Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, april. 9. 1867.  
  Kedves öcsém
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
!  
  Jó még is, hogy van a nyűglődésnek valami tárgya köztünk, mert különben évszámra nem írnánk egymásnak. Nem tudom
L. Feri
Szerkesztői feloldás:
Lovassy Feri
Lovassy Ferenc
barátom haza ment-e, vagy visszatartotta a ház elnökének közbejött ukáza.
n
Jegyzet
vagy visszatartotta a ház elnökének közbejött ukáza
– „
Pest
Budapest
, april 4. Az országgyülési képviselőknek egy elnöki körlevél volt még ma kiadandó, melyben felkéretnek, méltóztassanak itt maradni, mert fontos ügyek veendik igénybe jelenlétöket, miután már sokan készülnek haza.” ( PN 1867. ápr. 5. Különfélék )
Tőle kérdezősködtem volt, nem írtam-e abban valami vadat, hogy búzámat ne add fton alul; s azt mondja, hogy ez nem képtelen beszéd, tekintve a gabonának öszi árát ottan; bár most aligha megadnák. Mindazáltal, noha kilátás van emelkedésre megint, azért szeretném, hogy april folytán eladnád, a mint az ára lesz, mert valószinűleg a hitelintézeti papír is szállani fog e háborús hírekre, és szeretném, hogy minden odafordítható pénzem kéznél legyen. E czélból emlékeztetlek, hogy 1. april óta a
Geyer
Geyer Rudolf
angáriája
n
Jegyzet
angáriája
– évnegyedre járó bére (ol.)
is követelés alá esik; légy szíves őt megsürgetni, hogy legfölebb husvétkor
Laczi
Arany László
mind a két kis összeget felhozhassa.  
  Különben, állapotunk tűrhető;
Laczi
Arany László
ra nézve most egyszer nagyot lélekzettünk;
n
Jegyzet
Laczi
Arany László
ra nézve most egyszer nagyot lélekzettünk
– A kiegyezést elkészítő 67- es bizottság közösügyi javaslatát a képviselőház 1867. márc. 30-án, a főrendi ház pedig ápr. 3-án elfogadta. A javaslat (a későbbi 1867. évi XII. tc.) 12. §-a kimondta: „De a magyar hadseregnek időnkinti kiegészítését s az ujonczok megajánlásának jogát, a megajánlás föltételeinek és a szolgálati időnek meghatározását, úgy szintén a katonaság elhelyezését, élelmezését illető intézkedéseket, eddigi törvényeink alapján, mind a törvényhozás, mind a kormányzat körében, az ország magának tartja fönn.”
az anyja is csak megvan; én pedig 4-5 heti criminalis fejszaggatás után végre magamhoz tértem.
n
Jegyzet
én pedig 4-5 heti criminalis fejszaggatás után végre magamhoz tértem
– Vesd össze 1867. márc. 20-án
Lónyay
Lónyay Menyhért
hoz írt levelével (2099.).
Azt már tudod, hogy a titoknoki lakás Sz. Györgyre megürűlvén, oda fogunk költözni.
n
Jegyzet
a titoknoki lakás Sz. Györgyre megűrlűvén, oda fogunk költözni
– Györgynap: ápr. 24. Vesd össze
Lónyay Menyhért
Lónyay Menyhért
AJ
Arany János
-nak, 1867. márc. 23. (2101.)
Több ok öszszehatása birt erre. Itt új házi úr van:
n
Jegyzet
Itt új házi úr van
– Vesd össze
AJ
Arany János
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 1867. febr. 23. (2094.).
s természetesen szöktetni akarja a lakbért. Én elrheumásodtam: ritka szállás az mely nekem jó legyen: az akadémia igen jó légmentes hely, hogy kitisztuljak e bajból. Az egész telet meghűlési bajokkal vesződtem át: igen nagy terhemre volt a naponkinti félmérföld gyaloglás: ott közel pedig más szállást nem kapnék két annyi árért se, mint a mostani; holott az akadémia nem kerűl többe, mint ez. Végre annyira voltam: hogy a lemondás és oda költözés közt kellett választanom. Az elsőt – oly czéllal, hogy tovább is
Pest
Budapest
en éljünk – nem mertem még risquirozo
z
Beszúrás
ni;
 [!]
