Aranysárkány fejléc kép
 
FESTETICS GYÖRGY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Buda
Budapest
, 1867. június 14.
n
Jegyzet
1867. június 14.
– Ez az értesítés –
AJ
Arany János
Wenckheim
Wenckheim Béla
hez 1867. jún. 15-én írt tiltakozó levele (2114.), valamint
Eötvös
Eötvös József
sel és
Wenckheim
Wenckheim Béla
mel a kitüntetés ügyében folytatott megbeszélései következtében – csak késleltetve, a belügyminiszter jún. 18-i (2115.) és jún. 23-i (2116.) küldeményével érkezhetett meg
AJ
Arany János
-hoz. Vesd össze Korompay 2012.
 
  30. szám.  
  Szt. Istv. rend  
  Tekintetes Ur!  
  Ő császári ’s apostoli királyi Felsége folyó évi junius 9én kelt legfelsőbb kéziratával Tekintetes Uraságodat Szent István apostoli király jeles rendjének kis keresztjével legkegyelmesebben feldísziteni ’s egyuttal nekem megparancsolni méltóztatott, hogy e’ részben a’ további intézkedéseket tegyem meg.
n
Jegyzet
Ő császári ’s apostoli királyi Felsége folyó évi junius 9én kelt legfelsőbb kéziratával Tekintetes Uraságodat Szent István apostoli király jeles rendjének kis keresztjével legkegyelmesebben feldísziteni ’s egyuttal nekem megparancsolni méltóztatott, hogy e’ részben a’ további intézkedéseket tegyem meg.
– Ennek szövegét lásd a
Wenckheim Béla
Wenckheim Béla
1867. jún. 11-én
AJ
Arany János
-hoz írt levelének (2108.) jegyzetében.
 
  Mely legfelsőbb parancs folytán Tekintetes Uraságodat a’ legfelsőbb kegyelem ezen kitüntető jeléről értesiteni, tartozó kötelességemnek ismervén, van szerencsém egyszersmind a’ rend kiskeresztjét és alapszabályait idemellékelve
n
Jegyzet
a’ rend kiskeresztjét és alapszabályait idemellékelve
– A Szent István-rend számadásai szerint 1867. jún. 14-én adták ki
Arany
Arany János
számára a kiskeresztet: „Datum der Ausgabe: 14 Juni 1867. Ausgabe: Zum Mitglied und Sekratär der ungarischen Akademie
Johann Arany
Arany János
”. (MOL P 1058. 32. 6.) A melléklet nem maradt meg; az alapszabályok címe: Constitutiones insignis ordinis equitum S. Stephani Regis Apostolici. Első kiadása:
Viennae
Bécs
, 1764.
Tekintetes Uraságodnak oly kérelemmel megküldeni, miszerint a’ szinte
n
Jegyzet
szinte
– szintén
idecsatolt téritvényt, sajátkezü aláirásával ellátva, hozzám visszajuttatni sziveskedjék.  
  Fogadja Tekintetes Uraságod kiváló tiszteletem nyilvánitását.
Budá
Budapest
n, 1867. évi juniushó 14én  
  GrFestetics
Gr Festetics György
Festecsics György
 
  Tekintetes
Arany János
Arany János
urnak, a’ magyar tudományos akademia rendes tagjának és titoknokának.  
 

Megjegyzések:

Festetics György (1815–1883): 1860-ban Vas vármegye, 1865-ben Zala vármegye főispánja. 1867. február 20-tól a király személye körüli miniszter, aki a bécsi udvar és a magyar országgyűlés közti összeköttetésért és kapcsolatokért felelt. 1871. május 19-én leköszönt. 1866-tól az Akadémia igazgató tanácsi tagja.