Kedves barátom!  
  A magyar Akadémiának Muzeumunk részére
n
Jegyzet
Muzeumunk részére
– a kolozsvári Erdélyi Múzeum Egyesület részére
mult évi october 18- dikán expediált
n
Jegyzet
expediált
– kiküldött (lat.)
könyvküldeményét f. évi jan. 9-dikén kaptam, s ide mellékelve küldöm az aláirt téritvényt.  
  Ez alkalommal kérdésbe teszem, van-é nyomtatva vagy lesz-é valaha nyomtatva a M. Akad. Évkönyvei IX. X. XI. stb. köteteihez külön czimlap és tartalomjegyzék: mert e nélkűl a köteteket beköttetni lehetetlen.  
  Épen igy vagyok az Értesitő, Phil. törv. és tört. osztály IV-dik kötetével, melynek czimlapja és tartalma, nálunk legalább, hiányzik. Nem lehetne-é ezt utólagosan megkapnunk, hogy ezt a kötetet, mint a többit is, beköttethessem.  
  A Monumenta Hung. Hist. I. oszt. Okmány
tár
Beszúrás
X-dik kötetét (Árpádkori új okmánytár V-dik kötetét) hihetőleg csak azért nem kaptuk ezen szállitmánynyal, mert octoberben még nem volt szétküldhető. Igen óhajtanám ha ezt nem nagyon sokára megkaphatná intézetünk; magamnak is volna benne nézegetni valóm.  
  A mi az én életemet illeti, viszem a hivatalos foglalkozás, a családi élet terheit, és élvezem mind kettőnek örömeit. Hivatalos állásommal, bármily sok munkával és felelősséggel jár is, meg vagyok elégedve; itt irántam igazán jó indulattal vannak, megbecsűlnek; a magunkféle literatus emberekkel jó barátságban élek, olykor még egyegy víg estét is töltünk. Családi körömben, hála Istennek, épen igy meg vagyok elégedve; magam nőm s négy gyermekem állandó jó egészségben vagyunk; gyermekeimben minden nap több több örömöt és gyönyörűséget találok. Nevelésökre Kolozsvártt igen alkalmasnak látom; a leányok igen jó irányban s ügyesen vezetett intézetbe járnak;
n
Jegyzet
a leányok igen jó irányban s ügyesen vezetett intézetbe járnak
– Vesd össze
Szabó Károly
Szabó Károly
1865. aug. 26-i levelével: „
Giza
Szabó Gizella
két év óta tanúl a leánynöveldébe”. AJÖM XVIII. 1995. 633.
a fiúk a collegiumban
n
Jegyzet
a collegiumban
– a ref. kollégiumban
jól s kevés költséggel kitanulhatnak.
Gyula
Szabó Gyula
nagy örömmel siet mindig az iskolába, hol nem csak a tanulásban, hanem a birkózásban is az elsők között áll. Testileg igen kifejlett, széles vállú, erős mellű s vas fejű.
Gizella
Szabó Gizella
igen munkás és ügyes; minap az anyja elvitte a gyermekbálba, volt nagy öröme a víg mulatságban.
Jolán
Szabó Jolán
csupa élet, elevenség; folyvást jó kedve van; szerencsés véralkata áldott jó természete van; mindenki egyiránt szereti. A kis
Jenő
Szabó Jenő
, ki még csak egy pár szót tud kimondani, vígan nyargalászik a szobában; összevissza rendezi könyveimet, melyekben nagy gyönyörűségét találja; s mihelyst meglát mindjárt hozza utánam a pipát s követeli hogy az ő mulatságára gyujtsak rá. Ezekben gyönyörködve elfelejtem az élet terheit és a világ folyásának czudar voltát.  
  Nőmmel együtt kedves nődet s magadat a legszivesebben köszöntve s minden lelki s testi jót kivánva maradok  
  igaz barátod  
 
Szabó Károly
Szabó Károly
mk
n
Jegyzet
mk
– maga kezével