Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – RÓMER FLÓRISNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1867. március 8.
 
  190  
  K.  
  Főtisztelendő Úr!  
  Oltványi Pál földeáki plebános úr által igért s az Akadémia közelebbi összes űlésén már bejelentett 13 db ezüst és ugyanannyi réz érem megérkezvén:
n
Jegyzet
Oltványi Pál földeáki plebános úr által igért s az Akadémia közelebbi összes űlésén már bejelentett 13 db ezüst és ugyanannyi réz érem megérkezvén
Oltványi Pál (1823–1909): prépost, 1854-től földeáki lelkész, iskolai igazgató; a magyar történelmi művek pályadíjára fordítandó Oltványi-alapítvány létesítője (1872). 1873-ban Szegeden az apácák vezetése alatt álló leánynevelő intézet felépítője, 1874-ben ugyanott ingyenes leányiskola felállítója, ezeknek igazgatója. Oltványi Pálföldeáki plébános és pápai kamarás 13 ezüst, ugyanannyi réz, régi érmet, 17 régi kiadást classicusokból, 6 ásatag régi tárgyat, és saját munkáiból kettőnek egy-egy példányát igéri beküldeni ajándékul. E tárgyak midőn megérkeznek, az érem- és könyvtárba áttétetvén, – küldő úrnak levélben fejeztessék ki az Akadémia köszönete.” (Összes ülés, 1867. febr. 25. AkÉrt 1867. 85.) „Jelentés az Oltványi Pál lelkész úr által Földeákról (Csongrád) beküldött természettudományi és palaentologiai tárgyakról. Tekintetes Akadémia! A mathem. és természettudományi Bizottsághoz áttétetett a titkárság által Oltványi Pál földeáki lelkész úr által beküldött, és egy kutásás alkalmával 1864. őszén a földeáki réten Csongrádmegyében talált tárgyak. Van szerencsém ezekről a következő nyilatkozatot adni: A tárgyak közt van 1) Gypsz bennőtt kristály-csoportban. 2) Gypsz szőllődeden dudoros alakban, rostos szöveggel. 3) Erősen kopott csont (látszólag csigolya). 4) Két cserép-karika, vagy inkább átfúrt gömb dió-nagyságban. Az egyiknek felülete sima, a másiké körös rovatokkal van ellátva. Ezen két utóbbi tárgy érdekes, mert a kútban négy ölnyi mélységben jövén el, világosan mutatják, hogy e tán bronzkori tárgyak akkor jutottak oda, midőn azon réteg volt a felület, s azon idő óta az árvízi hordalék Földeák azon helyén 4 ölnyire emelkedett fel. Ezen két cserépkarikát és a csontot, mint a historiai korszak palaentologiai tárgyait, a m. nemz. muzeumnak inditványozom, a beküldő kivánságának értelmében, megküldeni. Az említett palaentologiai tárgyak a nemzeti muzeumnak átküldendők, az ajándékozó Oltványi Pálúr azok miségéről értesítendő lészen.” (Matematikai és természettudományi, egyszersmind összes ülés, 1867. ápr. 1. AkÉrt 1867. 129– 130.)
szerencsém van azokat ezennel áttenni az Akadémia éremtárába.  
  Tisztelettel  
 
Pest
Budapest
, márcz. 8. 1867.  
  Főtisztelendő úrnak  
  alázatos szolgája  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  titoknok.  
  főtiszt. Rómer Flóris Úrnak  
 

Megjegyzések:

Rómer Flóris (1815–1889): régész, mvészettörténész, Benedek-rendi szerzetes. 1860-tól az Akadémia levelező, 1864-től rendes tagja; 1868-tól az archeológia egyetemi tanára,1869-től a Nemzeti Múzeum őre, 1877-től nagyváradi kanonok. 1865 és 1868 között az ArchKözl, 1868 és 1872 között az ArchÉrt szerkesztője.