Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – LÓNYAY MENYHÉRTNEK
Pest
Budapest
,
[szerkesztői feloldás]
1867.
márczius 20.  
  Igen tisztelt barátom!  
  Köszönöm becses soraidat. Vártam, mert mostani szállásomat kiadhatnám ma vagy holnap; azután kétes. De bocsáss meg, ha tenger foglalatosságaid közt még e válasz elolvasásával fárasztalak. Helyzetemet akarom tisztán elédbe tűntetni.  
  Midőn 26 hóval ez előtt az Akadémia megtisztelt bizalmával:
n
Jegyzet
Midőn 26 hóval ez előtt az Akadémia megtisztelt bizalmával
AJ
Arany János
1865. jan. 26-án lett az Akadémia titoknoka.
s én elfogadám e nem várt, nem keresett, akkori s mai meggyőződésem szerint nem is érdemelt kitüntetést: csak azt tudtam, hogy dicsült
Szalay
Szalay László
nk nyomába kell lépnem, az hivatala terheivel és – előnyeivel.  
  Azt is tudtam, hogy a palotában készűl egy titoknoki szállás, mindenki úgy nevezte e helységet, boldogúlt elődöm maga választotta, módosíttatta a szobák tervét: s kétségtelen, hogy ha isten életének kedvez, most azok érdemes lakója.  
  Meg valék választva, sőt meghatva e választás csaknem egyhangúsága által, már nyilatkoztam is, hogy megkisértem e szép, de erőmnek súlyos hivatalt: és csakazután értesültem az igazgató tanács délelőtt hozott határozatáról; hogy nekem választásom van 800 forint lakbér, vagy lakás közt a bérházban.  
  Megvallom, ez igen kedvetlenűl hatott rám. Ugy esett, mintha az Akadémia – vagy elnöke – mégsem tekintene
Sz.
Szerkesztői feloldás:
Szalay
Szalay László
utódjának; mintha a kéz, mely a koszorút nyújtá, titkon töviset csapott volna szemembe. S valóban gondolkoztam, ne vonuljak-e vissza azonnal a még fel nem hagyott szerkesztői foglalkozáshoz; de beláttam, hogy ezt a legnagyobb hebehurgyaság vádja nélkül most már nem tehetném.  
  Isten látja lelkemet: „egy dióhéjban ellaknám”Hamletkint;
n
Jegyzet
„egy dióhéjban ellaknám” Hamletkint
Hamlet, II. 2.: „Oh boldog Isten! Egy csigahéjban ellaknám s végtelen birodalom királyának vélném magamat, csak ne volnának rosz álmaim.” AJÖM VII. 133. Vesd össze
Géher
Géher István
2005. 1535.
de bántott az, hogy személyemre ily kivétel történt; s nem csupán gazdálkodási szempontból határozám magamat arra, hogy külvárosi szállásomat tovább is megtartsam. Legyek minél távolabb, mondám; annál inkább fel fog tünni hiányom ott, hol folytonos jelenlétemre volna szükség. S mintegy arczpirulva fordultam meg naponkint a helyen, hol ily előzmény után, talán a cseléd sem tekintett egyrangú tisztviselőnek azokkal, kiket az Akadémia a palotába szállásolt el. Hozzá még, elterjedt a városon és országszerte, hogy én nem akartam a titoknoki szállást elfogadni... mit tehettem utóbb, mint ráhagyni az efféle beszédet!  
  Azonban két év – jól-rosszúl – eltelt:
n
Jegyzet
Azonban két év – jól-rosszúl – eltelt
– Vesd össze az Ártatlan dac című verssel (1865. dec. 11.).
az a két év, mennyit maximum gyanánt igértem magamnak, midőn a megválasztáskor kijelentém, hogy hivatalomat ideiglenesnek kivánom tekinteni, a míg az Akadémia körültekinthet alkalmasb egyén után. A két év igazolta csekély önbizalmamat: éreztem folyvást, hogy kötelesség volna lelépnem, de nem láttam nyílást további existentiámra, s így – maradtam. Most a nagy gyűlés előtt,
n
Jegyzet
Most a nagy gyűlés előtt
– azaz1867. jan. 29. előtt
komolyan gondolkoztam róla, nem volna-e lehető, hivatalomat fölcserélni a jegyzőséggel, mely aránylag sokkal könnyebb: de a báró,
n
Jegyzet
a báró
Eötvös József
Eötvös József
kinek ezt említém, lebeszélt róla. Sőt az is félig elhatározott dolog volt nálam – hogy lemondok a jegyzőség nélkül is: ezt is tudattam a báróval, de át kelle látnom, hogy két új embert állítani egyszerre az itteni ügykezelésbe, nagy zavart és felakadást okozna. Elszántam hát magamat, hogy bármily erőfeszítéssel átsegítem az Akadémiát a nagy gyűléseken, s azok utógondjain. De épen ezek s erőm lankadása, győztek meg arról, hogy hivatalomat így tovább nem vihetem: rövid időn, talán már az idei szünnapokkal, meg kell válnom tőle. Mert amit b.
