Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, febr. 2
3
Beszúrás
[törölt]
« 2 »
. 1867.
 
  Kedves öcsém
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
!  
  Küldeményedet,
Geyer
Geyer Rudolf
utólsó fizetését martius végeig 1867., azaz a 262 f. 50 krt. köszönettel megkaptam; miről ezennel megnyugtatlak.  
  Tehát vizecskék voltak és vannak bőven? Sajnos biz’az, a jövő árendára nézve, miről ide s tova szintén gondolkozni kell. Nem tudom
Jani
Ercsey János
mit akar, nem kivánja-e a mostani haszonbér leteltével kihasíttatni részét? Én, ha isten addig éltet, csak megint kiadom a magamét: hisz mit csináljak vele!  
  Olvasom a lapokban, hogy mostanság valami vizszabályozó gyűlés lesz ott.
n
Jegyzet
Olvasom a lapokban, hogy mostanság valami vizszabályozó gyűlés lesz ott
– „
N.-Várad
Nagyszalonta
, febr. 14. Folytonos esőzés máskép is primitiv állapotban lévő utainkat járhatlanná tevén piaczunkra csekély készlet érkezett, mind ennek daczára az árak, külföldi árcsökkenés alatt szenvedvén, alább szálltak. Nehéz minémüségü buzánk az egész környéken kevés és ez is visszatartó kezekben van, könnyebb minémüségü lanyha forgalom mellett vevődött különböző árak mellett: 85-86 fontos 5.50 kr. – 5.60 kr. rozs szeszgyárakba 4 ft – 4 ft 20 kr. Utólsó napokban egy consortium egy depositbank létesitésére néhány ülést tartott, de ugy látszik, hogy részvéthiány miatt létesülése kétséges; egy nagy gőzmalom alakitása felett is folynak, amint hallom, a tanácskozások.” A Hon, 1867. febr. 20.
Képviseld, kérlek, az én érdekeimet is; valamint ha ismét malomcsatorna gyűlés tartatnék, ott is.  
  Nem tudom, a határokra, felmérésre nézve történt-e már valami. Legalább
Bodoki
Bodoky Károly
t
n
Jegyzet
Bodoki
Bodoky Károly
t
Bodoky Károlyt, Aranyék nyugati telekszomszédját
jó volna fölkérni, hogy ha nála ezen földeknek hiteles térképe van: kopizáltassa le a miénket arról, scala szerint,
n
Jegyzet
scala szerint
– mérték szerint (ol.)
hogy a terjedelmét ki lehessen számítani.  
  Hallottam
Lovasy
Lovassy Ferenc
tól, hogy fa-dolgában urak vagytok. Tehát nemfáztok, mert nincs rá jó idő, még is fáztok, a szerződés miatt. Biz a baj: de ha malom lesz, majd leőrli.  
  Már én is kezdek ocsúdni a sok minden féle gyűlés utófájdalmaiból;
Laczi
Arany László
katonaságán sem aggódnám felette: de valami átkozott migraine vagy efféle ideges főfájás kinoz. Elfog reggel, és tart 3-4 óráig délután. Tavaly ilyentájban is volt már, eltart 3-4 hétig.
n
Jegyzet
Tavaly ilyentájban is volt már, eltart 3-4 hétig
– Vesd össze 1866. febr. 18-án
Tompá
Tompa Mihály
nak írt levelével (2039.).
Majd idejét állja: a tavalyi homoeopathia nem akar segíteni. Különben engem november óta örökös
n
Beszúrás
átha kinoz,
n
Jegyzet
Különben engem november óta örökös nátha kinoz
– Vesd össze 1866. nov. 14-én
Tompá
Tompa Mihály
nak írt levelével (2066.).
és ez a folytonos hurút nagyon megdolgozta rosz mellemet is. De tán, ha kitavaszodom, majd jobban lesz. Ohajtanám már én is a nyugalmat, – azaz, hogy csak annyit és olyat dolgozzam, a mennyire és milyenre kedvem van. De a mikéntre nézve nem állok még tisztában.  
  Hát csak nem hozod vagy küldöd
Vilmá
Ercsey Vilma
t? Pedig neki is jó lenne, ennek az öreg nénjének is. Hisz az nem kerül költségbe; annyiba semmiesetre, hogy nálad számot tehessen.  
  Politikai dologról nem irhatok többet, mint a mit ujságból olvashatsz: én is csak onnan merítem tudományomat. Ma dé
l
Beszúrás
ben mindkét ház űlést tartott, úgy hallom, a miniszterek bemutatása történt.
n
Jegyzet
Ma délben mindkét ház űlést tartott, úgy hallom, a miniszterek bemutatása történt
– „Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: Tisztelt ház! Felségének a magyar felelős miniszterium kinevezésére vonatkozó magas rendelete következtében a kormány megalakulván, kötelességemnek tartandom annak egyes tagjait a törvényhozás mindkét házának bemutatni.” ( A HON ESTI LAP-ja, 1867. febr. 23. )
Hanem
Debreczen
Debrecen
ben mit sületlenkedtek a világitás alkalmával?
n
Jegyzet
Debreczen
Debrecen
ben mit sületlenkedtek a világitás alkalmával?
– „1867 februárjában, amikor Debrecen város tanácsa úgy határozott, hogy az alkotmány visszaállításának megünneplésére ’a Városháza fényesen kivilágíttassék’, és erre a célra helybeli szappanos mesterekkel közel 6000 mécspoharat készíttetett, a főhomlokzatot pedig 8 láb magas és 4 láb széles országcímerrel díszítette, valójában Debrecen társadalmára általában is jellemző bizakodó várakozásának adott jelképes kifejezést. A dühöngő szél ugyan 23-án eloltotta a fényeket, összetörte a párkányzatra épített díszítményeket, a város ünnepélyes, ceremoniális forgatagában azonban ekkor – egy történelmi pillanatra – aligha akadt bárki is, aki megkérd- jelezte volna a kiegyezés jelentőségét.” Irinyi 2002. 12.
 
 
Arany Laczi
Arany László
közelebbi bravourja nem lepett meg egy kissé? Engem nagyon. Im én beadom financiernek,
n
Jegyzet
financiernek
– pénzügyi szakembernek (fr.)
hogy legyen practicusabb ember mint az apja, s egyszercsak kipattan, hogy poéta!
n
Jegyzet
s egyszercsak kipattan, hogy poéta!
Arany László
Arany László
Elfrida c. költeménye a Kisfaludy Társaság pályázatát nyerte meg ( BpSz 1867. 120–137.) Lásd Voinovich III. 192–193.;
Gyulai
Gyulai Pál
bevezetését
Arany László
Arany László
összes munkáihoz: ALÖM I. 8.
De már nem lesz belőle semmi.  
  Különben jó egészségnek örvend: az anyja is veszi magát, és csak elmozog elébb s tovább. Most épen cselédje is van. Hegyesi Mátyás hausherrem
n
Jegyzet
hausherrem
– háziuram (né.)
eladta a házát: így már nem tudom meddig maradunk s maradhatunk itt. Most még foly a bérlet.  
  Áldjon meg az isten, édes
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
om; irj már egyszer levelet is, ne csak comitivát.
n
Jegyzet
comitivát
– kísérőlevelet (ol.)
 
  Csókolunk mindnyájan, mindnyájotokat.  
  szerető bátyád  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTAK Mikrofilmtára B 9101. Válasz
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
elveszett levelére (2093.)