[sic!]
a leköltözésnek pedig (mely az én régi, egyedűli vágyam) oly oldalról támadt ellenzője, honnan nem is álmodtam volna!
n
Jegyzet
a leköltözésnek pedig (mely az én régi, egyedűli vágyam) oly oldalról támadt ellenzője, honnan nem is álmodtam volna!
– Feltehetlőeg
Arany
Arany János
feleségéről van szó, a
Szalontá
Nagyszalonta
n szerzett tapasztalatok eredményeként (részletesebben lásd Korompay 2008. ). Ezzel kapcsolatban fontos
Arany László
Arany László
1867. márc. 4-én
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
hez írt levele ( Ercsey Róza 1937. 13.): Kedves Bátyám! Köszönöm megemlékezését a Bihar megyei restauratiókra vonatkozólag. Azonban magam is folyvást a legnagyobb habozásban vagyok, ha e tárgyról kellene gondolkoznom. A fő tekintet, melyért lemennék, az apámék
Szalontá
Nagyszalonta
ra költözése: ez apámnak igen élénk vágya, az egyetlen remény, melyhez, a jövőbe tekintve, kapaszkodik; anyám pedig tőlem nem akar elszakadni. Igy csak az én lemenetelem által teljesülhetne az általános leköltözés. Magamat tekintve, igaz, hogy én is igen unom a bürót; testet-lelket elölő munka, egy nap, mint más nap, változatlanul, gépként görnyedni az iróasztal mellett; – még inkább unom
Pest
Budapest
kőtömegét; azonban van egy, ami idecsatol: az irodalom. E pro és contrák közt hányódom aztán ide-oda. Számba vettem hajlamaimat is. Közigazgatási ághoz menni, s aztán folyvást veszekedni a tulkai oláhval, kellemetlenkedni fel és lefelé; oly foglalkozások, melyeket, midőn választanom lehet, nem örömest választok magamnak. Ha pedig a megyei központba jutnék be: ez nem lenne
Szalontá
Nagyszalonta
n, s azonfelül épen oly bürói foglalkozás volna, mint mostani hivatalom; csakhogy még több elfoglaltatással. Én szeretek, szeretnék magamnak is dolgozhatni. Mostani hivatalomtól erre jut, kivált nyáron át, egy kis idő. Megvolna-e ez a megyén? alig hiszem. A közigazgatási hivatal örökös útazgatás, kóborlás falulól-falura: ez nem dolog, legalább mozogni szerető fiatal embernek nem az, sőt mulatság: most örömmel ragadnék meg olykor-olykor ily küldetést; azonban ez tömérdek időt ellop, még az éjszakákat is, a dolgozni akarótól, magán dolgozatra nem jut idő. A megyei központnál pedig mint mondám, azt hiszem sok szobai dolog lenne. Vacillálok tehát. Az bizonyos, hogy esküdtséget egyedül
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
bácsi szolgabírósága mellett vállalnék el. Még tavaly szólottunk volt erről: most nem tudom, mily szándokkal van bátyám... Mindnyájokat ölelve maradok szerető öcscse
Laczi
Arany László
Így hát, ha még is húznom kell ez igát: legalább könnyítem, a hogy és mivel tudom. Ott nem kell hivatal órákat űlnöm; tán dolgozhatom is valamit, jobban beosztva napjaimat és óráimat. De így sem tart sokáig: ezt az egy évet is fájdalmasan toldom már az eddigiekhez.  
  Többet is volna kedvem irni: de 10 óra, mennem kell. Isten áldjon és szeressen javaival mindnyájotokat!  
  szerető sógorod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTAK Mikrofilmtára B 9101.