Eötvös
Eötvös József
az én könnyítésemre, a jegyzői segítséggel combinálva kigondolt, hogy t. i. minden gépies irodai functiót a jegyző vegyen át és én ne is járjak naponkint a hivatalba: eddigi sejtéseim és tapasztalásom után nem remélem, hogy valósuljon; megköszönöm, ha valahára, öt egész hónapi helyettesítés után, a szorosan vett jegyzői functióktól sza
v
Szerkesztői feloldás: b
adulhatok.a
n
Jegyzet
ha valahára, öt egész hónapi helyettesítés után, a szorosan vett jegyzői funktióktól szabadulhatok
– Vesd össze
Tompá
Tompa Mihály
hoz 1866. nov. 14-én írt levelével (2066.): „Nem elég volt a titoknokság, most még a jegyzői tollat ís a nyakamba sózták egy időre.”
Ily hangulatban ért b.
Eötvös
Eötvös József
felszóllítása:
 [!]
[sic!]
nem volna-e kedvem beköltözni a palotába? Első benyomás alatt azt feleltem: hogy ez rám nézve késő, miután csaknem megérett a lemondási szándék bennem. De jobban meggondolva, beláttam, hogy, habár csak fél vagy egy évig kell is még folytatnom e hivatalt, mind az intézetre, mind rám nézve előnyősb lesz, onnan helyből vinni. Beláttam, hogy az igért segélyből minél kevesebbre számolhatok; hogy az elnökség nagy elfoglaltsága miatt mindenki csak én hozzám fog fordulni akadémiai ügyben; hogy magával az elnökséggel is csak úgy érintkezhetem, ha minden perczben ott található leszek; mégis, magamra nézve tetemes könnyebbülést szerezhetek, nemcsak az oda és vissza naponkinti fáradság megkimélése által, hanem főleg az által, hogy hivatalos dolgaimat tetszésem szerinti időben végezhetem, s munkaidőm legjavát, a délelőtti órákat, nem kell gépies foglalkozásnak áldoznom fel mindennapon, mégis érintkezhetem az irodai személyzettel, vagy bárkivel, a nélkül, hogy – van dolog vagy nincs – hivatalos órákat kellene ülnöm; belátva, mondom, mind ezeket, köszönettel fogadám a felajánlott szállást; legalább megkisértem, gondolám, könnyebb lesz-e így.  
  A mi már a bérházba költözésemet illeti: ezt két év előtt is tehettem volna, bár nem oly kedvezménynyel, a mint felajánlani szíveskedél. Azonban, mint említém, nálam e pár száz forint nem a fődolog; az Akadémiára nézve óhajtanám, hogy nyerjen valamit, csak azt nem foghatom meg, miért kelljen egyedül a titoknok számára készült szálláson nyerekednie. Elismerem, hogy én, a megválasztásomkor hozott végzés szerint, nem követelhetem azt a szállást: de utódom, bárki lesz, valószinüleg ahhoz fogja kötni hivatalba lépését, s így e szállás az Akadémiának állandó jövedelem forrást úgy sem képezhet. A bérházba költözve: igaz, hogy megnyerném az útra pazarolt időt és fáradságot; de rám nézve mégis lényeges a különbség. Szintúgy ki kellene ülnöm hivatalos óráimat, ha senki, vagy semmi nem jön is; szintúgy délelőtti időmet áldozni fel, mert az irodával csak akkor lehet érintkeznem: holott, ha benn lakom, ha dolgozó szobámat csupán egy ajtó választja el a hivataltól, érintkezhetem az irnokokkal, a délután előkészített fogalmazatokat tisztázni, expeditióba
n
Jegyzet
expeditióba
– elküldésre (lat.)
adhatom, a nélkül, hogy munkaóráim folytonosságát megzavarnám: ha egy-két látogató keres hivatalos ügyben, azzal is végezhetek, mert közel, sőt jelen vagyok. Mindez a bérházból máskép ütne ki.  
