Aranysárkány fejléc kép
 
WENCKHEIM BÉLA – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Buda
Budapest
, 1867. június 11.
 
  2366. sz.  
  eln.  
  Ő császári s apostoli királyi Felsége magyar királylyá történt koronáztatása ötletéből folyó évi Junius hó 9-én kelt legfelsőbb elhatározásával tekintetes Uraságodnak a tudomány s irodalom terén szerzett érdemei s közhasznu működése elismeréseül a szent István rend lovagkeresztjét dijmentesen legkegyelmesebben adományozni méltóztatott.
n
Jegyzet
a szent István rend lovagkeresztjét dijmentesen legkegyelmesebben adományozni méltóztatott
AJ
Arany János
-t, az ő tudta és beleegyezése nélkül, az új magyar minisztertanács javasolta kitüntetésre, amelyet 1867. jún. 7-én Festetics György, a király személye körüli miniszter terjesztett föl ( HHStA Kabinettsarchiv, Kabinettskanzlei, Vorträge 1867:2245.). Eszerint a Szent István-rend lovagkeresztjében
AJ
Arany János
-on (a megfogalmazás szerint a Magyar Tudományos Akadémia tagján és titkárán kívül) a koronázáson közremködő Lipovniczky István esztergomi kanonok és püspök, valamint a volt főispán Madocsányi Pál részesül. A Ferenc József-rend középkeresztjét
Liszt Ferenc
Liszt Ferenc
abbé kapja, a Lipót-rend lovagkeresztjét
Székács József
Székács József
evangélikus és
Balogh Péter
Balogh Péter
református püspök, Balassa János és
Pauler Tivadar
Pauler Tivadar
egyetemi tanár, Mazirevich Sámuel, a királyi tábla ülnöke, Justh József földbirtokos, Gozsdu Manó volt főispán, Szilassy György földbirtokos, valamint Ledniczky Mihály, a pesti ügyvédi kamara elnöke, a Vaskorona rend III. osztályú keresztjét pedig Ullmann Károly és Lutzenbacher Pál nagykereskedő, Than Mór és Székely Bertalan festőművész, valamint Erkel Ferenc, a Nemzeti Színház karmestere. Fennmaradt
Ferenc József
Ferenc József
Festetics Györgyhöz 1867. jún. 9-én intézett válasza ( HHStA Kabinettsarchiv, Kabinettskanzlei, Vorträge 1867:2245; MOL K 21. I. 1.), Festetics Györgynek a belügyminiszter Wenckheim Bélához írt levele (MOL Belügyminisztériumi eln. iratok 1867. IB 2463.), valamint az
AJ
Arany János
-nak küldött levél tervezete (Ugyanott 1867. IB ad 2463/1867.). Amikor
AJ
Arany János
jún. 10-én magánúton, 12-én pedig hivatalosan tudomást szerzett a kitüntetésről, már csak az ellen tiltakozhatott, amely hivatalosan eldőlt, s az ügymenet lebonyolítása már több lépéssel megelőzte őt. Lásd Korompay 2012. dijmentesen – „Inländer werden mit der Erhaltung des Grosskreuzes, wirkliche geheime Räthe, und mit der des Kommandeurkreuzes, Dekretal- Geheime-Räthe. Kleinkreuze bürgerlichen Standes, werden, wenn sie es wünschen, taxfrei in den Ritterstand, so wie adelige Kleinkreuze, auf ihr Ansuchen, zu Grafen oder Baronen taxfrei erhoben.” Magyarul: ’Belföldiek a nagykereszt elnyerésével valóságos titkos tanácsi, a parancsnoki kereszttel dekretális titkos tanácsosok lesznek. A kiskereszt polgári rend tulajdonosai, ha azt kívánják, díjmentesen a lovagok rendjébe, nemesi kitüntettjei pedig, kívánság szerint díjmentesen grófokká vagy bárókká emeltetnek.’ ( Gottschalck 1819. 42.) – „Österreichischer Orden des heiligen apostolischen Königs Stephan, Civilorden, gestiftet von der am 5. Mai 1764, für 20 Großkreuze, 30 Commandeure u. 50 Ritter, ohne die an Geistliche vergebenen Zeichen; jetzt ist die Zahl der Mitglieder unbestimmt u. der Orden wird ohne Unterschied der Geburt ertheilt. Großkreuze, welche Inländer sind, erhalten den Titel wirkliche Geheime Räthe mit dem Prädicat Excellenz; Commandeure u. Ritter werden auf Verlangen taxfrei in den Grafen- u. Freiherrnstand erhoben.” ’Apostoli Szent István király osztrák polgári rend, amelyet
Mária Terézia
Mária Terézia
1864. május 5-én alapított 20 nagykereszt, 30 parancsnoki és 50 lovagi kitüntetés odaítélésére, nem számítva az egyházi személyeknek adott jelvényeket; jelenleg meghatározatlan a tagok száma s a rend származástól függetlenül kiadható. A nagykeresztek belföldi tulajdonosai a valóságos titkos tanácsosi rangot kapják meg, amely az excellenciás címmel jár; s a parancsnokok és lovagok kívánságukra díjmentesen a grófok és bárók rendjébe emeltetnek.’ (Pierer’s Universal- Lexikon 1863. 775–776.)
 
  Miről tekintetes Uraságodat hazafiui üdvözlettel értesitem.  
  A rendjel utólagosan fog megküldetni.  
 
Budá
Budapest
n, 1867. évi Junius hó 11-kén  
  B.
Wenckheim Béla
Wenckheim Béla
 
  Tekintetes
Arany János
Arany János
urnak,  
  magyar akademiai titkárnak  
 
Pest
Budapest
en.  
 

Megjegyzések:

Wenckheim Béla
Wenckheim Béla
(1811–1879): 1867. febr. 20.–1869. okt. 21.: az Andrássy-kormányban belügyminiszter; 1871. máj. 19.–1879. jún. 7.: a király személye körüli miniszter; 1875. márc. 2.–1875. okt. 20.: miniszterelnök; 1878. okt. 11.–1878. dec. 5.:
Tisza Kálmán
Tisza Kálmán
kormányában belügyminiszter.