  Ime, az egész télen meghülési bajokban szenvedtem, még most is – már négy hete – erős rheuma szaggatja a fejemet.
n
Jegyzet
Ime, az egész télen meghülési bajokban szenvedtem, még most is – már négy hete – erős rheuma szaggatja a fejemet
– Vesd össze
AJ
Arany János
1866. nov. 14-én
Tompá
Tompa Mihály
hoz (2066. és 1867. febr. 23-án
Ercsey
Ercsey Sándor
hez (2094.) írt levelével. Előző betegségeiről lásd
Tompá
Tompa Mihály
hoz 1866. febr. 18-i levele (2039.) jegyzetét.
Orvoshoz fordulni sem merek; mert ágyba vagy szobába itélne 3–4 napig, egy hétig: s az alatt teljesen felakadna a hivatalos kezelés! Ha ott vagyok? e részben is könnyíthetnék magamon.  
  Nem vágyom én a palotába – mert palota. Nem akarok terjeszkedni: beérem az udvari szobákkal, az utczaiakból másfelet kivánok csak (annak felét, melyet gr.
Waldstein
Waldstein-Wertenberg János
elrekesztett
n
Jegyzet
annak felét, melyet gr.
Waldstein
Waldstein-Wertenberg János
elrekesztett
Waldstein-Wertenberg János (1809–1876): jogtudós, műgyűjtő, a bécsi műegylet elnöke, 1868-tól az Akadémia igazgatótanácsának tagja. Szerepet játszott az Akadémia 1865-re elkészült palotájának építkezésében, különösen a képgaléria kialakítása, elhelyezése foglalkoztatta. 1868. máj. 8-án az Akadémiának ajándékozta
Thomas Ender
Ender, Thomas
osztrák festő magyarországi tájakról készített 220 vízfestményét.
Friedrich von Amerling
Amerling, Friedrich von
által festett portréja, Gróf
Waldstein János
Waldstein-Wertenberg János
spanyol kosztümben, 2013-ban került az MTA képtárába.
). Ugy beszéltünk, hogy a 100 fennmaradó szobákból egy és fél
Rónay
Rónay Jácint
nak jut, kinek szállás van igérve bent, de, ha nem a titoknoki lakásból, úgy nem tudom, honnan telik. A fennmaradó egy utczai szobát
Tóth L.
Szerkesztői feloldás:
Tóth Lőrinc
Tóth Lőrinc
csatolná, bérért, a maga lakosztályához, s mind ez kihozná a 800 forintot, melyet az Akadémia nekem szállásbérűl szokott adni.  
  Még csak egyet. Rám nézve e kérdés határozó. Ha azon könnyítéstől, melyet a beköltözéstől remélek, elesném: akkor lemondás által volnék kénytelen véget vetni ez állapotnak. Két év óta nem dolgozhatom semmit, mert az inspirátió nagyobb műveinek némi folytonosság kell; én erre, a minden délelőtti bejárás mellett, soha sem birtam szert tenni.  
  Még egyszer és ezerszer bocsánat! Bizodalmam fecsegővé vált – bizalomból hozzád! Válaszúl egy vizitkártya is elég lesz igen vagy nem szócskával. De ezt kérném, mert hétfőre
n
Jegyzet
hétfőre
1867. márc. 25-re
meg kell mondani
Szász Károly
Szász Károly
nak, adhatom-e neki mostani lakásomat.
n
Jegyzet
hétfőre meg kell mondani
Szász Károly
Szász Károly
nak, adhatom-e neki mostani lakásomat
– Vesd össze
AJ
Arany János
Tompá
Tompa Mihály
nak, 2105. 1867. ápr. 22.: „
Szász Károly
Szász Károly
május elején mindenestül (azaz most még csak felesége s egy gyermekével) költözik
Pest
Budapest
re. Épen ezt a szállást vette ki, hol most én lakom.”
 
  Tisztelő barátod  
 
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

kallódik
Lónyay Menyhért
Lónyay Menyhért
(1822–1884): az Akadémia levelező (1858), majd tiszteleti tagja (1861), alelnöke (1866) és 1871-től haláláig elnöke. A kiegyezés utáni első Andrássy-kormányban 1870 májusáig pénzügyminiszter, majd közös pénzügyminiszter. 1871 végétől egy évig miniszterelnök.